Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie2110
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Listy

Informacja publiczna przez MILEJÓW w sprawie Raport o stanie gminy #105

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Karolina Smalec
Urząd Gminy Milejów
21-020 Milejów
Partyzancka 13a

1

RE: Wniosek o informację przez BORZECHÓW w sprawie Raport o stanie gminy #17

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r. informuję, iż:

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? -
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 18 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej https://borzechow.e-biuletyn.pl/index.php?id=72&rok=2019&p1=szczegoly&p2=58042
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) Pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? -
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? Przedstawienie na sesji rady gminy
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 30.05.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 27.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 0
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? -
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) -
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? -
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? -
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? -
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? -
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? –

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA3MTYwNDM1MzEuMzY1NzYuOTY4MzVAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VHVlLCAxNiBKdWwgMjAxOSAwNDozNTozMSAtMDAwMHx1Z0Bib3J6ZWNob3cuZXVyemFkLmV1fDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MA%3D%3D>

1

WOP.1431.24.2019 przez RADZYŃ PODLASKI w sprawie Raport o stanie gminy #129

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo WOP.1431.24.2019 w sprawie udzielenie informacji publicznej.
Z poważaniem

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, klauzula informacyjna przez DZIERZKOWICE w sprawie Raport o stanie gminy #31

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest . Gmina Dzierzkowice adres:
Terpentyna 1, 23-251

1) numer telefonu: ( (081) 822-10-06

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować
się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
<mailto:inspektor@cbi24.pl> inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww.
rozporządzenia.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych,
a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie
danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

1

odp na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRASNYSTAW w sprawie Raport o stanie gminy #72

Urząd Miasta Krasnystaw Krasnystaw, dnia 23 lipca 2019 r.

Plac 3 Maja 29

22-300 Krasnystaw

OR.1431.31.2019

Stowarzyszenie

Sieć Obywatelska Watchog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (data wpływu do Urzędu Miasta Krasnystaw – 16.07.2019 r.) informuję, co następuje:

1) Rada Miasta Krasnystaw nie podejmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie miasta.

2) nie dotyczy,

3) Raport o stanie Miasta Krasnystaw składa się z raportu, który liczy 50 stron i 32 stron załączników.

4) https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//raport_2018.pdf

5) Raport o stanie Miasta Krasnystaw przygotował podmiot zewnętrzny.

6) Koszt przygotowania raportu wyniósł 7 000 zł. netto

7) Pierwsze podanie raportu do publicznej wiadomości nastąpiło poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta.

8) Pierwsze podanie raportu do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 3 czerwca 2019 r.

9) Raport o stanie Miasta Krasnystaw był przedstawiony i omawiany na IX sesji Rady Miasta Krasnystaw dnia 25 czerwca 2019 r.

10) W debacie udział brało 5 radnych.

11) Mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie nad raportem o stanie miasta.

12) nie dotyczy,

13) nie dotyczy,

14) nie dotyczy,

15) nie dotyczy,

16) nie dotyczy,

17) nie dotyczy,

18) nie dotyczy,

19) nie dotyczy.

Z up. Burmistrza

/-/Renata Stangryciuk

Sekretarz Miasta

Re: Wniosek o informację przez SIEMIEŃ w sprawie Raport o stanie gminy #144

W załączeniu przekazuję odpowiedz na poniższy wniosek.

--
Angelika Kopeć
Sekretarz Gminy Siemień
ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień
tel. 833547001

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-14028@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Angelika Kopeć
Sekretarz Gminy Siemień
ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień
tel. 833547001

1

RE: Wniosek o informację przez JANÓW PODLASKI w sprawie Raport o stanie gminy #52

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na poniższy wniosek, podaję stosowne informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? Nie było przyjętej uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 40 stron plus 14 str. załącznika.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//raport.pdf <https://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/raport.pdf>

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny). Pracownicy urzędu.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? Umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 30 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 25 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 1
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? nie dotyczy

Z poważaniem

Adam Byszko

Sekretarz Gminy Janów Podlaski

udostępnienie informacji przez RUDNIK w sprawie Raport o stanie gminy #137

Urząd Gminy w Rudniku w załączeniu przesyła odpowiedź na przesłany
wniosek.

Duda Anna
Podinsp. ds. ewidencji ludności i księgowości

1

Odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej - 1431.37.2019 z dnia 16 lipca 2019r. przez PUCHACZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #124

Dzień dobry,

W załączniku przekazujemy odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r.

Pozdrawiam
Arkadiusz Grzyb

--
Arkadiusz Grzyb
Inspektor Ochrony Danych

Urząd Gminy Puchaczów
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
tel. (81) 75-75-012
www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl, ePUAP: 415pn0tool

---------------------------------------
Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione.
Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy
i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and legally privileged information.
If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail along with attachments.

1

Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez OSTRÓW LUBELSKI w sprawie Raport o stanie gminy #115

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

*W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
lipca 2019 r. informuję, *

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

odp.:  *Radni Rady Miejskiej nie podejmowali uchwały w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.*

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

odp.*:  nie dotyczy *

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

odp. : *Raport o stanie Gminy Ostrów Lubelski liczy 54 strony. *

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

odp.:
*https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//RAPORT_GMINA_2018-OK.pdf*

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

odp.: *Raport o stanie Gminy Ostrów Lubelski przygotowany został przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim oraz pracowników
gminnych jednostek organizacyjnych.  *

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

odp.: *nie dotyczy *

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

odp.: *Raport o stanie gminy został umieszczony na stronie internetowej
Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożony do wglądu w
Urzędzie Miejskim *

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

odp.: *31 maja 2019 r. *

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

odp.: *18 czerwca 2019 r. *

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

odp.:*Pięciu  radnych zabrało głos podczas debaty nad raportem o stanie
gminy?*

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Odp.: *Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do debaty nad raportem o stanie
gminy.*

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

odp.:*nie dotyczy*

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

odp.:*nie dotyczy*

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

odp.: *nie dotyczy*

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

odp.: *nie dotyczy*

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

odp.: *nie dotyczy*

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

odp.: *nie dotyczy*

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

odp.: *nie dotyczy*

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

odp.: *nie dotyczy*

Z poważaniem

Sylwia Szczepańska

Sekretarz Gminy

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informację
Data: Tue, 23 Jul 2019 11:34:48 +0200
Nadawca: ostrowlubelski <ostrowlubelski@lubelskie.pl>
Adresat: sekretarz@ostrowlubelski.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Tue, 16 Jul 2019 04:35:36 -0000
Nadawca: sprawa-13999@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-13999@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: ostrowlubelski@lubelskie.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-13999@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348

OA.1431.43.2019 przez OSTRÓWEK (woj. lubelskie) w sprawie Raport o stanie gminy #116

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.07.2019 r.

Olga Rybak
Urząd Gminy Ostrówek

1

odpowiedz przez DZWOLA w sprawie Raport o stanie gminy #32

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019 r. przesłany drogą elektroniczną
o udzieleni informacji publicznej, przekazuję informacje zgodnie z
wnioskiem:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu
o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

NIE

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

NIE DOTYCZY

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

108

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=368

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

pracownicy Urzędu Gminy Dzwola

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

NIE DOTYCZY

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie
na sesji rady Gminy, https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=368
<https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=368&p1=szczegoly&p2=1393633>
&p1=szczegoly&p2=1393633

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

31.05.2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.

31.05.2019 r. i 14.06.2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

0

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

0

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nie


14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Nie dotyczy

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy

Powyższe informacje w formie elektronicznej zostaną udostępnienie zgodnie z
wnioskiem,
na adres: sprawa-13916@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z poważaniem


Jadwiga Flis


Sekretarz Gminy Dzwola

1

Re: Wniosek o informację przez WĄWOLNICA w sprawie Raport o stanie gminy #187

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 lipca 2019 r.

--

/Z poważaniem
/

/Iza Skocz/

////

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-14071@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

2

RE: Wniosek o informację przez TOMASZÓW LUBELSKI w sprawie Raport o stanie gminy #170

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek

1

odpowiedź na wniosek przez JABŁONNA w sprawie Raport o stanie gminy #48

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie
udostępnienia informacji publicznej.

--

Z poważaniem:
*Magdalena Pęcak*
Podinspektor ds. administracyjnych i obsługi rady gminy
tel. (81) 56-10-077

Urząd Gminy Jabłonna*Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich*
Jabłonna-Majątek 22; 23-114 Jabłonna-Majątek;
tel. 81 561-05-70, fax. 81 561-00-65,
www.jablonna.lubelskie.pl, e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl

3

Odpowiedź na wniosek-Gmina Turobin przez TUROBIN w sprawie Raport o stanie gminy #177

Dzień dobry,

W załaczeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Ewelina Zdybel
Urząd Gminy Turobin

1

Re: Wniosek o informację przez CZEMIERNIKI w sprawie Raport o stanie gminy #24

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej
znajdą Państwo odpowiedzi na zadane pytania:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? N/D
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 129
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=481

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
PRACOWNICY URZĘDU
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? N/D
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Umieszczenie w BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 30.05.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. 18.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 1
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? N/D
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) N/D
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? N/D
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? N/D
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? N/D
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? N/D
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? N/D

Z poważaniem:
Dorota Godula
Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
tel. 83 351-30-03 wew. 11
tel. 83 351-34-54 wew. 11
tel. 83 351-34-55 wew. 11

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIŁGORAJ w sprawie Raport o stanie gminy #13

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 lipca 2019 roku.

Z poważaniem

Paweł Jednacz

rzecznik prasowy

Urząd Miasta Biłgoraj

Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

e-mail: rzecznik@bilgoraj.pl <mailto:rzecznik@bilgoraj.pl>

tel.: 84 686 96 80

fax: 84 686 96 65

3

odpowiedź na wniosek UG SEROKOMLA przez SEROKOMLA w sprawie Raport o stanie gminy #142

W załączeniu przesyłam odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji
publicznych.
Justyna Chojęta
Urząd Gminy Serokomla

--
Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi
informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla
osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej
korespondencji jest Wójt Gminy Serokomla. Inspektor ochrony danych jest
dostępny pod adresem e-mail: iod@gminaserokomla.pl

Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej
dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji
dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
udzielenia odpowiedzi.

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
osobowych dostępna jest na stronie internetowej
http://gmina.gminaserokomla.pl zakładka przetwarzanie danych osobowych.

1

Re: Wniosek o informację przez WOLA UHRUSKA w sprawie Raport o stanie gminy #200

Re: Wniosek o informację przez PONIATOWA w sprawie Raport o stanie gminy #121

Dzień dobry, miałem problem z łącznością i nie wiem czy odpowiedź
została nadana dlatego ponawiam przesył.
Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie
raportu o stanie Gminy za 2018 rok odpowiadam na postawione pytania:
1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? Radni RM w Poniatowej nie podjęli takiej uchwały.
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? Raport liczy 118 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
(https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=294&p1=szczegoly&p2=1394154)
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowany został przez pracowników UM w Poniatowej.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport przekazany został przewodniczącej RM w Poniatowej 31 maja 2019 r.
W dniu 3 czerwca raport umieszczony został na stronie BIP UM w
Poniatowej oraz w systemie e-sesja. W dniach 6 i 7 czerwca radni
otrzymali tradycyjną (papierową) wersję raportu.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 3 czerwca
2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. 27 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? Radni
zabierali głos w trakcie komisji przed sesją. Podczas debaty radni nie
zabierali głosu.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? Mieszkańcy nie zgłosili się do debaty.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Mieszkańcy nie wypowiadali się.

Pozdrawiam Witold Szwajgier UM w Poniatowej

Re: Wniosek o informację przez PONIATOWA w sprawie Raport o stanie gminy #121

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie
raportu o stanie Gminy za 2018 rok odpowiadam na postawione pytania:
1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? Radni RM w Poniatowej nie podjęli takiej uchwały.
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? Raport liczy 118 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
(https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=294&p1=szczegoly&p2=1394154)
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowany został przez pracowników UM w Poniatowej.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport przekazany został przewodniczącej RM w Poniatowej 31 maja 2019 r.
W dniu 3 czerwca raport umieszczony został na stronie BIP UM w
Poniatowej oraz w systemie e-sesja. W dniach 6 i 7 czerwca radni
otrzymali tradycyjną (papierową) wersję raportu.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 3 czerwca
2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. 27 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? Radni
zabierali głos w trakcie komisji przed sesją. Podczas debaty radni nie
zabierali głosu.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? Mieszkańcy nie zgłosili się do debaty.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Mieszkańcy nie wypowiadali się.

odpowiedź na wniosek przez KĄKOLEWNICA w sprawie Raport o stanie gminy #62

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Aneta Uss
Inspektor UG

1

RE: Wniosek o informację przez PUŁAWY w sprawie Raport o stanie gminy #126

Witam. Przesyłam skan odpowiedzi w sprawie wniosku o informację publiczną. Paweł Kamola Sekretarz Gminy Puławy.

1