Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie2110
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Listy

(bez tematu) przez ZAKRZEW (woj. lubelskie) w sprawie Raport o stanie gminy #204

1

Re: Wniosek o informację przez ULAN-MAJORAT w sprawie Raport o stanie gminy #180

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, podaję poniżej odpowiedzi na pytania przedstawione w Państwa korespondencji e-mail z dnia 16.07.2019 r.
1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu
o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
Nie, radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
Nd
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
Raport o stanie gminy liczy 125 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
Link do raportu o stanie gminy:
http://www.ulanmajorat.pl/_portals_/ulanmajorat/CKFiles/RAPORT_PDF1.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)?
Raport przygotowali pracownicy urzędu.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
Nd
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport o stanie gminy został umieszczony na stronie internetowej w serwisie: www.ulanmajorat.pl
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
Raport o stanie gminy został opublikowany 04.06.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
Sesja Rady Gminy, podczas której omawiany był raport o stanie gminy odbyła się 19.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
Pięciu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Nd
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nd
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
Nd
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nd
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nd
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
Nd
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
Nd
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
Nd

Wójt Gminy
Jarosław Koczkodaj

1

Odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca 2019 r. przez DOROHUSK w sprawie Raport o stanie gminy #28

Urząd Gminy Dorohusk

Ul. Niepodległości 50

22-175 Dorohusk

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany droga
elektroniczną w dniu 16 lipca 2019 r. informuję, co następuje:

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Odp. Radni nie przyjęli w/w uchwały.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odp. Nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odp. 20 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

Link:
http://www.dorohusk.lubelskie-24.pl/index.php/archiwum/1501-2019-06-13-zglos
zenie-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-gminy-dorohusk-za-2018-rok

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Gminy.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

Nie dotyczy.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Raport podano do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2019 r. poprzez
zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Dorohusk.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

30.05.2019 r. W dniu 13 czerwca 2019 r. raport umieszczono także na stronie
Gminy Dorohusk(link podany przy odpowiedzi na pyt. 4) wraz z wzorem
zgłoszenia do udziału w debacie publicznej.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.

27.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

1 - glos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Dorohusk.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Nie zgłosił się żaden mieszkaniec.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Nie dotyczy
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy

Z poważaniem

Katarzyna Rafalska

Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek. Gmina Gorzków przez GORZKÓW w sprawie Raport o stanie gminy #40

Dzień dobry, przesyłam następujące odpowiedzi do pytań:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aaustawy o
samorządzie gminnym?
Rada nie przyjęła stosownej uchwały.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link dowłaściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

J.w.

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
96 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
https://uggorzkow.bip.e-zeto.eu/bip/41_uggorzkow/fckeditor/file/P.Cichosz/Raport%20o%20stanie%20Gminy/Raport%20o%20stanie%20Gminy%20Gorzk%C3%B3w%20za%20rok%202018.%2031.05.2019%20r.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiotzewnętrzny)
Raport opracowali pracownicy Urzędu Gminy.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był kosztwykonania
usługi?
J.w.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czybyło
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek innysposób)?
Publikacja w BIP – 31.05.2019 r. oraz przesłanie radnym na służbowe
skrzynki mailowe
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
31.05.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawianyraport
o stanie gminy.
14.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
7
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie ostanie gminy?
0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nie
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy,np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżelidotyczy)
Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakieograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lubteż
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lubteż
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenieczasu?
Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub teżwprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dlaograniczenia?
Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czyteż
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Nie było takich wypowiedzi.

Z poważaniem

Piotr Cichosz

Z-ca Wójta Gminy Gorzków

odpowiedz na wniosek przez KRAŚNICZYN w sprawie Raport o stanie gminy #74

Dzień dobry,

W załączniku przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

poniżej link do raportu o stanie gminy:
https://ugkrasniczyn.bip.e-zeto.eu/bip/47_ugkrasniczyn/fckeditor/file/ogloszenia/aktualnosci/Aktualnosci_2019/maj_2019/Zarzadzenie%2038_2019.pdf

Pozdrawiam

Izabela Malinowska

UG Kraśniczyn

--

--

*Urząd Gminy Kraśniczyn*

ul. Kościuszki 21

22-310 Kraśniczyn

tel. 82 577 55 11

=======================================================================

Ta wiadomość i ewentualne załączniki są kierowane dla wskazanego
odbiorcy i są poufne.

Jeżeli wiadomość zostanie otrzymana w sposób niezamierzony,

należny ja natychmiast usunąć i powiadomić nadawcę.

Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, nie możesz używać,

kopiować ani ujawniać zawartości wiadomości w całości, bądź wybiórczo.

=======================================================================

1

Gmina Ludwin przez LUDWIN w sprawie Raport o stanie gminy #88

Witam przesyłam odpowiedź na maila z dnia 16 lipca 2019 r.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym? Tak
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
http://www.e-bip.pl/Start/12373/ActDetails/152115
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej http://www.e-bip.pl/Start/12373/OfficialBulletinBoard/237249
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Umieszczone na BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 30.05.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy. V/2019 14.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? Nie zabierali
głosu
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
Nie zgłosili się
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? Nie dotyczy
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? Nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) Nie
dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? Nie
dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? Nie dotyczy

Pozdrawiam

Monika Gryglicka

Inspektor ds. obsługi rady i jej organów, kultury, sportu i turystyki

e-mail: m.gryglicka@gminaludwin.pl

tel. (81) 75 70 901

www.gminaludwin.pl

Gmina Ludwin

21-075 Ludwin 51

NIP 5050123397

REGON 431019610

Czy musisz drukować tę wiadomość pomyśl o środowisku!!!

2

odp. na wniosek o informację publiczną gm. Szczebrzeszyn przez SZCZEBRZESZYN w sprawie Raport o stanie gminy #162

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dot. raportu o stanie miasta i gminy Szczebrzeszyn.

Zofia Wachowicz

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie

1

(bez tematu) przez KOCK w sprawie Raport o stanie gminy #64

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 16.07.2019r.

Z poważaniem

Dorota Czechowska

Urząd Miejski w Kocku

ul. Jana Pawła II 29

21-150 Kock

NIP 714-10-94-024

tel. 81 85 91 004

e-mail: kock@kock.pl

1

Or.S.1431.26.2019 z dnia 17.07.2019 przez OPOLE LUBELSKIE w sprawie Raport o stanie gminy #114

W załączeniu przesyłam pismo znak: Or.S.1431.26.2019 z dnia 17.07.2019

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem,

W dniu 16.07.2019 o 06:35, sprawa-13998@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

2

odpowiedz na inf. publiczną przez ZAMOŚĆ w sprawie Raport o stanie gminy #207

pozdrawiam
T>Klimko

1

Odpowiedź na wniosek przez None w sprawie Raport o stanie gminy #2

1) Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymagań raportu,

2) jw.

3) Raport liczy 39 stron,

4)https://adamow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=100&id_dokumentu=1393275&akcja=szczegoly&p2=1393275

5) Raport przygotowali pracownicy Urzędu,

6) jw.

7) Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

8) 31 maja 2019,

9) 14 czerwca 2019,

10 19) Podczas sesji nie było dyskusji nad raportem, z powodu nikłego
zainteresowania radnych i zerowego mieszkańców.

Z poważaniem

Jolanta Biaduń

RE: Wniosek o informację {Disarmed} przez KOMARÓW-OSADA w sprawie Raport o stanie gminy #66

Urząd Gminy Komarów-Osada przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 roku.

1

Odpowiedź na wniosek o informację przez DOŁHOBYCZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #27

Gmina Dołhobyczów
Dołhobyczów, dnia 19 lipca 2019r.

ul. Spółdzielcza 2a

22-540 Dołhobyczów


Sieć Obywatelska Watchdog Polska


ul. Ursynowska 22/2


02-605 Warszawa

W odpowiedzi na e-mail z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie udostępnienia
następujących informacji publicznych :

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym

mowa w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym?

Nie

2. Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Nie dotyczy.

3. Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Raport liczy 28 stron.

4. Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej.

https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210
<https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&akcja=szczegoly&p2=
1411389> &akcja=szczegoly&p2=1411389

5. Kto przygotował raport (pracownik urzędu czy podmiot zewnętrzny)?

Raport został przygotowany przez pracownika gminy.

6. Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?

Nie dotyczy.

7. Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji

Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też
jakikolwiek inny sposób)?

Przedstawienie na sesji rady gminy.

8. Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

31.05.2019r.

9. Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy?

31.05.2019r.

10. Ilu Radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

11. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.

12. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie o stanie gminy.

13. Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nikt z mieszkańców nie zabrał głosu w debacie.

14. Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji

itp.? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

15. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenia
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź

mieszkańca?

Nie dotyczy

16. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto

wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy.

17. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia

w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy.

18. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było

merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy.

19. Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców

i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy.


Kamila Lizak

RE: Wniosek o informację przez LEŚNIOWICE w sprawie Raport o stanie gminy #83

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z and 16.07.2019

Z poważanie

Jacek Stańkowski

2

odp. inf. publiczna przez MIRCZE w sprawie Raport o stanie gminy #106

Dzień dobry
w załączeniu przekazuje odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Krzysztof Filipowicz
UG Mircze

1

Re: Fwd: Wniosek o informację przez TARNAWATKA w sprawie Raport o stanie gminy #164

Urząd Gminy Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

W dniu 2019-07-16 o 07:37, Gmina Tarnawatka pisze:
--
Magdalena Kulas

Re: Wniosek o informację przez SKIERBIESZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #147

W odpowiedzi na wniosek udzielam odpowiedzi na pytania:
ad. 1. NIE
ad. 2 nie dotyczy
ad. 3. -45 stron
ad. 4.
https://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=163&p1=szczegoly&p2=1392322
ad. 5. Pracownicy Urzędu Gminy
ad. 6. nie dotyczy
ad. 7. BIP i strona www Urzędu Gminy
ad. 8. 29.05.2019 r.
ad. 9. 14.06.2019 r.
ad. 10. 0
ad. 11. 0
ad.12. 0
ad.13. nie
ad.14. nie dotyczy
ad.15. nie dotyczy
ad.16. nie dotyczy
ad.17. nie dotyczy
ad.18. nie dotyczy
ad.19. nie dotyczy

Z poważaniem
Sławomir Kugiel
Sekretarz Gminy Skierbieszów
ul. Rynek 1
22-420 Skierbieszów

Odpowiedż na wniosek -Gmina Łabunie przez ŁABUNIE w sprawie Raport o stanie gminy #89

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam wnioskowane informacje publiczne.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Biała Podlaska w sprawie Raport o stanie gminy #11

Dzień dobry,

w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019 r. przesyłam odpowiedź ( w załączeniu).

Poniżej linki:

https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//u53.pdf
<https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u53.pdf> ,
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_Gminy
_Miejskiej_Biala_Podlaska_2018.pdf
<https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Raport_o_stanie_Gminy
_Miejskiej_Biala_Podlaska_2018.pdf>

Z poważaniem

Dorota Wereda-Jaszczuk

Specjalista ds.organizacyjnych

Wydział Organizacyjny i Kadr

Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

tel.+48 (83) 341 64 02, fax +48 83 343 70 64

e-mail: <mailto:dorota.wereda@bialapodlaska.pl>
dorota.wereda@bialapodlaska.pl, <http://www.bialapodlaska.pl/>
www.bialapodlaska.pl

NIP: 537-00-11-205, REGON:000524045

UWAGA: Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata.

Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie.

Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w
szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione. Dziękujemy,
Urząd Miasta Biała Podlaska.

1

Odpowiedź na wniosek Dubienka przez DUBIENKA w sprawie Raport o stanie gminy #30

1

Re: Wniosek o informację przez KAZIMIERZ DOLNY w sprawie Raport o stanie gminy #61

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.07.2019 r.

W dniu 16.07.2019 o 06:35, sprawa-13945@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym
ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 8810212 w. 20
www.kazimierz-dolny.pl

1

odpowiedź na wniosek przez JANÓW LUBELSKI w sprawie Raport o stanie gminy #51

SO.1431.2019.EM4

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 lipca
2019 r., przekazuję informacje z Gminy Janów Lubelski w kolejności w jakiej
były postawione pytania:

1) Rada Miejska w Janowie Lubelskim nie przyjęła uchwały w/s
szczegółowych wymogów dot. raportu o stanie gminy.

2) Nie było uchwały, wiec nie można podać adresu w BIP.

3) Raport o stanie gminy liczy 113 stron.

4) https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=448
<https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=448&p1=szczegoly&p2=1
404987> &p1=szczegoly&p2=1404987

5) Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz
pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

6) Nie poniesiono takiego kosztu.

7) Raport został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na
oficjalnej stronie internetowej Gminy Janów Lubelski oraz przesłany radnym
Rady Miejskiej.

8) 31.05 2019 r.

9) 18.06.2019 r.

10) Podczas debaty głos zabrało troje radnych.

11) Do debaty nie zgłosili się mieszkańcy.

12) Żaden mieszkaniec.

13) Nie.

14) Była przedstawiona prezentacja, nie wprowadzano żadnych ograniczeń.

15) Nie było takiej sytuacji.

16) Nie było takiej sytuacji.

17) Nie było takiej sytuacji.

18) Nie było takiej sytuacji.

19) Wypowiadali się tylko radni i Burmistrz Janowa lubelskiego.

Z poważaniem

Ewa Misztal

Inspektor ds. obsłgi Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

tel.(15) 8724320

biurorady@janowlubelski.pl

Odpowiedź na wniosek przez WYRYKI w sprawie Raport o stanie gminy #202

Urząd Gminy Wyryki

Wyryki- Połód 154

22-205 Wyryki

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019r. informuję:

Ad.1) Radni Gminy Wyryki nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

Ad.2) Nie dotyczy.

Ad.3) Raport liczy 26 stron.

Ad.4)
https://ugwyryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=177&p1=szczegoly&p2=1396910

Ad.5) Raport został przygotowany przez pracowników urzędu gminy.

Ad.6) nie dotyczy

Ad.7,8) Raport został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej dnia
10.06.2019r.

Ad.9)Sesja na której dyskutowano nad raportem o stanie gminy odbyła się
26.06.2019r.

Ad.10) Jeden radny zabrał głos podczas debaty o raporcie o stanie gminy.

Ad.11) Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.

Ad.12) Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie.

Odpowiedź na pozostałe pytania nie dotyczy.

Z poważaniem

Iwona Kwiatkowska

UG Wyryki

RE: Wniosek o informację przez RADZYŃ PODLASKI w sprawie Raport o stanie gminy #130

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 16 lipca 2019 r. Urząd Gminy Radzyń Podlaski udziela informacji na zawarte pytania:

Ad. 1 - nie

Ad.2. – nie dotyczy

Ad.3. 59 stron

Ad.4. ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Ad.5. pracownicy Urzędu Gminy

Ad.6. 0 zł

Ad.7. zamieszczony na BIP Gminy, wyłożony do wglądu na sekretariacie Urzędu Gminy, przedstawiony na Sesji;

Ad.8. 31 maja 2019 r.

Ad.9. 24 czerwca 2019 r.

Ad.10. 4-ro radnych;

Ad.11. – 0 osób;

Ad.12. – 0 osób;

Ad.13. – nie dotyczy

Ad. 14. – nie dotyczy

Ad.15. – nie dotyczy

Ad.16. – nie dotyczy

Ad.17. – nie dotyczy

Ad.18. – nie dotyczy

Ad. 19. – nie dotyczy.

Wójt Gminy

Wiesław Mazurek

Dokument 295767/07/2019/W - "Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. raportu o stanie gminy" przez Lublin w sprawie Raport o stanie gminy #86

Dokument: 295767/07/2019/W
Nazwa : Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. raportu o stanie gminy

* * ** * *

2