Listy

Nie przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Włocławku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #369

Twoja wiadomość

Do: srwloclawek@wloclawek.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 27.11.2019 11:34

usunięto w dniu 11.09.2020 14:28.

wniosek o informacje publiczną przez Sąd Rejonowy w Otwocku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #253

Na zarządzenie SSR Anny Grudniewskiej działającej z upoważnienia Prezesa Sądu Rejonowego w Otwocku w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na ,, wniosek o udzielenie informacji publicznej'' z dnia 1 września 2019 roku w zakresie pkt 9-12.
Anna Ostałowska

1

prośba o podanie numeru konta przez Sąd Rejonowy w Otwocku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #253

W nawiązaniu do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 roku, II SAB/Wa 873/19 zwracam się z prośbą o podanie nr konta Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie, na który Sąd Rejonowy w Otwocku prześle kwotę zasądzoną w w/w orzeczeniu.

Z poważaniem
Marzena Kwiatek
specjalista ds. administracji

prośba o podanie nr konta przez Sąd Rejonowy w Otwocku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #253

W nawiązaniu do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 roku, II SAB/Wa 873/19 zwracam się z prośbą o podanie nr konta Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie, na który Sąd Rejonowy w Otwocku prześle kwotę zasądzoną w w/w orzeczeniu.

Z poważaniem
Marzena Kwiatek
specjalista ds. administracji

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #239

Twoja wiadomość

Do: poi@olkusz.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2020-07-17 12:20.

uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Puławach w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #270

Szanowni Państwo,

z związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r. w załączeniu uprzejmie przesyłam skan odpowiedzi uzupełniającej Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 15 czerwca 2020 r. nr Adm-0540-40/19.

-- Dorota Celarska Sekretariat Prezesa Sąd Rejonowy w Puławach

1

uzupełnienie odp. na inf. publiczną dot. Adm-051-38/19 przez Sąd Rejonowy w Przysusze w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #268

--
Elżbieta Turek
Specjalista d/s administracyjnych
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sąd Rejonowy w Przysusze
administracja@przysucha.sr.gov.pl
tel. 48 675 03 71
fax 48 675 23 59

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Przysusze

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Przysucha.

1

FW: Dokument ze skanera przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #252

Z poważaniem

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Grażyna Rusinek

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim

tel. 33 8475518, fax. 33 8445900

<http://www.oswiecim.sr.gov.pl/> www.oswiecim.sr.gov.pl

Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki
przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest
zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że
wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne
wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione.
Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o
powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z
załącznikami.

This correspondence, in particular, its contents and attachments is intended
only for the person or entity to whom it is addressed and may contain
confidential or restricted content. In case you are not the intended
recipient be advised that any disclosure, dissemination, distribution,
reproduction or other use of this communication or its attachments is
prohibited. If this email was delivered to you by error, please notify the
sender and remove the message with attachments immediately.

1

informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #17

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 22 listopada 2019 r.

St. inspektor Wiesław Brocki
Oddział Administracyjny SO Gdańsk

--
"Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34,
reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku,
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem:
http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych."

1

PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #271

Monika Zaręba-Ciecierska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Pułtusku

tel. 23 692 99 80

fax 23 692 99 99

e-mail: m.zareba-ciecierska@pultusk.sr.gov.pl<mailto:m.zareba-ciecierska@pultusk.sr.gov.pl> , administracja@pultusk.sr.gov.pl<mailto:administracja@pultusk.sr.gov.pl>

________________________________
Od: Stelmach Małgorzata
Wysłane: 16 stycznia 2020 07:27
Do: Zaręba-Ciecierska Monika
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

________________________________
Od: sprawa-14458@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14458@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 15 stycznia 2020 14:59
Do: DG-4253_BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo z 10.01.2020 r. (Adm.071-92/19) zwracamy uwagę, iż:

W pytaniu nr 9 i 10 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.

Pytania 11 i 12 dotyczące procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

Z poważaniem
Katarzyna Witek
(na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/28292/61913

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-01-13 11:18:40.241350+00:00 z > adresu monika.zareba-ciecierska@pultusk.sr.gov.pl: > W załączeniu > odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Monika > > Zaręba-Ciecierska Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu > Rejonowego w > Pułtusku tel. 23 692 99 80 fax 23 692 99 99 > e-mail: m.zareba- > ciecierska@pultusk.sr.gov.pl<mailto:m.zareba- > ciecierska@pultusk.sr.gov.pl> , > administracja@pultusk.sr.gov.pl< > mailto:administracja@pultusk.sr.gov.pl> > > ________________________________ Od: Zaręba-Ciecierska Monika > Wysłane: 19 > grudnia 2019 08:06 Do: > sprawa-14458@fedrowanie.siecobywatelska.pl Temat: PD: > Wniosek o > informację publiczną Uprzejmie informuję, że nadesłany przez > > Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, po > przeprowadzeniu wnikliwej > analizy, nie dotarł do biura > podawczego tutejszego Sądu. Wobec powyższego > proszę o informację, > czy nadal jesteście Państwo zainteresowani udzieleniem > odpowiedzi > na wniosek z 1 września. Z upoważnienia Prezesa Sądu. Monika > > Zaręba-Ciecierska Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu > Rejonowego w > Pułtusku tel. 23 692 99 00 fax 23 692 99 99 > e-mail: m.zareba- > ciecierska@pultusk.sr.gov.pl<mailto:m.zareba- > ciecierska@pultusk.sr.gov.pl> , > administracja@pultusk.sr.gov.pl< > mailto:administracja@pultusk.sr.gov.pl> > > ________________________________ Od: Nawrocka Bożena Wysłane: 27 > listopada > 2019 11:34 Do: Zaręba-Ciecierska Monika Temat: FW: > Wniosek o informację > publiczną

1

informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #17

W załączeniu przesyłam powiadomienie ws. złożonego wniosku z dnia
22.11.2019 r.

St. inspektor Wiesław Brocki
Oddział Administracyjny SO Gdańsk

--
"Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34,
reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku,
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem:
http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych."

1

A-065-384/19 przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #81

--
Dzień Dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Mateusza Bartoszka z dnia 20 stycznia 2020 roku.

_Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości._

Z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego
Specjalista ds. administracyjnych
Ada Barańska

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Oddział Administracyjny
ul. Kamiennogórska 26
60-179 Poznań
tel. 61/65-85-204(205)
fax 61/ 62-89-703
e-mail: oddz.administracyjny@poznan-grunwald.sr.gov.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejsza wiadomość jak i ewentualne jej załączniki jest przeznaczona wyłącznie dla osób lub podmiotów będących jej adresatami.
Stanowi w ten sposób korespondencję o charakterze służbowym i może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania
tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe uprzedzenie nadawcy elektroniczną pocztą zwrotną, a następnie o usunięcie jej wraz z
załącznikami, bez zachowania kopii.

2

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #277

Prez. A – 073-52/19

Odpowiadając na wniosek z dnia 27 listopada 2019 roku poniżej przedstawiam żądane dane:

ad. 1.

Sędzia Bartłomiej Snela

ad. 2. SSR Dariusz Gibasiewicz

ad. 3. Od 3 sierpnia 2006 do 19.8.2010r.

ad. 4.

l.p.

rok

ilość etatów

sędziów

asesorów sądowych

1.

2016

5

brak

2.

2017

5

brak

3.

2018

5

brak

ad. 5.

l.p.

rok

ilość nieobsadzonych etatów

sędziów

asesorów sądowych

1.

2016

0

0

2.

2017- od 15.6. 2017 do 19.11.2018

1

0

3.

2018

0

0

ad. 6.

w latach 2016 – 2018 nie było sędziów delegowanych z innego sądu do Sądu Rejonowego w Rawiczu

ad. 7.

w latach 2016 – 2018 nie było sędziów, którzy awansowali.

ad. 8.

l.p.

rok

średnia liczba spraw na sędziego

cywilny

karny

rodzinny i nieletnich

1.

2016

932

926

801

2.

2017

1276

1023

168,2

3.

2018

1252

1075

178,4

ad. 9.

l.p.

rok

największą liczbę spraw miał sędzia

cywilny

karny

rodzinny i nieletnich

1.

2016

958

1067

801

2.

2017

1231

1126

370

3.

2018

1484

1102

228

ad. 10.

l.p.

rok

najmniejszą liczbę spraw miał sędzia

cywilny

karny

rodzinny i nieletnich

1.

2016

60

783

1

2.

2017

2

832

81

3.

2018

49

906

8

ad. 11.

l.p.

rok

procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw

cywilny

karny

rodzinny i nieletnich

1.

2016

29,06%

57,1%

99,38%

2.

2017

33,63%

54,8%

40,97%

3.

2018

45,41%

57%

39,8%

ad. 12.

l.p.

rok

procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw

Cywilny

karny

rodzinny i nieletnich

1.

2016

1,70%

42,8%

0,25%

2.

2017

0,03%

41,3%

8,08%

3.

2018

0,27%

42,6%

17,69%

ad. 13 i 14.

l.p.

rok

dane statystyczne dot. liczby tomów dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego

cywilny

karny

rodzinny i nieletnich

1.

2016

NIE

TAK powyżej 1 tomu

NIE

2.

2017

NIE

TAK powyżej 1 tomu

NIE

3.

2018

NIE

TAK powyżej 1 tomu

NIE

Pozdrawiam

Irena Bielicka-Krzyśko

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Rawiczu

Tel. 65 521 44 59

Tel. sieci MS 32 72 13 459

administracja@rawicz.sr.gov.pl

Uzupełniająca odpowiedź do informacji publicznej Ko 30/19 SR Kwidzyn przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #187

Szanowni Państwo

W załączeniu uprzejmie przesyłamy uzupełnienie do odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej złożony 27.11.2019 r.

zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu

Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Kwidzynie
     /55/ 262 45 43

"Sąd Rejonowy w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Plac Plebiscytowy 1,
reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie informuje, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kwidzynie pod adresem:
http://www.kwidzyn.sr.gov.pl w zakładce : Ochrona Danych Osobowych."

1

informacja publiczna przez None w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #89

?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję ze:

Ad. 1 dane znajdują się na stronie internetowej Sądu - https://bartoszyce.sr.gov.pl/,

Ad 2. SSR Jolanta Mazurek,

Ad 3. 2010 - 2014,

Ad. 4 - 11,

Ad. 5 - 2017 -1, 2018 - 2,

Ad. 6 - 0,

Ad. 7 - 0,

Ad. 8 - 12 - w załączeniu przedstawiam obciążenie każdego sędziego i załatwienia w latach 2016 - 2018. Informuję, że porównywanie obciążenia pomiędzy orzecznikami orzekającymi w różnych wydziałach jest niecelowe i daje wypaczony obraz obciążenia pracą. Ponadto trudności z oceną faktycznego obciążenia wynikają z faktu długotrwałych nieobecności sędziów w pracy (w tych okresach nie są przydzielane nowe sprawy), przesunięciami pomiędzy wydziałami a także przyznawaniem spraw w IV Wydziale Pracy sędziom spoza wydziały w sytuacji, gdy orzekający tam sędzia był wyłączony z rozpoznania,

Ad. 13 - nie,

Ad 14 - nie.

W załączeniu skany obciążenia i załatwienia sędziów Sądu Rejonowego w Bartoszycach.

Z poważaniem

Arkadiusz Rokicki

Prezes Sądu rejonowego w Bartoszycach

1

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #271

Twoja wiadomość

Do: Nawrocka Bożena
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 stycznia 2020 14:59:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 stycznia 2020 07:50:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #271

Twoja wiadomość

Do: Nawrocka Bożena
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 stycznia 2020 14:59:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 stycznia 2020 07:51:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: PD: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #271

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo z 10.01.2020 r. (Adm.071-92/19) zwracamy uwagę, iż:

W pytaniu nr 9 i 10 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi jednak o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.

Pytania 11 i 12 dotyczące procentowego wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą bądź najmniejszą liczbą spraw przypisanych w danym roku dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów. Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

Z poważaniem
Katarzyna Witek
(na podstawie Uchwały Zarządu SOWP z 01.10.2019 nr 1_OB_X_2019)

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #271

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Monika Zaręba-Ciecierska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Pułtusku

tel. 23 692 99 80

fax 23 692 99 99

e-mail: m.zareba-ciecierska@pultusk.sr.gov.pl<mailto:m.zareba-ciecierska@pultusk.sr.gov.pl> , administracja@pultusk.sr.gov.pl<mailto:administracja@pultusk.sr.gov.pl>

________________________________
Od: Zaręba-Ciecierska Monika
Wysłane: 19 grudnia 2019 08:06
Do: sprawa-14458@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

Uprzejmie informuję, że nadesłany przez Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy, nie dotarł do biura podawczego tutejszego Sądu. Wobec powyższego proszę o informację, czy nadal jesteście Państwo zainteresowani udzieleniem odpowiedzi na wniosek z 1 września.

Z upoważnienia Prezesa Sądu.

Monika Zaręba-Ciecierska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Pułtusku

tel. 23 692 99 00

fax 23 692 99 99

e-mail: m.zareba-ciecierska@pultusk.sr.gov.pl<mailto:m.zareba-ciecierska@pultusk.sr.gov.pl> , administracja@pultusk.sr.gov.pl<mailto:administracja@pultusk.sr.gov.pl>

________________________________
Od: Nawrocka Bożena
Wysłane: 27 listopada 2019 11:34
Do: Zaręba-Ciecierska Monika
Temat: FW: Wniosek o informację publiczną

1

wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #277

Dzień dobry,

Uprzejmie przedstawiam powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do
załatwienia sprawy na dzień 20.01.2020r.

Z poważaniem

Irena Bielicka-Krzyśko

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Rawiczu

Tel. 65 521 44 59

Tel. sieci MS 32 72 13 459

administracja@rawicz.sr.gov.pl

1

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #96

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu z 2.01.2020r. w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
Agata Białas

1

A-065-384/19 przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #81

--
Dzień Dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Mateusza Bartoszka z dnia 30 grudnia 2019 roku.
_Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości._

Z poważaniem,
Z upoważnienia Kierownika Oddziału Administracyjnego
Specjalista ds. administracyjnych
Ada Barańska

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Oddział Administracyjny
ul. Kamiennogórska 26
60-179 Poznań
tel. 61/65-85-204(205)
fax 61/ 62-89-703
e-mail: oddz.administracyjny@poznan-grunwald.sr.gov.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejsza wiadomość jak i ewentualne jej załączniki jest przeznaczona wyłącznie dla osób lub podmiotów będących jej adresatami.
Stanowi w ten sposób korespondencję o charakterze służbowym i może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania
tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe uprzedzenie nadawcy elektroniczną pocztą zwrotną, a następnie o usunięcie jej wraz z
załącznikami, bez zachowania kopii.

2

A-061-76/19 odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Sąd Okręgowy w Łomży przez Sąd Okręgowy w Łomży w sprawie Sędziowie w sądach powszechnych #31

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży A-061-76/19.

Z poważaniem,

Edyta Bogdziewicz

Inspektor

Sekretariat Prezesa

tel. 86 215 42 53

e-mail: sekretariat@lomza.so.gov.pl<mailto:sekretariat@lomza.so.gov.pl>

SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY

ul. Dworna 16, 18-400 Łomża

tel. 86 215 42 48, 86 216 62 81 do 84

http://www.lomza.so.gov.pl/

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Łomży, Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Okręgowy w Łomży, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych - jest dostępna tutaj<http://lomza.so.gov.pl/index.php?k=508>. Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE) Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

1