Listy

Odpowiedź na informacje publiczną przez Płock w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #343

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Wydział Kształtowania Środowiska

1

Odpowiedź na wniosek z dnia 14 października br. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych w Starostwie Powiatowym w Policach oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustaw przez Starostwo Powiatowe w Policach w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #308

*Pan Krzysztof 
Wychowałek*

*
*

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 14 października br. o
udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby
złożonych w Starostwie Powiatowym w Policach oświadczeń, o których
mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie
wykonywania polowania na nieruchomości"), na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020
r. poz. 2176) uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego  przed
Starostą Polickim złożono cztery (4) takie oświadczenia*.*

Z poważaniem

--
Agnieszka Rychlik-Bakalarz
Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji
Starostwa Powiatowego w Policach
91-4328-139,603-639-909

1

odpowiedź ws. art. 27b ustawy Prawo łowieckie przez Starostwo Powiatowe w Miechowie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #106

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
dotyczącej liczby złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy
Prawo łowieckie, uprzejmie informuję, że do dzisiaj skutecznie złożono
jedno oświadczenie.
Z poważaniem
Marcin Kumon

____________________________
Joanna Struzik - Naczelnik

Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa,
Leœśnictwa, Ochrony ŒŚrodowiska i Rynku Pracy

Starostwo Powiatowe w Miechowie
ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

tel. 41 3821122, fax. 41 3821118
www.miechow.pl

____________________________
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w
związku z prowadzoną korespondencją jest Starosta Miechowski, adres: ul.
Racławicka 12, 32-200 Miechów,
e-mail: powiat@miechow.pl <mailto:powiat@miechow.pl>
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@powiat.miechow.pl
<mailto:iod@powiat.miechow.pl>
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.miechow.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Thu, 14 Oct 2021 12:07:41 +0200
Nadawca: Starostwo Powiatowe w Miechowie <powiat@miechow.pl>
Adresat: Wydz. Rolnictwa <rolnictwo@powiat.miechow.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Thu, 14 Oct 2021 10:04:48 -0000
Nadawca: sprawa-39889@pokot.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-39889@pokot.pl
Adresat: powiat@miechow.pl

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w
Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo
łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na
nieruchomości").

Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w
oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres sprawa-39889@pokot.pl

--

Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118

2

odpowiedź informacja publiczna DOR-OP.1431.112.2021 przez Chełm w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #320

Dzień dobry

W odpowiedzi na pismo doręczone w dniu 25 października 2021 r. wysyłam
odpowiedź.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

Małgorzata Ciemińska

2

Informacja o ilości oświadczeń o zakazie polowanie Powiat Legionowski przez Starostwo Powiatowe w Legionowie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #125

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Pańskie pismo informuję, że do dnia 2.12.2021 r. do
Starostwa Powiatowego w Legionowie wpłynęło 12 wniosków o zakazie
wykonywania polowania na podstawie art. 27b ustawy z dnia 13
października 1995 r. Prawo łowieckie.

--
Z wyrazami szacunku
Adrian Kokowicz
Referat Zarzadzania Środowiskiem
Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
tel. 22 764 01 75

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #267

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres powiat@pct.powiat.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Re: Udzielenie informacji o liczbie złożonych oświadczeń o zakazie polowania przez krzysztof w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #125

Informuję, iż Państwa stanowisko o zakwalifikowaniu żądanej informacji jako "informacji o środowisku" jest błędne. Bezczynność w przedmiocie udzielenia informacji publicznej będzie skutkować skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

P.S. 313 starostw w Polsce udzieliło żądanej informacji publicznej, co można zobaczyć na mapie na stronie https://zakazpolowania.pl/powiaty/

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118

Udzielenie informacji o liczbie złożonych oświadczeń o zakazie polowania przez Starostwo Powiatowe w Legionowie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #125

Dzień dobry,

w nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy informuje, że przedstawienie
informacji dotyczącej udostępnienia ilości złożonych oświadczeń o
zakazie polowania na podstawie art. 27 b ustawy Prawo Łowieckie, należy
do informacji o środowisku zgodnie z art. 9 udostępnianiu podlegają
informacje dotyczące: stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze,
woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary
naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny,
zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym
organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między
tymi elementami. W związku z powyższym należy dokonać opłaty w
wysokości 5 zł za wyszukanie informacji w rejestrze działek o których
mowa w art. 27 b ww. ustawy. Opłaty należy dokonać na konto Starostwa
Powiatowego w Legionowie nr. 83 8013 0006 2004 2424 0020. Informacja
zostanie udostępniona po dokonaniu opłaty.

--
Z wyrazami szacunku
Adrian Kokowicz
Referat Zarzadzania Środowiskiem
Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
tel. 22 764 01 75

Re: Udostępnienie informacji przez krzysztof w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #267

Dzień dobry, uprzejmie informuję iż nie zamierzam uiszczać żadnej opłaty, dlatego bardzo proszę o zastosowanie wobec mnie tych wspomnianych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Nikt jeszcze nigdy nie stosował na mnie takich przepisów, dlatego będzie to na pewno cenne nowe doświadczenie.

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

Udostępnienie informacji przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #267

Dzień Dobry

W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 16.11.2021 r. o udostępnienie
informacji w żądanym przez Pana zakresie oraz informacji z dnia
25.11.2021 r., w której podtrzymuje Pan swój złożony wniosek - uprzejmie
informuję, iż w tut. Organie złożone zostały 4 oświadczenia o zakazie
wykonywania polowań. Pełna treść udostępnianej informacji znajduje się w
załączeniu niniejszego maila.

_Ponadto, ponownie załączam informację o wysokości naliczonej opłaty za
udostępnienie informacji o środowisku. W przypadku nieuiszczenia opłaty
zastosowanie będą miały przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji. _

Z poważaniem

------------------------------------------------------------------------

*Aleksandra Ginter*
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 660 748 770

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
tel. 67 253 01 60
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl <http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl>
*RODO - Informacja dotycząca ochrony danych osobowych*
<http://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl/artykuly/1073/rodo-informacja-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych">

3

Re: Odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji przez krzysztof w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #267

Podtrzymuję swój wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Państwa stanowisko, iż jest to informacja o stanie środowiska, której wyszukanie podlega opłacie, jest błędne. W przypadku bezczynności w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, zostanie złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

P.S. wszystkie starostwa poza kilkoma (w przypadku których termin jeszcze nie upłynął) udzieliły odpowiedzi na wniosek, co można zobaczyć na stronie https://zakazpolowania.pl/powiaty/

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118

Odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #267

Dzień Dobry

W nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji w załączeniu
przesyłam pismo w niniejszej sprawie.

Z poważaniem
------------------------------------------------------------------------

*Aleksandra Ginter*
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 660 748 770

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
tel. 67 253 01 60
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl <http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl>
*RODO - Informacja dotycząca ochrony danych osobowych*
<http://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl/artykuly/1073/rodo-informacja-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych">

2

W odpowiedzi na przesłane pismo z dnia 16.11.2021 r. przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #154

Dzień dobry,

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na przesłane pismo z dnia 16.11.2021 r. uprzejmie informuję, iż
do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie za lata 2018-2021 wpłynęły
oświadczenia "o zakazie wykonywania polowań na nieruchomościach" w ilości 15
sztuk.

Z poważaniem

Łukasz Błądek

Główny Specjalista

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Wołominie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #150

Dzień dobry

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 16.11.2021 r. o udostępnienie informacji
publicznej, przesyłam w załączniku odpowiedź Starosty Wołomińskiego.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Gumkowski

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 22 346 11 24
e-mail: <mailto:t.gumkowski@powiat-wolominski.pl>
t.gumkowski@powiat-wolominski.pl
www: <https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski>
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski

P Zanim wydrukujesz tę wiadomość, upewnij się, czy jest to konieczne. Pomyśl
o środowisku!

2

Oświadczenia o zakazie wykonywania polowania przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #234

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 17.11.2021 roku Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju informuje, iż dotychczas, właściciele nieruchomości
złożyli 12 oświadczeń o zakazie wykonywania polowania.

Pozdrawiam. Robert Pacholec - Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #148

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@szydlowiecpowiat.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 04.11.2021 11:35

usunięto w dniu 22.11.2021 13:59.

SOB.1431.58.2021 Udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe we Wschowie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #98

Dzień Dobry,
W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na wniosek z dnia 17.11.2021r.
dot. oświadczeń o zakazie wykonywania polowań.
Zgodnie z prośbą również przesyłam treść odpowiedzi w mailu:

W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 17.11.2021r.
o udostępnieniu informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września
2001r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z
późn. zm.),
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we
Wschowie informuje,
iż nie wpłynęły do tut. organu żadne oświadczenia o zakazie wykonywania
polowań,
o których mowa w art. 27b ustawy z dnia 13 października 1995r.
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.) prawo łowieckie.

--
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
tel. 65 540-17-79

Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
http://powiat.wschowa.com.pl

Administratorem danych osobowych jest Starosta Wschowski.
Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Starosty Wschowskiego.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wschowie w zakładce:
http://wschowa.info/klauzula-informacyjna-dot-ochrony-danych-osobowych-w-starostwie-powiatowym-we-wschowie

1

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej – data wpływu 17-11-2021 r. przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #114

Przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej –
data wpływu 17-11-2021 r.

--
Andrzej Miś
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Urszulańska 19
33-100 Tarnów
tel. 14 68 83 342, fax. 14 68 83 340
kom. 784 974 179
www.powiat.tarnow.pl

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Lubinie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #32

Dzień dobry,

Biuro Zarządu, w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, który wpłynął do Starostwa Powiatowego w Lubinie w
dniu 10.11.2021 r.

Pozdrawiam,

Anetta Białas

Główny Specjalista
Biuro Zarządu

tel. 76 746 01 45
e-mail:a.bialas@powiat-lubin.pl

_____

Logo Starostwa

ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
tel. 76 746 71 00, fax 76 746 71 16
e-mail:starostwo@powiat-lubin.pl
www.powiat-lubin.pl

_____

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla
adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymał[a/e]ś ten e-mail przez
pomyłkę prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę. Kopiowanie, dystrybucja,
ujawnianie i inne wykorzystywanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest
zakazane i może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

2

dotyczy złożonych oswiadczen o zakazie polowania przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #241

Na terenie naszego powiatu na dzień dzisiejszy wpłynęły dwa oświadczenia o
zakazie wykonywania polowań.

Starostwo Powiatowe w Pińczowie, Inspektor w Wydz. RLiO Krzysztof Fortuna.
Pozdrawiam!

__________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja silnika
detekcji 15874 (20170807) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

(bez tematu) przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #87

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-mail z dnia 05.11.2021 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej dotyczącej liczby złożonych oświadczeń o
zakazie wykonywania polowania na nieruchomości.

Z poważaniem,

Kamila Bednarska

Inspektor w Biurze Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 7330 418

<mailto:k.bednarska@powiatgorzowski.pl> k.bednarska@powiatgorzowski.pl

<http://www.powiatgorzowski.pl/> www.powiatgorzowski.pl

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Powiat Gorzowski. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Powiatu
Gorzowskiego. Ma Pani/Pan m.in. prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Więcej informacji znajdzie
Pani/Pan na stronie klikając na link.
<http://bip.powiatgorzowski.pl/236/Ochrona_Danych_Osobowych/>
http://bip.powiatgorzowski.pl/236/Ochrona_Danych_Osobowych/

2

Odpowiedź - informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #285

Dzień dobry

Działając na podstawie art. 10 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz w
odpowiedzi na wniosek z dnia 17 listopada 2021 . przekazany drogą mailową
informuję, że na terenie powiatu pleszewskiego zostały złożone dwa
oświadczenia o zakazie wykonywania polowania.

Z poważaniem

Piotr Fabisz

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Tel. 62 74 29 606

1

odpowiedź na pismo przez Starostwo Powiatowe w Żywcu w sprawie Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości #233

Dzień Dobry!

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Wydział
Ochrony Środowiska starostwa Powiatowego w Żywcu uprzejmie informuje, że do
dnia dzisiejszego wpłynęły do tut. Urzędu dwa oświadczenia o zakazie
wykonywania polowania na nieruchomości.

Zgodnie z Pan wnioskiem wysyłamy odpowiedź na wskazany adres email.

Życzę miłego dnia.

Z poważaniem

Ewa Jabrocka

Główny specjalista

Wydział Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Żywcu

_____

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
<https://bip-pzzywiec.finn.pl/bipkod/025> KLAUZULA INFORMACYJNA RODO