Opis

Stowarzyszenie szykuje analizę wyroków sądów administracyjnych w zakresie postępowań, w których stroną skarżoną są ministerstwa. Te dane warto zestawić z informacją o liczbie wniosków, które trafiają do ministerstw.

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie00
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie190
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Listy

Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Return Receipt

Your Wniosek o informację publiczną
document:

was Renata.Baran@map.gov.pl
received
by:

at: 06/30/2020 09:22:20 PM

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Aktywów Państwowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna6/Krucza36. Państwa dane osobowe przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do realizacji praw
osoby, której dane dotyczą na zasadach określonych w RODO.
Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
w Ministerstwie Aktywów Państwowych – iodo@map.gov.pl.

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy
o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

The administrator of your personal data is the Minister of State Assets with its registered seat
in Warsaw at ul. Wspólna6 / Krucza36. Your personal data is processed to official matter.
You have the right to execution the rights of the data subject on the principles set out in the GDPR.
All information regarding the processing of personal data can be found at:
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepowani-droga-elektroniczna.
If you have any questions, please contact the Data Protection Inspector
at the Ministry of State Assets - iodo@map.gov.pl.

This message contains information intended only for the recipient.
If you are not the addressee or you have received it by mistake, please notify
the sender and delete it permanently.

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Szanowni Państwo,

ponownie wzywamy do usunięcia stanu bezczynności przez udzielenie pełnej odpowiedzi na nasz wniosek z 18 lutego 2020 r. o udzielenie
informacji publicznej.

--
Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Watchdog Polska (78-20) przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Komunikacji i Promocji

BK-I-082-78/20

Sz. P.
Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem
Aneta Dróbecka
Wydział Prasowy /
Biuro Komunikacji i Promocji /
tel:

22 23-90-354

[cid:image001.png@01D64313.8C814510]
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, (tel. 22 52 12 888).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. c i e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl<mailto:iod@ms.gov.pl>. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z wniesieniem przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego, bądź przekazaniem ich do rozpatrzenia Ministrowi Sprawiedliwości przez inny organ.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

2

Odpowiedź na korespondencję z 30 kwietnia _ wniosek z 18 lutego 2020 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Szanowni Państwo,

nawiązując do korespondencji z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie usunięcia stanu bezczynności uprzejmie wyjaśniam, że do Zespołu Informacji Publicznej CO MON nie wpłynął Państwa wniosek dot. liczby zrealizowanych w latach 2011 - 2020 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Przedstawiam dane wg. szczegółowości wskazanej we wniosku:

2011 rok - 747 wniosków
2012 rok - 821 wniosków
2013 rok - 749 wniosków
2014 rok - 381 wniosków
2015 rok - 455 wniosków
2016 rok - 540 wnioski
2017 rok - 484 wnioski
2018 rok - 452 wnioski
2019 rok - 384 wnioski
2020 rok - 116 wniosków

Ministerstwo Obrony Narodowej nie prowadzi rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku
Beata Kozerawska
Koordynator Zespołu Informacji Publicznej
Centrum Operacyjne MON
Tel. 261 871 038

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Ministra Obrony Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej w celu prowadzenia korespondencji dla realizacji zadań i czynności wynikających z przepisów prawa i/lub dla wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. W Ministerstwie Obrony Narodowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl<mailto:iod@mon.gov.pl>. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w tym m.in. przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ww. administratorów, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Ma Pani/Pan: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). Podanie danych jest konieczne do prowadzenia korespondencji mającej na celu realizację zadań i czynności wynikających z przepisów prawa. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Szczegółowe informacje w odniesieniu do poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej o adresie: www.gov.pl/web/obrona-narodowa<http://www.gov.pl/web/obrona-narodowa>.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Infrastruktury w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #7

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję pismo Pana Macieja Michałowskiego, Dyrektora Biura Ministra MI, dot. Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Wojciech Zapiec
Główny specjalista
Tel.: 0 22 630 15 12

Biuro Ministra
Ministerstwo Infrastruktury
Ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

3

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Obrony Narodowej w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Twoja wiadomość

Do: kontakt@mon.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: czwartek, 30 kwietnia 2020 09:59:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: czwartek, 30 kwietnia 2020 10:09:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Niniejszym wzywamy do usunięcia stanu bezczynności przez udzielenie, w terminie siedmiu
dni od otrzymania niniejszego pisma, pełnej odpowiedzi na nasz wniosek z 18 lutego 2020 r. o udzielenie
informacji publicznej.

--
Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Niniejszym wzywamy do usunięcia stanu bezczynności przez udzielenie, w terminie siedmiu
dni od otrzymania niniejszego pisma, pełnej odpowiedzi na nasz wniosek z 18 lutego 2020 r. o udzielenie
informacji publicznej.

--
Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

FW: Sieć Obywatelska Watchdog Polska (78-20) przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Komunikacji i Promocji

BK-I-082-78/20

Sz. P.
Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W kontekście informacji, którą przekazałam Państwu 26 marca br. (poniżej), zawiadamiam, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID bieg terminów procesowych i sądowych m. in. w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Z uwagi na szeroki zakres Państwa wniosku, a także realizowanie obowiązków przez tut. Urząd w trybie pracy zdalnej, na podstawie ww. normy prawnej, odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona w terminie późniejszym, wskazanym w ustawie.

Z poważaniem
Aneta Dróbecka
Zespół Prasowy /
Biuro Komunikacji i Promocji /
tel:

22 23-90-354

[cid:image001.png@01D61728.DA5C2190]
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, (tel. 22 52 12 888).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. c i e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl<mailto:iod@ms.gov.pl>. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z wniesieniem przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego, bądź przekazaniem ich do rozpatrzenia Ministrowi Sprawiedliwości przez inny organ.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

3

Odpowiedź na przekazany wniosek przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na przekazany drogą elektroniczną wniosek z dnia 18 lutego 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Agnieszka Wielgosik

Sekretariat
Biuro Administracyjne

mail: a.wielgosik@mz.gov.pl<mailto:a.wielgosik@mz.gov.pl>
m. + 48 882 365 029
tel: (22) 634 92 47
fax: (22) 634 90 471

[samo MZ-01]

[http://inwestycje.mz.gov.pl/niepodlegla/mailing.jpg]

4

Read: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Finansów w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #4

Twoja wiadomość

Do: Kancelaria
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 8 kwietnia 2020 08:17:44 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 8 kwietnia 2020 08:42:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Twoja wiadomość

Do: Rzecznik Prasowy MSZ
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 8 kwietnia 2020 08:20:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 8 kwietnia 2020 08:28:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

ODP: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Dziękujemy za przesłanie wiadomości i potwierdzamy jej otrzymanie.
Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

Thank you for sending the message to us. We acknowledge its receipt.
The Office of the Spokesperson for the MFA

Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zebranie danych i przesłanie odpowiedzi. W nawiązaniu do przesłanych przez Państwa wezwań nie podtrzymujemy wniosku w zakresie otrzymania rejestru wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa.

Z poważaniem,

--
Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały zarządu (podpisana elektronicznie uchwała w załączeniu)

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Re: RE: Wniosek o informację publiczną 286.2020 przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #4

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zebranie danych i przesłanie odpowiedzi. W nawiązaniu do przesłanych przez Państwa wezwań nie podtrzymujemy wniosku w zakresie otrzymania rejestru wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa.

Z poważaniem,

--
Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały zarządu (podpisana elektronicznie uchwała w załączeniu)

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

RE: Wniosek o informację publiczną 286.2020 przez Ministerstwo Finansów w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #4

Dzień dobry,
w załączeniu korespondencja w sprawie złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie odczytania.

Z poważaniem

Wydział Koordynacji Informacji
Biuro Ministra
[MF_email]

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
https://www.gov.pl/web/finanse/uzyskaj-informacje-publiczna
https://www.gov.pl/web/gov/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna

______________________________________________________
Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Ministerstwa Finansów i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.
This message (including attachments) is a property of Ministry of Finance and may contain important and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete this message. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this message is prohibited.

2

FW: Sieć Obywatelska Watchdog Polska (78-20) przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Komunikacji i Promocji

BK-I-082-78/20

Sz. P.
Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W ślad za informacją przekazaną Państwu 3 marca br., z uwagi na nadzwyczajnie trudną sytuację spowodowaną stanem epidemii w Polsce i związaną z tym zmianą organizacji pracy, jesteśmy zmuszeni wyznaczyć nowy termin – 20 kwietnia br. – na przekazanie odpowiedzi na Państwa wniosek. Dołożymy starań, aby odpowiedź została przekazana bez zbędnej zwłoki.

Podstawą wyznaczenia ww. terminu jest art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Z poważaniem
Aneta Dróbecka
Zespół Prasowy /
Biuro Komunikacji i Promocji /
tel:

22 23-90-354

[cid:image001.png@01D60382.FDDB0730]
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, (tel. 22 52 12 888).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. c i e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl<mailto:iod@ms.gov.pl>. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z wniesieniem przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego, bądź przekazaniem ich do rozpatrzenia Ministrowi Sprawiedliwości przez inny organ.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

3

RE: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Cyfryzacji w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #2

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.
Z poważaniem,

Dagmara Kozłowska
Główny specjalista

Wydział Organizacyjno-Prezydialny
Biuro Ministra
[cid:image001.jpg@01D601DC.EFD51380]
Ministerstwo Cyfryzacji

9

PD: Odpowiedź na UiP przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,
Karolina Płochocka

Biuro Ministra
Ministerstwo Rozwoju
tel. 22 262 96 20
Karolina.Plochocka@mr.gov.pl
https://www.gov.pl/rozwoj

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w
Warszawie (00-507) przy ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5. Kontakt z
Administratorem: kancelaria.mpit@mpit.gov.pl . Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl . Szczegółowe informacje o zasadach i
przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez MR
Pani/Pana danych osobowych znajdują się tu.

—— Przesłane przez: Karolina Plochocka/MPIT/GOV w dniu 2020-03-10 15:05
-----

Od: Piotr Kozlowski/MPIT/GOV
Do: sprawa-20094@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Data: 2020-03-03 13:42
Temat: Odpowiedź na UiP

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję pismo w sprawie wydłużenia terminu (do 13 marca
br.).

Z poważaniem

Piotr Kozłowski
Zespół Protokołu
Biuro Ministra
Ministerstwo Rozwoju
tel. 22 411 92 56
Piotr.Kozlowski@mr.gov.pl

www.gov.pl/rozwoj

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w
Warszawie (00-507) przy ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5. Kontakt z
Administratorem: kancelaria.mpit@mpit.gov.pl. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl. Szczegółowe informacje o zasadach i
przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez MR
Pani/Pana danych osobowych znajdują się tu.

HTTP: Missing resource stringInformacja o przetwarzaniu danych osobowych w
procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji
publicznej.pdfHTTP: Missing resource stringHTTP: Missing resource
stringStowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.pdfHTTP: Missing
resource stringJFIFHH"ExifMM*,Photoshop 3.08BIMHH0Bhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.3-c011 66.145661, 2012/02/06-14:56:27 ">
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<dc:format>image/jpeg</dc:format>
<dc:title>
<rdf:Alt>
<rdf:li xml:lang="x-default">Niepodległa-logo main-ENG</rdf:li>
</rdf:Alt>
</dc:title>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" xmlns:xmpGImg="http://ns.adobe.com/xap/1.0/g/img/">
<xmp:MetadataDate>2017-05-24T13:08:50+02:00</xmp:MetadataDate>
<xmp:ModifyDate>2017-05-24T11:08:52Z</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2017-05-24T13:08:50+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:CreatorTool>Adobe Illustrator CS6 (Macintosh)</xmp:CreatorTool>
<xmp:Thumbnails>
<rdf:Alt>
<rdf:li rdf:parseType="Resource">
<xmpGImg:width>256</xmpGImg:width>
<xmpGImg:height>76</xmpGImg:height>
<xmpGImg:format>JPEG</xmpGImg:format>
<xmpGImg:image>/9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA
AQBIAAAAAQAB/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK
DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f
Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgATAEAAwER
AAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA
AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB
UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE
1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZ
qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy
obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp
0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo
+DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+v/aAAwDAQACEQMRAD8A9U4q7FXYq7FXYq7FXYq7
FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7F
XYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX
Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FUq8xeZtI8v2a3OoSENK3p21tGOc88h6RxRjdmNchPIIjdytJosmo
lwwHLmTyA7yejH/IvnbXfMusavDdaYlhp+nFIkbn6knrNuY3Zfg5Kv2gPsnY5XiymRO2wdh2n2bi
02OBjMynPflQrv7/AHd7NcvdK7FVCO/sZbmS0iuYnuohWWBXUyKPFlBqPpwWOTYcUxESIPCevRXw
tbsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdiqyOeGUuIpFcxNwkCkHi4APFqdDQjbG
2RiRzHNfixdirsVdirsVYHr/AJs1dPzN0Ty3YsVtiguLxFUEyq4lDcmP2UjWPlt1bMeeQ+IIh32l
0GM6HJnl9XIeXL7TfyTzzp500nyppRvL1g88lUs7QMFeaTwBP2VH7THYfcMsy5RAWXB7O7OyarJw
x5Dme4fjkHnGgaN5r85XzaxLI9oLkFZtdYFTHAf+PfSom3QU2adhU7078sWEZTN/b+p6PVajT6OP
hgcXD/B3n+dlPXyh+B1nRdF03RdNh03TYRBaQCiIOpPdmPVmY7knMyMREUHk9TqZ5pmczcijsk0M
EtbTVvOk97eT6pc2HlyO4ktdPtLBhC9wsDGOSaWahcq7qQFWmwzHAOSzdRd7PJj0QjEQjPMYgyMt
+G9wAOVgdWTeX/K2geXrZrfSLNLZHPKVxVpHPi8jFnb6TlsMcY8nWavXZdRK8kuL7h7hyRt+zLAp
UkH1oRUeBmUHJuKuvb2ysbWS7vbiO1tYRyluJnWONB0qzsQoHzxVDR+YNBlYLHqVq7GGK5AWaM1h
nPGKUUP2JCaK3Q9sVWT+ZvLdu9yk+q2cL2bpFdrJcRKYpJQTGkgLDizgHiD1xVGwXlpPJPFBPHLL
auIrlEZWaKQqrhJADVW4OrUPYg4qq4q7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqknmPzdpehNb28oe61O8b
hY6ZbgPcTMdtlJAVR3ZiAMrnkEfe52j0E89kemEfqkeQ/HcmGn6rYX/qpb3EUs9sQl3FFIshikIr
wcqeoyUZAuPlwTx1xAgHlYqx3opw5RghCuQeLEVAPYkVFck1Dnuxe1l8t+RPLsYvr4ETSu810wLS
3V3MeUjLGnJmZm7CtBlI4ccdy7Occ2uzHgjyGw6RiOW5T3R9Y0/WNOi1HT5fWtJq8HoymqsVZSrA
MCrAggjLIyEhYcHUaeeGZhMVIJBcfmj5Mh1Q6cLxpnSRYpriGJ5LeKRiFVXlUFRViB88rOeN07CH
YmpOPj4a2sAkAkeQZFqWqadplo95qNzHaWqfammYItT0FT3PhlspACy67DhnllwwBlLuCzStY0vV
7Nb3TLqO7tXJUSxNyFV2IPgRgjISFhOfT5MUuGYMZeaG1zzV5e0K3lm1S/htvSQv6LOvqsAK0SOv
JiewAwTyRjzLbptDmzkDHEm/Lb4l5nrsTzovmjVRewea9ZIt/K+k6fMYLmG3WpRHIqPi585iwIFa
bdMxZ7+o3xHk9LppCJ8DHwHBj3yykLiZd4+VRrmm+l+TtB8u2UfmH8wNRXUtYAUG5v3MsUJ6iKBG
rzYeNK9xTJxxxiOKZsuJn7Qy6iRw6OPBj7oiifOR6PRLe8tLiyjvYJVezljE0U4PwGNl5Bq+HHfM
kEVbzs8coyMSPUDVeahpuuaPqYY6feRXQQkExOGHwmhIp1FdqjbBGYPItmbTZMX1xMfelXnbzMmj
aW0FqfV1y/Bg0iyQgyyTP8KsB/IhPJmO2Qyz4R5nk5XZuiObJctsUN5noB+s9ELpes+VfKWmWHly
71GKO6sbaNbhQGbiaDlJKVBESsxrV6dcEZRgBEltz6fPq5yzRieGUjX6h3/BlFtdW11bx3NrKk9v
MoeKaNg6Mp6FWFQRloNurnCUCYyFEKWof7zp/wAZoP8Ak8mFig/NX1IeXNQa+099WtUhZ5dNiT1X
nCfEI1T9okjFWKXV35de2m1OfyfdKJdNsS7R21LgwXJBW29OL96rwNAvNafDRe1MVW6s3lIXxSXy
rcXV1q+p2thqEqQ7qyx1hupZCR+7iErfEpqDXviqrZ+ZNI0mz1fW7DyrqEFzPNcteRpbFJ7p7ZwR
JRiORczkKT/Lx6KMVZFc+Z2gg0Wb9F30v6YeJGSGL1Da+soPK5ofhVC3xHsAT2xVK7T8w2uZbGIa
BqcJvr6WwDTQ+mqCJFb6wzH/AHUefEHuwIFaYqvHny5E1hFL5c1OI30V5KzemjrB9TVjxlaN3UGU
pSPfeq+OKrF/MVDbwSfoLVBLPY3N96BtzyR7fnxtZG+ys8ohfitabddxVVx/MWNdMiv5NC1VBIYQ
bb6sWnQSzTxuzopNPSS1aV/8krSpIxVl+KuxV2KuxV2KuxV5FP8Al35yufNuuXFvSxt70CKDW57g
3FyLfh8aQLVmjaVtixpwXZR44RwyMj9710e19NHT44n1GO5gI1G+l99fadynXlTRfOum+XbTQdN0
210ARLS91SeRLuSSUikk0MMfwsWIqPVfYUFNssxxmI0BTha7U6bJmllnOWW+UQOEAdASf96PO1XQ
Py1lsvPUvmK/vri/+rQhLGW5l5yPNKjLPIQAAigNxRAKYwwVPiJY6rtgT0owwjGPEfVQ2och5nqS
kfm3ya8HnWTV5rDUX0IxGWCTRZwjw3D1NyzxMylfVG7FKV9zXK8mOp3Rryc7QdoiWmGMSx+LdHxB
zj/DvXTpavZR6l508ttpnlP1PLvlSCJ4YbqYE3F1LQ1RaM5EXI/G/Is3Txwi5xqPpi15DDRZvE1F
Zs5N0OUR8vq7hyHyQemaJrWmwW+jearKcaJpwjktNO0K0kubW7kjIfndSJ6kpbmKlXCqTvgjEjaQ
2Hc3ZtTiyE5dPIeLO7lkkIyiD/NGw5dRZTC/tvPGv+ZY9ZHlyM6dbQtFpNrq06xiGYsCbqWBBKeR
6BeoAyRE5SutultGKelwYDj8U8ZNyMBdj+aJbbIm1/L3zX5f8v3v+Htdk/S91zuJ7b0oFtXuXO5h
DofR+H4etDQdOxGGUY+k7tU+1tPqM0fGxjw47A3LiEfOj6vxzQXlb8rZZtTtdR8w2EcX1IiaT1ZR
dXN7eEAtPcS7hY1b7ES/7L3jjwb3Iftb9d22BAwwyJ4tthwxhH+bEd/fL5JrdfpnTPzB1TWbnRLz
VYJba3tdEltPRcRoFLXAf1JIzHyl706ZM2Jk0T3OJDwsujhijkjAiUjPivf+byBvZivmfyr+Yfmf
zIuparpEsejxp6MGm211aeusZoXBkdwqmT9tlqafD0yrJjnOVkbfB2ui12j0uHgxzHiczIxlV+4D
p0B96l5283+YtRtofJ+k6bb2/qSxWbWdvKbth6dGEEkiKkKLxT41DsQoPKgwZckj6QGXZvZ+HHI6
nJOR2MrI4ef8QG8j5Ghvytm1r5S80WFvcarDd2lz5ma0Sw0+P0/q1haQF1ZkREDs1COVT1oBTLxj
kN/4vsdJPX4MhGMxlHBxcUt+KcjXU7Knlb8vW0d7rV769Oqea7xGDapOKrEWFAsSGvFR0+W2w2w4
8PDuTcmOu7W8YRxwjwYIn6R19/n+PNiS/lv+YUnlz9D3Lae0L3q32pOk9wLq+kEnJuc5jKx7Up8B
6D6afAnw1tz+btz2xoxm8SPHfBwx9MeGArpG9/m9I8t2Or2ds0d8LW3gVY47LTbIMYreOMEU9Vwj
SM1f5VApsOuZUARzeb1mXHOVw4id+KUucifLp8yj9Q/3nT/jNB/yeTJuGpa7HrUmk3MeiTQwaqyg
Ws1ypeJWqN3VdyKV2xVjotPzUZtNLX2lxhbi0fVVVZGDW6qfriQ1jHxM/wDdk9uuKq2n2X5kxQaX
9d1HTbiZbl31jjDIgNswHGOAg7su+7Ktdj+yVdVZYW35nR6fwvbnTJr5orxTKhkVElZENm4HpfGF
kVw4ovwsPtFd1VFbL82khi/3I6VNN+jZY5uUcqL+kqP6UoopJiqU5DagB2NdlVfVrP8AMue31SOw
vdNtnnso00xysvKC7PESuzFHDL9sqeP8vwijFlUVDb+e/r0rzXVj9TpZCGNFfl8Lxm9LVXYsolEd
DTddloSyrIsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVYLfwXfnLzHqGi3EptvLWjPHHf2qErNezOgkVXOz
LAoPb7X6scgzkR/CPtd7ilHR4Y5QLzZL4T0gOW3fL7vvm8EEMEKQQIsUMShI40AVVVRQAAbAAZkA
U6SUjIkk2SvxYuxV2KuxV2KsI/MvzMdOXTdHSaa2OrvKJ7i2RpLgQQKGeOBVBPqylgintucx8+Sq
He7vsbReJx5CBLw6oE0LPIy/ojme/kv8heUvqQXV7y0SynaP0tM0xakWVs2/Ek1LTy7GZzuTthw4
63P9iO1Nfx/u4y4hdyl/Pl/xI/hDNMvdK7FXYq7FVk0KzIEYkAMj7eKMHH4riq/FXYq7FXYq7FXY
q7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqppb26TSTpEizzBRLKFAZwleIZhueNTSuCmRmSACdgqYWL
sVdirsVdirsVaKqSGIHIdD3FcVtvFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXY
q7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq
7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7
FXYq/wD/2Q==</xmpGImg:image>
</rdf:li>
</rdf:Alt>
</xmp:Thumbnails>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#">
<xmpMM:InstanceID>xmp.iid:5891BFDF0C206811822AEF547F93327D</xmpMM:InstanceID>
<xmpMM:DocumentID>xmp.did:5891BFDF0C206811822AEF547F93327D</xmpMM:DocumentID>
<xmpMM:OriginalDocumentID>uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8</xmpMM:OriginalDocumentID>
<xmpMM:RenditionClass>proof:pdf</xmpMM:RenditionClass>
<xmpMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource">
<stRef:instanceID>xmp.iid:5791BFDF0C206811822AEF547F93327D</stRef:instanceID>
<stRef:documentID>xmp.did:5791BFDF0C206811822AEF547F93327D</stRef:documentID>
<stRef:originalDocumentID>uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8</stRef:originalDocumentID>
<stRef:renditionClass>proof:pdf</stRef:renditionClass>
</xmpMM:DerivedFrom>
<xmpMM:History>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:parseType="Resource">
<stEvt:action>saved</stEvt:action>
<stEvt:instanceID>xmp.iid:a29133f0-9e1f-4c70-8405-d93b2b19dd75</stEvt:instanceID>
<stEvt:when>2016-12-21T15:29:19+01:00</stEvt:when>
<stEvt:softwareAgent>Adobe Illustrator CC 2017 (Macintosh)</stEvt:softwareAgent>
<stEvt:changed>/</stEvt:changed>
</rdf:li>
<rdf:li rdf:parseType="Resource">
<stEvt:action>saved</stEvt:action>
<stEvt:instanceID>xmp.iid:5891BFDF0C206811822AEF547F93327D</stEvt:instanceID>
<stEvt:when>2017-05-24T13:08:50+02:00</stEvt:when>
<stEvt:softwareAgent>Adobe Illustrator CS6 (Macintosh)</stEvt:softwareAgent>
<stEvt:changed>/</stEvt:changed>
</rdf:li>
</rdf:Seq>
</xmpMM:History>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:illustrator="http://ns.adobe.com/illustrator/1.0/">
<illustrator:StartupProfile>Print</illustrator:StartupProfile>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/">
<pdf:Producer>Adobe PDF library 15.00</pdf:Producer>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:pdfx="http://ns.adobe.com/pdfx/1.3/">
<pdfx:CreatorVersion>21.0.0</pdfx:CreatorVersion>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
</x:xmpmeta><?xpacket end='w'?>C C


ou"

}!1AQa"q2#BR$3br
%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz

w!1AQaq"2B #3Rbr
$4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz
?((((((((((((((((((((((((((((((((((Cÿ}?kZw-5<˛QF;
OFK*e%yliFJ*QrJIjoQ_*_V_wZ_ۗP(1U
p2+K
z2WS<',.gIҨ{=ٮZ(5xE&K(((((((((((((((o,游+{{t2,"E,OLW7w_hGOV fkhףּy2NQp
nS9犗+z6:Iɻ7n˭:((((
7q
tߊ?hMO^k+
l\]C)d
C@H&-
|~gi5I-W:i"f?;G
*
,7si[G5Eu^yqbu`%ORDž$+[
Uyt/LrAլ(ߴm)%<z2b~τc?>,]Č[a5{`;=OE
s-|cJ5
٤u"dl*@P7
|b|s Gs[
/~YG9x
e>
u^_g
IxW>eӷ,g>T\}I
u+r5j}i_
wwz/!ʸ6J9z0w.ԗiSJu5
oK j߳xTD
}6%ϓcR5 0@*2
Q_I
5J}oV~gx
<~1y[DbF1J1]@Nx='[,x?
چ/L
:)eܫ
W I
W,go~8
Zʈ|ǻɱXW0?e~κo5x>$|CxZ˺{K
fωUXzNmlz[h=-˩*gJ(:46h[rnqIV_iHS7V}cVXRצ9T`~ڵHJ$;8ϥ?m-kʕ+$yyKᰴ rrޚ]kdO
VZ|PLmF!
J<5c>PXt?h3c^qסQEyp|??j~Rkbui=D {eR|ݾl
@<*4=O^K
=cG3{\ڵHۈàop\2rX/J2
_ai?nHyiSt)A>6Fʧ?෌d|p%3/k2xwO,LY$<QaWF 4V|Uºf]èi:ŤWWQ6`"ᕁZР(((((((('q^wta
}>^K=3O
Ph[F\@'$?R?/?x{w
"1<QizCeU.λ"raq7/?as|ow?jOVmP1x)lc3
4$t&Ӳ_$~>V0WwI8R GTT،њs k~
^4o\/-ZUC
*T
ڣji-~ӟXO
xSė||L1ռL0@mmxxgN[]^W/-_nO1֦YTGݧwe.k7kwG~ӿ?

xKk[BDfh|7Jz
@8v O4
?f:V"w1Q՘{&7 c1j^,~5
Ӭ$5yw-
YDf<|}(kW>x'k4ݫ1Ȥdq9䯘aEcTsI-
/+ﶩu/8׫R,-INE)A+&ԭ/_f[y
R&Y<
U
G k~1x5ǁ7=SEH|&Ww
%kVAF6{?৚
C#'\%w'_!KO
Nc,&2V\Dye'e
[+]'Vyx_VUҊJ%
k\f OϖvZ
x<-mZ
}Аb{`
Sf/w~~

k㖧u-DL%O`
q-?y~?u,*4PZ}yW׵Wj.q
N3
sF3{u{+mm8%Nb$ԄiͥQGN4\]ݳIW~;x㗈u;Tм᫳k8Wi5 ,Nucï+
|!o7
?

"t]CבItG$E
7pH*Pv)g4YRzb_Gr 87IԧwQVꏯwW?P?Rhk?$K<
/,9Ucⵧ,~!dt6<i+ UBYaY]Fݘ ĺ
O?sX ||_j%54ȣ-ײUAu\F-LX{
:i5w7d{ٺ]H0|C$ԅIB\ǚNu %X6U I)YM[ig>㯊oŝRcg|o9˱.U<e*w`Z߈֩|B3įxw_ԧ`Ѣ$0[#!!q9~
^~>8Xo%Y2&l!ۣ>€>(|#o[]Ih|)s*DRmaJ:|G
.Z*4~ͧoKW<N}x_b%Wܞ"XZt)48SMr_b={+Too*:*
f
=|E~ |Pվ"K̺kIʜ,JF$#
('ƿߏkYxoOȗ3:!nS#ڧEaV"ynok~/+K'`k1ZP9s%
bһr\s;bѺ(>)i!3ς>%G
BQjsW$"4
n8`3?m?+_TBSf1Er`4Չ"(
yuj>Vי{맪aO|/Ǚ{I9gy%*mSJi6ۄ֮M;L<mw{[kx[wt;9I(
挎Х+
jE@_
g0)fO|p}7~5#YuԤ4rdFHTA~zc|H2H!E۩(:z8O.e\Œc(FU+ՏғW,Unˮ.
̩a2kЍIR'_>WVpq(GMZ1Rrq_E|k~,
˪|z׎ub֕;yZ,c(2J
@ ޽.#AJ}OsYn*T#5V E>I5nnV՟+vvͦ?E
פ\uu矴HҸO
OoµiQjwpڵH2N@C1
/ϋ?eMSt|>~
XYjowyvIlY`]6 [2xwZ~֟&
o\1Ef·F6DK[t@ T>7f>W]jovEծ.'kBI.ÐO(l0 ΂\ x[????|oO~֣IM$)
/1b6J<Fp|C) i^
#;Y4K=7-ܚT[[3Y  @e/Og7|hǂt+㋕|rO%6sIm
K2I
z{⟁
|C/o<
^\]xK@Ф2[\Cn RRAv/"|<,/|-χ:ị
/Hxɮc,l
w_i/Ok__Y[,6^^v
6#M$<5B' H~8xw}>x1h
쮼gupZ}I0"ZMh!
Qq~ƹMc¿OGsBtj4
1@$t0Q=~(Dh7RZݽEn1,7?4Y&,z[!x×%ʭbee_/qxк]^ׄEZ=K"Dx>tݡXS,yڴhHkE.|ex~'t唏<̙ڮqH*>@
3I>Zk_
̺uGs
dDGlFQ:8ra#wO<';gᢓ$H4#
<̢5fUwUݒ[y7$o7S^Mۻ[f$)Ϋk!,b+
Rפi¯
v_LzVO,nr0eIg#t/s6?+tMP/y8'>UmX]6Xzoo
׈Mk}Enmڒ'^.
YCC+ysxbin:I[{2E2(RMmx[so
޷}k^C}b\[E*0*8U
4i[Y
խk43DT`
A
A/ ~3Haohz
:vena8AQT
Ԡ(((2(<ۋ7}֛*4aWVW\;pG@=G/
wP~ Լue
cغ'@f\ G6
pl
W
L
R8'&w\gx<
r&&ps޺wxft|%
M6ğ
+=Z[] $cmÁs3}Wߏ|2Ckmz(K$8$Y$U]۴^

)B1pQJ6dx8^&uڕ)sCь%{F1J1wմ}JNkiV6pGmgg1Ԋ5UTv>6ށ@x7ߊ^֬$pjzdz$(Ey#0Ul$ggƟX>7z燿gzh!W7Ԡ j/)k 6' Jxf^0q~MudﶚDZ
MlT+*T#qH9/w5RR\k\׊7_
5o>Koxú;hx߳w%X;)تs쟋_N_z,?]
:GkloPѐHr6oOx
z?i
i<
keem
ȭQ2y'$ةp{e{}?ӖMFnirQN^U}"5_
|
>k^P]ݾkү@QO
-ocߴ'kJ
?y|=o7J尒`+Y
} Sqr7vvNGl卢
D*ʜ=3NEFO[wg%Px",
*Nq`2:

?:h_wxR_[^ 8.!hId,H]OBE({sqFmSJ6d\]$I+_¯
xwĞ0>+
~$Y,|>VE
rN
+}Wݏ߆~ a->}:HX,BH#pݑFGz訢:td{sN&
T1SJ6wbuDoV|_>|;~Z^]ea-PKu?*y
Q
x?[\>.(|VԾ %I;K'Q7-U
Bޯ!j(cٛ>6<w-hw}169۸ls[
lNdbnz|>,(gV.WQ)T`nIg_?^E|ig?C'F0

JH’q/.AFû+SIgj_NOz|t@%ϡG7־=פǏ"]cq,^o}\~8q?s
?ேgz/<+b4AgsvwovbY,My8lҤ}ؽ[wnk^T}Y
uƸʞUEh$-qQ5-Uw-Փt\:'f????:Z%nO"
#8<fأyIc
2\([`cI.T`|
8&VrSqWoNͱѡS
Ӝy5wksf~
4մYfKJ
#
2FAH
?΋KM>N!g\<
ɅL8$E};EgW>zMv:aԧNܱM+x'[Oѯ5Y[k^ g5
Hd2;2?wGN+(F(ӊKX
eRVv쯲?E
פ\uu;e{
DϨGz֭uῊ>;?
\Af?md
Gi
o3Lmc,?N~+F躆|;k

쵫dݟ0ʑ2vكZ<?`|(7mZ
mks_
ܗ1
%]eRvPֿ|C/h
mM3:yԯ>knRy\[3
44
5P$w

ڶ\D[گu$(HqvB!X"6~
\R^ k]^뚄Qēr42Vx!
Q^Ex޵+>(vwg{bmEGmnZ8'b⮷//x×~CuvH{Y@}Dܳ6K1>Ey;~ÿ
G<X<0Y)tb[ <h
tE$Э|-0{
:;[x'ˍ*O'
皹EQEQEQEQEQEQEQEQEg엡:ώީK\2W%w(!%]1}RT))C0QS
NMBGiֻ
(8Š(((#b'4m&K.
4y<`c^EEJq :8F
Vn ӌMl8?fO/
Aдs,R$1,p9bpwQN8*VK',N*nsmշaEU
EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP

3

RE: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam poniżej wnioskowane informacje:

Ad 1) Liczba wniosków o udostepnienie informacji publicznej skierowanych do MSZ w:
- 2015 r. – 155
- 2016 r. – 248
- 2017 r. – 357
- 2018 r. – 256
- 2019 r. –231
- 2020 r. – 27

Ad 2) Pragnę poinformować, iż żądana przez Państwa informacja ma charakter informacji publicznej przetworzonej. Oznacza to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie dysponuje obecnie gotową informacją, która może stanowić odpowiedź na Państwa zapytanie. Ewentualne przygotowanie takiej odpowiedzi będzie wymagało przetworzenia w postaci anonimizacji danych osobowych wnioskodawców, którzy są osobami prywatnymi, ich adresów, adresów poczty elektronicznej. Z tego też powodu uprzejmie proszę o przedstawienie uzasadnienia szczegółowej istotności tej informacji dla interesu publicznego (zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej).

Z poważaniem,
Andrzej Fąfara
Dyrektor
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Telefon: +48 22 523 9356
Fax: +48 22 523 90 99
gov.pl/dyplomacja<http://www.gov.pl/dyplomacja>
MSZ RP: Twitter<https://twitter.com/MSZ_RP>

1

odp. MRPiPS na wn. uip. Sieci Obywatelskiej-Watchdog Polska przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek z dnia 19 lutego 2020 r., o udostępnienie
informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1446) w sprawie liczby
wniosków przywołanej ustawy w załączeniu przesyłamy pismo z dnia 4 marca
2020 r., znak: BP.IV.0171.25.2020.AB, stanowiące odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Biuro Promocji
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Chcesz się dowiedzieć, jak załatwić swoją urzędową sprawę ?
kliknij na www.obywatel.gov.pl lub zadzwoń pod numer 222 500 108GIF89a~.ppphhh000@@@ HHH```(((888XXXxxxPPPX@P(hXpXX`X `(h(p8p8x@xHxHHX`hpxЀ؈ؘИؠ,~.@
HA*\ȰÅ#J
(ŋ3ȱG*&|Hɇ"Ef\ˎ) .D CB54&Ӣ&cFdI˗Ra)X0@ ,[ "$Ԡ $UH ` ZW?f
|N>XUcde^

5tU?K6Mk ׸10e퍓 @

kO6⫁2$\Ɛf*P

Hp pB
d>^X&b1f6i%iyf s`CR`rT'Uۅe!k
!!f`톢E*B)F҇
1J~C؁|Ԝ2b1
&P#a(
5|]
HȕPmwAbap@Hp
IѩWFЈB
/(D^*
4(fZ
ЁP
5X-@Zbcc&T!`A#|9p%0DՐ$@,
ܥj
gf
D`wKo|(UƢq:>i`l"nr'c
fnpذnBS$ߖqs
L~ Be&q#

PS9@:S$Dg˛sJ3IP$@M
sfttJ
u7-rY=UBo,XhN-3C\W@nX
p{)6.^Y)5
ĝ)`M
! ]tXKͷB$_'.l%F`
١#\m+0d
,DP8p.A[
A
Щ
ܙd;UY A%5r
N.!xB]|Dh+!Fx̍0????PR&`( bЂB :™I@w
MuJ!
Oh
@?h0
0DBJɍ2JR s,<F!VvGA{cF7:Nb_!
YG|1`ld&w-C׿<$), ;ExifMM*

(1"2ևi$-'-'Adobe Photoshop CC 2018 (Windows)2018:08:16 09:59:400221JNrz(THH
Adobe_CMAdobed
 


O"?
3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw
?UefXp'P
oc,>nmyeTV>>Q88{?ଯ}^_GRn^-uYp
m@׿w_{eޣ,̻5[/":X⌫.^z]
C,=&D}-_.[zίu7
/ke-uX~׺_cA~Ue9-4hs7Բֶr+^]>HŌKՖ$W61F~cNGzN6GMo/ڬ~Qi-61nV̫~bVulzj^K׵zlumn%~us(qungpfm87ouUS+:*@@R$1RpƣYoʢ6
Ay
ҫ'[MAB5s~ʹB^$ܿOtCǩquc]u9OVY]ai;{}gĔTߜ8{/IOI/RIO#TSRKTSRKTS
Photoshop 3.08BIM%
Z%G

logo niepodległa8BIM%
=<$p,9y8BIM:
printOutputPstSboolInteenumInteClrmprintSixteenBitbool
printerNameTEXTWydruk CentralnyprintProofSetupObjcUstawienie prby
proofSetupBltnenum
builtinProof proofCMYK8BIM;-printOutputOptionsCptnboolClbrboolRgsMboolCrnCboolCntCboolLblsboolNgtvboolEmlDboolIntrboolBckgObjcRGBCRd doub@oGrn doub@oBl doub@oBrdTUntF#RltBld UntF#RltRsltUntF#Pxl@r
vectorDataboolPgPsenumPgPsPgPCLeftUntF#RltTop UntF#RltScl UntF#Prc@YcropWhenPrintingboolcropRectBottomlong
cropRectLeftlong
cropRectRightlong
cropRectToplong8BIM,,8BIM&?8BIM

8BIM
8BIM 8BIM'
8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM@@8BIM
8BIMiNJlogo niepodlegBa do stopkiJNnullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongNRghtlongJslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum
ESliceOrigin
autoGeneratedTypeenum
ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongNRghtlongJurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault
bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong
leftOutsetlong
bottomOutsetlong
rightOutsetlong8BIM(
?8BIM8BIM8BIM
pOT
Adobe_CMAdobed
 


O"?
3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw
?UefXp'P
oc,>nmyeTV>>Q88{?ଯ}^_GRn^-uYp
m@׿w_{eޣ,̻5[/":X⌫.^z]
C,=&D}-_.[zίu7
/ke-uX~׺_cA~Ue9-4hs7Բֶr+^]>HŌKՖ$W61F~cNGzN6GMo/ڬ~Qi-61nV̫~bVulzj^K׵zlumn%~us(qungpfm87ouUS+:*@@R$1RpƣYoʢ6
Ay
ҫ'[MAB5s~ʹB^$ܿOtCǩquc]u9OVY]ai;{}gĔTߜ8{/IOI/RIO#TSRKTSRKTS8BIM!]Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 20188BIMbhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.6-c142 79.160924, 2017/07/13-01:06:39 "> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#" xmlns:illustrator="http://ns.adobe.com/illustrator/1.0/" xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/" xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/" dc:format="image/jpeg" xmp:MetadataDate="2018-08-16T09:59:40+02:00" xmp:ModifyDate="2018-08-16T09:59:40+02:00" xmp:CreateDate="2018-03-22T14:01:49+01:00" xmp:CreatorTool="Adobe Illustrator CC 22.1 (Windows)" xmpMM:InstanceID="xmp.iid:c78cd564-5a1a-c84b-a6ad-34d530d66375" xmpMM:DocumentID="adobe:docid:photoshop:087ed064-1c5f-e748-8d44-bfbfa613b6df" xmpMM:OriginalDocumentID="uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8" xmpMM:RenditionClass="proof:pdf" illustrator:StartupProfile="Print" pdf:Producer="Adobe PDF library 15.00" photoshop:ColorMode="3" photoshop:ICCProfile=""> <dc:title> <rdf:Alt> <rdf:li xml:lang="x-default">logo niepodległa</rdf:li> </rdf:Alt> </dc:title> <xmpMM:DerivedFrom stRef:instanceID="uuid:7535cf74-b07e-4f4d-b8dd-a31965a83ce0" stRef:documentID="xmp.did:87dc6f35-0522-0940-a71e-770e1f87e428" stRef:originalDocumentID="uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8" stRef:renditionClass="proof:pdf"/> <xmpMM:History> <rdf:Seq> <rdf:li stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:87dc6f35-0522-0940-a71e-770e1f87e428" stEvt:when="2018-03-21T08:48:57+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Illustrator CC 22.1 (Windows)" stEvt:changed="/"/> <rdf:li stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:c78cd564-5a1a-c84b-a6ad-34d530d66375" stEvt:when="2018-08-16T09:59:40+02:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2018 (Windows)" stEvt:changed="/"/> </rdf:Seq> </xmpMM:History> </rdf:Description> </rdf:RDF> </x:xmpmeta> <?xpacket end="w"?>Adobed
""

NJ* "!12BRb#3CArSsQqc$5a4DT"2!BR#3C1brSsAc4tQ$DT
?2     2  jjuͩFAf^Lr4Fyʱ688y=KhndC壟.ƙSJu,%hP   2  )uN.jG2;
dzBcׄW6D6Smz+
7>Yr1z8z'z!f#'%hXK|G %au$%,NR"wko?cଭ8wi%(اa.s6C&fȰ
CCI-դ㙷vTU_gsW

IoF&67=sUO{bf2Rofe<u`V,
7Ri;z<W3cybmeUIKFu-CW;9<cx]d;KBQBQ>U"M+f
vь:bT@@@@2 $(Y 0g#2}R"C؉<,>ffݣo(\7l}
wx(F0]ӵ-E@@={l3 Uɒو8
d1-E1,zY6eu(]2{oտ
[/CJKho1?igdѧ{#3

;yJdB[-@F{y[Hy~ҧ
pS>⃰<TrY
ZoG׼cnL~)\/.
mNPv1kc
dzq'8*Xu
23Tˋte!))qn۝2'/T?dh1@o^[GbNTqBsv3ŴϪ+f,QW76rFכ[b 5YQa# ,@;l{"/M>&Z.8y,6#ن1ߊk7PPv:lxO;Xټ3&O@@@2;n&=
8.
{9qBPk"'q#ز'{gfZ)B769*ϴe(:
kO|R
xa0c)DDAS;KNӹWx
Vq{A7y
VQba,^nԊMXGmBlX&MUų쥛;;3fPހ@Su&{
`cyr
^) WcH٤[آSXl
MJCy
qrړd5 Uvөpx43Læ:"uή6C)B8r)eKߕ=êv{>/pXhEʼnQgݝG
歮Eg8+V-)$ſr=&7h(f3ނ}v2|EjbT@'a
Eܽ3SX]dd:&E,SF2c$Fځ
CإK,;,f'/T?dvZgvr-\v$s#,e
P{`@\^or'!c=!
4D<_{?Sb~k'\n02'[5RVG
219cM;G9Tc䁼z.=6
i8ݕ"+<qX>.l' 3qՂMY*As9[
^F4#9!)c$ɞ)J͂vw|\TPyNUʬCRÓl_)a
˨1a
K@{;<ٿvN_{Dj
_62F`a%r_L`h T3̆F6cF7wqRz42<S)G3fRB8ky^Ss!5w>-'J&rVՌl"{@G/AgzTUWf?/s.[yKVbf~yɼrV#NZ׫fHY~ȝT\
)m8]V"-oQkg
V6zeHx[[ݓ>n;96iܪxKAm77)U-+xҖ9+>af%꼝魑`\B*V#&g)a20*_<]KNzӏC]x~sӝ75,.׫`OHrڟ/
gdëC
fmɯn{&ڭz˄]ޅC-<>
w6W=źI`X`:[9+s
b3Qv.aטapʑ#[.?m),tt=sr>P=pn$ FȞJU68!&*R^PZz7
0o<tX8m
Bik~:vD.
EwtmVG؎@K{jl~mZ%!Xdr%ػ&
ի[~r˷fo/yp1F^Z3cï.M2RT*|:+gʔdl
aO$降|syx>JڝCuUZl%YOnYK̂W
oKZ}DӚ}~kBX]Oy}gXu(k^c ̂[zE+l
~3U_)z[3F+\
Z/,8Ip 1lV5MX3t:JӻϷZTWnEḄ
ɫH'xx}u;l"vk3+5UJM$Q|cIbԞIv|{5̛3["%k+pt>
g]Qֱc&IBG!|;.Nfxt
K'^O˦c١^2룅h8x79<DmV_
(fgA{
}I!8
cd1(]u˧?QF%Z31}Sp(__t̬ᏨQF
akrup
UZ:C/+-w/z|
{,߶
K!nVcXdq

+Ugl?~^"?RqsY
5a<ÀזMRc`97!vC@j=mx`GϗekmK)ӱKKu74
G~Ym9ľ]GӆW,nS4Q"R0?
VLYEpr
-ʐ
>M\y

02Qc
I%(#/0i5O%)+
!ˠIǶ4W^i\b
=rwExNO;[-
65&6Yp.hn@LA,wvV
^~@x5
]o_@z@#-
0>˷>429j[O
f@N&;zJфtڧ'ipUsVicWw3R~cz
ȭb0&ZȲ[nM^$ry2CJ;7sE{?
yGӵbarQ
Ny,e,#v>eSqrW
vH=Ta 2sTr)ffe"-U&Y.͋!֡!` X1eSW95
•]E|g7Bg-RlY鈟la__(y"&U9IR>~eZe+JOjt,SJqiʅŶ٧2156+K7L]7Ŝ­)I؋xHľq\Xqbտ
}Y)FnI`
߳^\O>b%
!Ì(Emq;=?S0͠!-<|*}
?P^U8p(Mz1`dGhhB
*34^Z;<ZV
)N'tJrtuqte Ս}o9L\w:*L:
ܯ]v6_Ϻ~]NػmyyugնpG"O]k!f8
`G
96_eLoLg)z,"c1^U>ff2E _i
rd *u q)V3ER[]ܽ/>g&~546>*N&ն>Ξ\t}
!A
P1
7\FͳKN390V'VqYe$3jdDS-K^BDre
!YY3
U,uz[*Mϯ3'M*c5>%)n궞þ=KtlZ_+Xp,-UCt\G_2um061xͶ8̀D:єRG 861/qҩ$`-n֍ų@j
F,~cJ7ͳ}1|"j4u\X
*aV/I0{T11N

NAv/@fpM<V&8=@k|
҅or{\$^q@Jx 62fwm# 6 ?2 %nY!}74B%n}wV,^&4G\SE1Pl,"-"DAfgx #d.BʭJzw
nѽb^4U\]1
-~f6E] u&Ywm#[+;,."
SWieRҋ

]Eka>
}z@@@x?s1(!v[  ?2 rW0k͚
4ycrUH9Ƌu
b
V~'
fp MVi+.ؼ0h
,lV{ur'oLq%/MN/9E@@@@@@2     

1

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną 286.2020 przez Ministerstwo Finansów w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #4

Dzień dobry,
w załączeniu korespondencja w sprawie złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie odczytania.

Z poważaniem

Wydział Koordynacji Informacji
Biuro Ministra
[MF_email]

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
https://www.gov.pl/web/finanse/uzyskaj-informacje-publiczna
https://www.gov.pl/web/gov/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna

2

RE: Wniosek o informację publiczną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (archiwalne) w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #3

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem

Anna Zakościelna
Starszy Specjalista

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Departament Informacji i Promocji

al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. 22 34-74-531, fax 22 34 74 118
e-mail: anna.zakoscielna@men.gov.pl

________________________________

Anna Zakościelna, Senior expert
Ministry of National Education
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. +48 22 34-74-531, fax +48 22 34 74 118

[cid:niepodlegla_97d254bc-e2a2-455e-9dad-013002dc0e67.png]

RODO - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa. Minister Edukacji Narodowej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email inspektor@men.gov.pl. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronach internetowych MEN, w sekcjach dotyczących sposobu załatwiania poszczególnych spraw lub zostaną Pani/Panu przekazane bezpośrednio w toku realizowanej sprawy.

Chcesz się dowiedzieć, jak załatwić swoją urzędową sprawę – kliknij na www.obywatel.gov.pl<http://www.obywatel.gov.pl/> lub zadzwoń pod numer 222 500 115.

3

Sieć Obywatelska Watchdog Polska (78-20) przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #1

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Komunikacji i Promocji

BK-I-082-78/20

Sz. P.
Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W związku z otrzymaniem Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej zawiadamiam, że z uwagi na szeroki zakres wniosku potrzebujemy dodatkowego czasu na przygotowanie odpowiedzi.

Stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w terminie do 27 marca br.

Z poważaniem
Aneta Dróbecka
Zespół Prasowy /
Biuro Komunikacji i Promocji /
tel:

22 23-90-354

[cid:image001.png@01D5F173.3469F530]
[cid:image002.png@01D5F173.3469F530]<http://niepodlegla.gov.pl/>
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, (tel. 22 52 12 888).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. c i e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl<mailto:iod@ms.gov.pl>. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z wniesieniem przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego, bądź przekazaniem ich do rozpatrzenia Ministrowi Sprawiedliwości przez inny organ.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

3

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną 286.2020 przez Ministerstwo Finansów w sprawie Wnioski o informację publiczną w ministerstwach #4

Dzień dobry,
w załączeniu korespondencja w sprawie złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie odczytania.

Z poważaniem

Wydział Koordynacji Informacji
Biuro Ministra
[MF_email]

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
https://www.gov.pl/web/finanse/uzyskaj-informacje-publiczna
https://www.gov.pl/web/gov/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna

2