Opis

Sprawdzamy, czy komendanci Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej organizowali szkolenia z zakresu wolności słowa, prawa do informacji i dostępu do informacji publicznej w roku 2023. Monitoring należy do serii monitoringów, służących zebraniu danych do kolejnej edycji "Raportu o stanie jawności w Polsce".

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie10
Lubelskie00
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie10
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie10
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Szablon

Temat e-mail
Wniosek o udostępnienie informacji dot. organizacji szkoleń w 2023

Szablon

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

Czy w 2023 r. organ organizował szkolenia z zakresu wolności słowa, prawa do informacji i dostępu do informacji publicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie nazw tych szkoleń oraz informacji do kogo były one skierowane. 

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres: {{EMAIL}}


Podpis w e-mail
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org NIP 5262842872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa. Mogą Państwo skontaktować się z nami listownie pod ww. adresem lub elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@siecobywatelska.pl. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: iod@siecobywatelska.pl
 
Państwa dane osobowe pozyskujemy od Państwa podmiotu zatrudniającego - podmiotu zobowiązanego, który udziela odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej i wraz z odpowiedzią przekazuje nam Państwa dane osobowe. Wśród tych danych znaleźć mogą się przede wszystkim: imię i nazwisko, stanowisko pracy, nazwa podmiotu zobowiązanego, adres e-mail lub numer telefonu, podpis. 
 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji przez nas celów statutowych, w tym pozyskiwania informacji publicznej i zapewnienia dostępu do niej w niezmienionej formie, poprzez publikowanie uzyskanych odpowiedzi na naszej stronie internetowej: fedrowanie.siecobywatelska.pl. Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Państwa dane osobowe planujemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 16 lat od momentu ich pozyskania. Odbiorcami Państwa danych będą nasi współpracownicy i podmioty przetwarzające, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, Państwa dane osobowe, które podmiot zobowiązany przekaże do nas wraz z odpowiedzią na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, mogą zostać opublikowane na naszej stronie: fedrowanie.siecobywatelska.pl - w takim przypadku odbiorcami Państwa danych będą użytkownicy ww. strony. Korzystamy z oprogramowania biurowego dostarczonego przez Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, co powoduje, że Państwa dane mogą być przekazywane poza obszar EOG. Wskazany dostawca jest uczestnikiem programu Data Privacy Framework, co potwierdza, że zapewnia on odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 
 
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą też Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Przysługuje też Państwu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.