Listy

Re: Wniosek o informację przez PĘPOWO w sprawie Zasady działania gazet władzy #360

W odpowiedzi na nadesłany przez Państwa w dniu 22 listopada 2020 r.
wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam informacje
dotyczące pisma samorządowego "Wieści Pępowa".

1) Wydawana przez gminę Pępowo gazeta jest (b) kwartalnikiem.

2) Wydawana przez gminę Pępowo gazeta (c) jest dostępna zarówno w wersji
papierowej, jak i online - z tym, że wersja online jest udostępniana w
archiwum gazet na stronie internetowej gminy kilka tygodni po ukazaniu
się wydania papierowego.

3) Nakład każdego z wydań "Wieści Pępowa" w 2019 roku to 900 egzemplarzy
(4 wydania x 900 egz.).

4) Gazeta "Wieści Pępowa" (b) jest płatna - przy czym opłata od lat nie
zmienia się i wynosi 1 zł.

5) Gazeta "Wieści Pępowa" (a) prowadzi sprzedaż ogłoszeń.

6) (f) "Wieści Pępowa" są pismem uspołecznionym, w którym publikują nie
tylko przedstawiciele urzędu gminy oraz gminnych jednostek
organizacyjnych (szkół podstawowych, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej), ale też działacze społeczni, kulturalni,
sportowi, regionaliści, przedstawiciele policji, pszczelarze... Nie
istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są publikowane w
gazecie; w 30-letniej historii pisma przypadki odmowy publikacji
zdarzały się sporadycznie (o czym decydował zespół redakcyjny), a w
ostatnich kilkunastu latach - ani razu.

7) W 2020 roku do redakcji "Wieści Pępowa" nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez: mieszkańców (na
ich prośbę nieodpłatnie publikujemy też nekrologi), (d) organizacje
społeczne, (e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); (f) lokalny
biznes; (g) inne podmioty: organizacje pozarządowe, miejscowe koło
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, policja, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, miejscowe koło Polskiego Związku
Pszczelarzy i inne. Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku
naszej gazety najczęściej to redakcja zabiega o pozyskanie nowych
współpracowników, nie odwrotnie.

8) W 2020 roku do redakcji "Wieści Pępowa" nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7 i ani razu nie odmówiono
publikacji tekstu, każdorazowo udzielano pozytywnej odpowiedzi (czyli
odpowiedź c) żadne z powyższych).

Z poważaniem

--
Jagoda Kowalewska

inspektor ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców
rzecznik prasowy
redaktor naczelny "Wieści Pępowa"

Urząd Gminy Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
tel. 655 736 305, 655 736 308
fax. 655 736 032

Urząd Gminy Pępowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby
się z nami skontaktować, można napisać list na adres: Urząd Gminy
Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo lub e-mail na adres:
kas5@poczta.onet.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w
celach związanych z działalnością urzędu, a także przez okres
przedawnienia roszczeń.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUŁTUSK w sprawie Zasady działania gazet władzy #726

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek.
Bardzo proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.
Z poważaniem
Jadwiga Bednarczyk-Ponichtera
Urząd Miejski w Pułtusku
ul. Rynek 41
06-100 Pułtusk
tel. 23 306 72 60

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku
z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk jest Burmistrz Miasta Pułtusk. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail w celu wymiany informacji drogą elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem
za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego od Pani/Pana
w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu
z Panią/Panem (art. 6 ust.1 lit.a RODO). Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie www.pultusk.pl. w zakładce RODO.

----------- Oryginalna wiadomość -----------
Od: dorota.sobotka@pultusk.pl [mailto:dorota.sobotka@pultusk.pl]
Data: 2020-11-30 15:16:15
Do: jadwiga.bednarczyk-ponichtera@pultusk.pl [mailto:jadwiga.bednarczyk-ponichtera@pultusk.pl]
Temat: FW: FW: Wniosek o informację

Z wyrazami szacunku
Dorota Sobotka
Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji
-----------------------------------------------------
Urząd Miejski w Pułtusku
ul. Staszica 35
06-100 Pułtusk
tel. 23 306 72 69

----------- Oryginalna wiadomość -----------
Od: Patrycja Kazimierczak - Sekretarz Miasta Pułtusk sekretarz@pultusk.pl [mailto:sekretarz@pultusk.pl]
Data: 2020-11-30 13:03:46
Do: dorota.sobotka@pultusk.pl [mailto:dorota.sobotka@pultusk.pl]
Temat: FW: Wniosek o informację

Pozdrawiam
mgr inż. Patrycja Kazimierczak
Sekretarz Miasta Pułtusk
***************************************************
***************************************************

1

FW: odpowiedź na wniosek przez ŁĄCK w sprawie Zasady działania gazet władzy #452

Szanowni Państwo,

Ad. 1 Gmina Łąck wydaje Gazetę Łącką 2 razy w roku.

Ad. 2 Wydawana przez nas gazeta jest w wersji papierowej

Ad. 3 W 2019 roku średni nakład roczny gazety wyniósł 1500 szt.

Ad. 4 Gazeta jest bezpłatna

Ad. 5 Gazeta nie prowadzi sprzedaży

Ad. 6 Nie mamy opracowanych zasad umieszczania nadsyłanych tekstów

Ad. 7 W 2020 roku na dzień odpowiedzi Gmina Łąck nie wydawała Gazety

Ad. 8 W 2020 roku na dzień odpowiedzi Gmina Łąck nie wydawała Gazety

Z poważaniem

Agnieszka Woźniak

Sekretarz Gminy Łąck

FW: odpowiedź na wniosek przez ŁĄCK w sprawie Zasady działania gazet władzy #452

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej FZP.1431.88.2020 przez BIAŁA PODLASKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #259

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Rafał Walczuk

UG Biała Podlaska

1

odpowiedź na wniosek przez ULAN-MAJORAT w sprawie Zasady działania gazet władzy #301

W załączeniu pismo - odpowiedź na wniosek.

mgr Stanisław Durka

Sekretarz Gminy

Ulan-Majorat

Gmina Ulan-Majorat

www.ulanmajorat.pl <http://www.ulanmajorat.pl/>

2

Odpowiedz na udostepnienie informacji publicznej - gmina Bralin przez BRALIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #820

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej

Gmina Bralin ustosunkowała się do odpowiedzi i informuje:

odp. 1 - c) gazeta jest dwumiesięcznikiem

odp. 2 - c) gazeta jest dostępna w wersji papierowej i online

odp. 3 - średni nakład roczny 12 000 szt. w 2019r.

odp. 4 -a)gazeta jest bezpłatna

odp. 5 -b) gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

odp.6 - c) i d) nie istnieje regulamin ale zwyczajowo nadsyłane teksty są
zawsze publikowane, o umieszczeniu tekstu decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcyjny

odp.7 - a)przewodniczący rady gminy, d) organizacje społeczne, e)
instytucje lokalne oraz inne podmioty np.: Policja

odp.8 - c) żadne z powyższych

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymanego maila

Pozdrawiam,

Justyna Rojkiewicz

Urząd Gminy Bralin

Tel 62 78 11 206

e-mail: <mailto:justyna.rojkiewicz@bralin.pl> justyna.rojkiewicz@bralin.pl

Wiadomość przeznaczona dla osoby/podmiotu będącego jej adresatem. Zakazane
jest przetwarzanie informacji przez osoby/podmioty inne niż zamierzony
adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o jej
usunięcie. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Bralin. Dane
Osobowe zostały pozyskane w celu realizacji niniejszej przesyłki, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści
swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Za bezpieczeństwo danych
odpowiada Inspektor Ochrony Danych: iod@valven.pl

odpowiedź na informacje publiczna przez ŁAGÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #786

Dzień Dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
odnośnie miesięcznika Nasza Gazeta Łagowska w załączeniu przesyłam
odpowiedź.

Z poważaniem

--
/*Anna Kędziora
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie
ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
Tel. (41) 343 70 54 wew. 313
*/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(zwanejdalejRODO) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie, ul.
Rynek 62, 26-025 Łagów informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Łagowie zwanym dalej Administratorem;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za
prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl).
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się
pracodawcy w sprawach służbowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym
odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa; 5. Dane osobowe
Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez
okres zatrudnienia Pani/Pana w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Łagowie
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie rodzi żadnych
konsekwencji wynikających z niepodania danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób
zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych
osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

1

Odpowiedź na wniosek - Gmina Pielgrzymka przez PIELGRZYMKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #502

Dzień dobry.

Przesyłam pismo w załączeniu.

Z poważaniem

Emilia Włodarczyk

Urząd Gminy Pielgrzymka

1

Wniosek o informację publiczną - ODPOWIEDZI - Gmina Września przez WRZEŚNIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #385

Dzień dobry,

w odpowiedzi na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Ad.1
f) tygodnikiem

Ad.2
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

Ad.3
Średni nakład roczny w 2019 roku wynosił ok. 300 000 egzemplarzy.

Ad.4
a) jest bezpłatna

Ad.5
b) nie

Ad.6
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji.

Ad. 7
Większość wymienionych przez Państwa podmiotów w 2020 roku przesyłała do redakcji gazety teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację.

Ad.8
Nie wszystkie materiały nadesłane do redakcji zostały zamieszczone w gazecie ze względu na ograniczoną liczbę stron, którą dysponujemy.

Z poważaniem,
Joanna Andrzejak
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

tel. 61 640 40 81
email: joanna.andrzejak@wrzesnia.pl

Re: Fwd: Wniosek o informację przez OSIEK w sprawie Zasady działania gazet władzy #792

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

Ad.1) W Gminie Osiek wydawany jest Informator Osiecki, który jest
sporządzany w zależności od ilości materiału do publikacji.

Ad.2) Informator Osiecki jest wydawany w wersji papierowej, jak i
dostępny jest online.

Ad.3) Średni nakład wyniósł 840 egzemplarzy/wydanie.

Ad.4) Informator Osiecki jest dostępny bezpłatnie.

Ad.5) Informator Osiecki nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

Ad.6) Zasady jakie obowiązują przy tworzeniu Informatora Osieckiego:
artykuły powinny dotyczyć wydarzeń bądź zaleceń, które związane są z
mieszkańcami i miejscowościami w Gminie Osiek.

Ad.7) Artykuły do Informatora Osieckiego były przesyłane przez:
organizacje społeczne, biblioteki, szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich,
sołtysów oraz Radnych.

Ad. 8) - żadne z powyższych.

---
Z poważaniem
Krystyna Sójka-Bednarska
Urząd Gminy Osiek
83-221 Osiek ul.Kwiatowa 30
tel. 58 5821281 wew. 19<
www.osiek.gda.pl
http://www.facebook.com/gminaosiekpomorskie
-------------------------
ZASADY POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest
przeznaczona wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać
zastrzeżone, poufne lub uprzywilejowane informacje. Jeśli nie jesteś
zamierzonym odbiorcą, wszelkie użycie, kopiowanie, ujawnianie,
rozpowszechnianie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w oparciu o te
informacje jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym
odbiorcą, natychmiast powiadom o tym nadawcę, usuń tę wiadomość i
zniszcz wszystkie jej kopie.
POLITYKA PRYWATNOŚCI: Urząd Gminy Osiek jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Aby by uzyskać
więcej informacji na temat przetwarzania danych, wejdź na stronę:
http://osiek.biuletyn.net/?bip=1&cid=197&bsc=N lub skontaktuj się z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@osiek.gda.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej. przez SŁUPCA w sprawie Zasady działania gazet władzy #367

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłamy skan odpowiedzi na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem
Buśkiewicz Wojciech
Podinspektor ds. Organizacji i Funkcjonowania Urzędu
--------------------------------
Urząd Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21 62-400 Słupca
tel. 63 277 27 27 w 205

1

IP.1431.159.2020 przez NYSA w sprawie Zasady działania gazet władzy #271

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 22 listopada 2020 r.

(IP 159)

Z wyrazami szacunku

Daria Jasińska

Pełnomocnik Burmistrza Nysy

ds. informacji publicznej

Urząd Miejski w Nysie

tel: +48 77 40 80 518

e.mail: d.jasinska@www.nysa.pl

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHORKÓWKA w sprawie Zasady działania gazet władzy #690

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, z dnia 30 listopada 2020 r.

Wioletta Klimek

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Chorkówka

38-458 Chorkówka 175

Tel. 13 43 869 44

<http://www.chorkowka.pl> www.chorkowka.pl

1

Odpowiedź dot. wydawnictwa urzędu w postaci gazety przez Częstochowa w sprawie Zasady działania gazet władzy #458

NA.1431.309.2020 KW.83207.2020 Odpowiedź dot. wydawnictwa urzędu w postaci gazety

4

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publ. przez WIELUŃ w sprawie Zasady działania gazet władzy #709

BB.1431.93.2020

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.11.2020 r. informuję co następuje:

1) G - Gmina Wieluń wydaje gazetę informacyjną w postaci Biuletynu
Informacyjnego Gminy Wieluń. Wydawnictwo ukazuje się nieregularnie, np. w
2019 r. nie ukazało się ani razu, w 2020 r. dotychczas 2 numery.

2) D - Wydania tegoroczne ukazały się wyłącznie w wersji papierowej,
wydania z lat ubiegłych były dostępne również elektronicznie.

3) W 2019 r. Biuletyn nie był wydawany.

4) A - jest bezpłatna

5) B - nie

6) D

7) E - zwyczajowo publikowane są informacje o działalności instytucji
kultury Gminy Wieluń.

8) C

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03
kom. 48 667 736 700

fax. 48 43 886 02 60
e-mail: <mailto:urbaniakr@um.wielun.pl> urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w
korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na
stronie <http://www.bip.um.wielun.pl/> www.bip.um.wielun.pl w zakładce
ochrona danych osobowych.

Re: Wniosek o informację przez ŁASIN w sprawie Zasady działania gazet władzy #748

Szanowni Państwo

W odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.11.2020 uprzejmie informuję, że Urząd Miasta i Gminy w Łasinie _nie
wydaje_ żadnej gazety.

łączę pozdrowienia

podinspektor Katarzyna Filbrandt

Sekretariat UMiG Łasin

W dniu 2020-11-30 o 04:34, sprawa-34697@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Łasin z siedzibą w Łasinie, ul.Radzyńska 2, 86-320 Łasin, tel. 564665044, e-mail. umig@lasin.pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz obsługi Państwa zapytań. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących
Państwu praw można uzyskać na stronie internetowej Miasta i Gminy Łasin w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ochrona danych osobowych.

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej
zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja
i powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę
wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników.
Dziękuję

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RSO.1431.47.2020 przez MIĘDZYCHÓD w sprawie Zasady działania gazet władzy #379

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wniosek z
dnia 22 listopada 2020r. (wpływ do tut. Urzędu 23 listopada 2020 r.), (nasz
znak: RSO.1431.47.2020), poniżej przekazuję informacje których dotyczył ww.
wniosek.

Ad. 1 - d), g) - sporadycznie wydawany jest numer podwójny

Ad. 2 - c)

Ad. 3 - 1,5 tys.

Ad. 4 - a)

Ad. 5 - b)

Ad. 6 - d)

Ad. 7 - mieszkańców, a), d), e)

Ad. 8 - c)

Agata Ceglarek

Młodszy referent ds. obrony cywilnej,

ppoż. i informacji publicznej.

Tel: 95 748 8100 wew. (216)

e-mail: oc@miedzychod.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

Wniosek o informację przez RYCHWAŁ w sprawie Zasady działania gazet władzy #547

Witam

W odpowiedzi na Państwa e-maila przesyłam wypełnioną ankietę z informację publiczną.

Pozdrawiam

Renata Grzelak

UGiM w Rychwale

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34496@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34496@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNjcwNzIzNDUyLjEzMDg4Ljc3Njc5MTgyMTgzMDMzOTAyODlAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAzMCBOb3YgMjAyMCAwMzozMzo1NCAtMDAwMHxzZWtyZXRhcmlhdEByeWNod2FsLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MH>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - [e-mail] Wniosek o informację [Sprawa#OA.1431.18.2020] przez PRZEWORNO w sprawie Zasady działania gazet władzy #544

Dokumenty: OA.KW-0595/20
Znak sprawy: OA.1431.18.2020
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0341/20
Wysłane przez: Paulina Szpak

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Przeworno na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Paulina Szpak
Referent ds. promocji
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A
57-130 Przeworno
tel. 74 8101 339, 536 996 390
I piętro pok. 21

--
----------------------------------------------------------------
wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
----------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
mail: sekretariat@przeworno.pl
www.przeworno.pl
bip.gwprzeworno.finn.pl
----------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Urząd Gminy Przeworno reprezentowany
przez Wójta Gminy z siedzibą w Przewornie, przy ul. Kolejowej 4A, 57-130 Przeworno.
2) Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@przeworno.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie:
https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/18633244

Ta wiadomość może zawierać treści poufne i jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo
jej adresatem, a przedmiotową wiadomość otrzymaliście Państwo przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się
z jej nadawcą oraz jej usunięcie. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

1

RE: Wniosek o informację przez HACZÓW w sprawie Zasady działania gazet władzy #421

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;Witam!
&nbsp;
Przesyłam&nbsp;informacje&nbsp;na&nbsp;wniosek&nbsp;z&nbsp;dnia&nbsp;30.11.2020&nbsp;r.
&nbsp;
 
&nbsp;
Pozdrawiam
&nbsp;
Marzena&nbsp;Macyk
&nbsp;
Urząd&nbsp;Gminy&nbsp;Haczów
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;

1

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁUŻNA w sprawie Zasady działania gazet władzy #408

Urząd Gminy Łużna przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Paulina Kwaśniak-Karp

UG Łużna

1

Odpowiedź przez BROK w sprawie Zasady działania gazet władzy #520

Urząd Gminy Brok w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Wiktoria Ryba
Urząd Gminy Brok

1

odpowiedz Nowy Dwór Mazowiecki przez NOWY DWÓR MAZOWIECKI w sprawie Zasady działania gazet władzy #399

Szanowni Państwo,

W zał. przekazuję odpowiedzi na zadane pytania. Odpowiedzi zamieszczone są
pod pytaniami.

Z poważaniem

Aneta Pielach-Pierścieniak
Inspektor w Kancelarii Burmistrza

Tel. (22) 512-22-03

_____

URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 512-20-00
Fax (22) 512-21-01

<mailto:sekretariat@nowydwormaz.pl> sekretariat@nowydwormaz.pl
<http://www.nowydwormaz.pl/> www.nowydwormaz.pl

Informacja o ochronie danych osobowych znajduje się pod adresem:
<http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=151401>
http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=151401 (Ctrl +
kliknięcie uruchamia łącze)

2

Wniosek o informację przez RUMIA w sprawie Zasady działania gazet władzy #803

Dzień dobry,

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Anna Borys

Kierownik Referatu Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta w Rumi

Tel. 58 679 66 01