Instytucja: 

NOWE MIASTO n. PILICĄ

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Cyfryzacja gmin przez NOWE MIASTO n. PILICĄ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-09-28 07:49

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-09-28 07:48

 • odpowiedź na inf. publiczną przez NOWE MIASTO n. PILICĄ

  <http://www.nowemiasto.pl/_portals_/nowemiasto/CKFiles/uploads/herb_nm2.png>
  Urząd Miasta i Gminy
  Pl.O.H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  tel. 48 674 10 98, 48 674 10 60, 48 674 11 23; fax 48 674 11 79
  oficjalny serwis internetowy: www.nowemiasto.pl
  email:{{ email }} <mailto:{{ email }}>

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
  (adres: pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą; numer
  telefonu: 48 6741098). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą
  Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}.

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych
  ciążących na Administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres
  niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
  określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. Podstawą
  prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
  przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane
  dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich
  poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia
  swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do
  usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
  danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy
  przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego
  rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa.

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
  osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na
  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  Załączniki

  • Scan_rYtxzZ1.pdf (nieskanowany) Skanuj