Instytucja: RUTKI

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez RUTKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminarutki.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 2020-09-28 07:50

  odczytano w dniu 2020-09-28 08:19.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez RUTKI

  Dzień dobry

  W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej

  Paweł Szeligowski
  Informatyk
  Urząd Gminy Rutki
  tel.: (86) 276 31 67

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
  Gminy Rutki jest Wójt Gminy Rutki, z siedzibą w Rutkach-Kossakach przy ul.
  11 Listopada 7.

  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: pod adresem siedziby
  administratora lub adresem e-mail: iod@gminarutki.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia
  korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wynikających z
  przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych, w szczególności
  ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dn. 14 czerwca
  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawa.

  4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
  celów określonych w pkt 3, następnie przez okres wynikający z przepisów
  prawa dotyczących archiwizacji .

  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3,
  Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na
  podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do
  przetwarzania.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach określonych w przepisach
  prawa.

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu
  realizacji pkt 3, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
  obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
  dobrowolne.

  Załączniki

  • image001_brJIZAI.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Odpowiedź_tRGSRqm.pdf (nieskanowany) Skanuj