Instytucja: PAWŁOWICE

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez PAWŁOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@pawlowice.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 2020-09-28 07:51

  odczytano w dniu 2020-09-28 08:31.

 • Odpowiedź na wniosek dot. informacji publicznej przez PAWŁOWICE

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dot. informacji publicznej.

  *Klauzula informacyjna *

  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr
  119, s.1) informuję, że:

  1.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
  Pawłowice jest *Wójt Gminy **Pawłowice **z siedzibą w *Urzędzie
  Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47-
  56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl <mailto:gmina@pawlowice.pl>;

  2.

  Dane kontaktowe InspektoraOchrony Danych: ul. Zjednoczenia 60,
  43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-312, adres e-mail:
  i.kielkowska@pawlowice.pl <mailto:i.kielkowska@pawlowice.pl>;

  3.

  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wniosku o
  udostępnienie informacji publicznej;

  4.

  Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit c) RODO– przetwarzanie jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  5.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazaneodbiorcom, państwom
  trzecim, organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na
  podstawie przepisów prawa;

  6.

  Pani/Panadane osobowe będą przechowywaneprzez okres niezbędny do
  realizacji celu, wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres
  wskazany w przepisach o archiwizacji;

  7.

  Podanie przez Panią/Panadanych osobowych jest konieczne w celu
  realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej;

  8.

  Na podstawie art. 15 – 19RODO,przysługuje Pani/Panuprawo dostępu do
  treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania;

  9.

  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania;

  10.

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -------------------------------------------------------
  Pozdrawiam,
  Wioleta Strządała
  Referat Promocji i Integracji Europejskiej
  tel. 32/4756 358
  e-mail: w.strzadala@pawlowice.pl <mailto:w.strzadala@pawlowice.pl>

  Gmina Pawłowice
  ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
  tel. 32/4756 300, fax. 32/4756 301
  www.pawlowice.pl <http://www.pawlowice.pl>

  Załączniki

  • ieneegffgheohlon.png (nieskanowany) Skanuj
  • Dokument__20201012_124728.pdf (nieskanowany) Skanuj