Instytucja: 

CHĘCINY

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Cyfryzacja gmin przez CHĘCINY

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_61ibtby.txt
 • Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Cyfryzacja gmin przez CHĘCINY

  OR-I.1431.73.2020.AN

  Odpowiedź należy skierować na adres e-mail:
  {{ email }}

  **W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
  sprawie cyfryzacji gmin, złożony do tutejszego Urzędu drogą
  elektroniczną w dniu 28.09.2020 roku, Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
  informuje, co następuje.

  Ad. 1 a) i d),

  Ad. 2 a),

  Ad. 3 a),

  Ad. 4 c),

  Ad. 5 d).

  --
  Z poważaniem

  Paweł Brola
  Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

  e-mail: {{ email }}
  tel: 41 3153 125, centrala 41 3151 006

  Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
  26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4
  http://www.checiny.pl

  Sporządziła: Anna Nowaczek

  *Klauzula informacyjna
  dotycząca przetwarzania
  danych osobowych:*

  1. Administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Gmina Chęciny z
  siedzibą w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, kod pocztowy: 26-060, adres
  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>_, tel. 41 31 51 006.**

  2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można
  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
  {{ email }} <mailto:{{ email }}>_, tel. 41 31 53 117.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do
  udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie, na podstawie przepisu prawa,
  określonego w ustawie z 6 września 2001r. o informacji publicznej
  (tj.Dz.U. z 2016r. poz. 1764), zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO.

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią
  archiwalną.

  5. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści
  swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również
  prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych,
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
  w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

  7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest to warunkiem
  udzielenia odpowiedzi na nadesłane pismo.

  9. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego, organizacji międzynarodowych ani innych odbiorców danych oraz
  że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Data: Mon, 28 Sep 2020 05:51:53 -0000
  Nadawca: {{ email }}
  Odpowiedź-Do: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
  wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
  podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
  autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
  Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
  się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
  się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
  wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
  transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na
  udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres: {{ email }}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --

  /Z poważaniem,/

  *Sekretariat Burmistrza*

  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  tel: 41 315 10 06
  tel: 41 315 31 23
  fax: 41 31 51 085

  Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
  26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4
  http://www.checiny.pl

  /Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla zamierzonego adresata i może
  zawierać informacje o charakterze poufnym. W razie stwierdzenia, że
  odbiorcą miała być inna osoba proszę poinformować nadawcę oraz
  niezwłocznie usunąć wiadomość.
  Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,
  rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
  jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę
  lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone./