Instytucja: 

SUCHY LAS

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Cyfryzacja gmin- odpowiedź na inform. publiczną. przez SUCHY LAS

  OG.1431.58.2020
  Suchy Las, 5 października 2020 roku.

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska


  Szymon Osowski,


  Katarzyna Batko -Tołuć


  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 28.09.2020 r. o
  udostępnienie informacji publicznej przekazuję poniżej odpowiedzi na pytania
  w kolorze czerwonym.

  PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY INFORMACJĘ:

  Wójt Gminy Suchy Las {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  OSOBA, KTÓRA WYTWORZYŁA INFORMACJĘ LUB ODPOWIADA ZA JEJ TREŚĆ:

  Kamila Jankowiak, {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  OSOBA, KTÓRA UDOSTĘPNIŁA INFORMACJĘ:

  Izabela Julkowska {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  Sprawę prowadzi:

  Izabela Julkowska

  Starszy Inspektor

  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  ;

  Tel. 61 8926 266

  Klauzula Informacyjna - udostępnienie informacji publicznej

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Suchy z
  siedziba w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13;

  2) kontakt do inspektora ochrony danych: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na
  podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
  września 2001 r.

  4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na
  podstawie przepisów prawa.

  5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z
  obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz do celów archiwalnych.

  7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

  8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna
  Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r.;

  9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

  10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
  również w formie profilowania.

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
  kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
  podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
  sposób.
  d) Zwykłym mailem (JEŚLI PRZEPISY POZWALAJĄ)
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
  Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
  wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
  urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Z poważaniem

  Izabela Julkowska

  Wydział Organizacyjny

  e-mail:: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }};

  Tel. +48 61 8926 266

  INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których
  administratorem danych jest Wójt Gminy Suchy Las

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

  * Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w
  Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13, 62-002 Suchy Las, email:
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}.

  * Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie:
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}.

  * Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy
  w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie.

  * Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c -
  e ogólnego rozporządzenia.

  * Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8
  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994).

  * Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na
  podstawie przepisów prawa.

  * Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
  celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych
  zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 roku, poz. 217 ze
  zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez
  okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

  * W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów
  prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

  * dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego
  rozporządzenia;

  * sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;

  * ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego
  rozporządzenia.

  * Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji
  obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  * Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
  przepisy o ochronie danych osobowych.

  * Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
  formie profilowania.

  Załączniki

  • image001_wugHvEL.jpg