Instytucja: 

KĘSOWO

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Cyfryzacja gmin przez KĘSOWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_5tA8r5t.txt
 • Re: Fwd: Cyfryzacja gmin przez KĘSOWO

  Dzień dobry,

  W związku z wnioskiem z dnia 28.09.2020 r. udzielamy następujących
  odpowiedzi na Państwa pytania.

  Ad.1. a) d)

  Ad.2. c)

  Ad.3. a)

  Ad.4. a) b)

  Ad.4. c)

  --

  z poważaniem,
  Grzegorz Urowski

  /Telefon: +48 523344091 wew. 14/

  ------------------------------------------------------------------------
  Gmina Kesowo - Herb *Urząd Gminy w Kęsowie*
  Adres: ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo
  Adres e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  Strona internetowa: www.kesowo.pl <http://kesowo.pl>
  Telefon: +48 523344091
  Faks: +48 523344022
  Adres epuap: /kesowo/skrytkaESP

  ------------------------------------------------------------------------

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W –
  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w
  Kęsowie. Może się z nim Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11,
  89-506 Kęsowo, poprzez pocztę elektroniczną na ades:
  {{ email }} <mailto:{{ email }}> lub telefonicznie pod
  numerem +48 523344091.
  2. Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został
  także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się
  kontaktować wysyłając e-mail na adres
  {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>
  3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO
  przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem
  oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach
  szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania
  decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania
  wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
  podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są
  nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty
  publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o
  stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także
  przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
  administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty
  świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne.
  Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy
  zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z
  obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych,
  może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma
  Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
  także prawo do przenoszenia danych.
  7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy
  więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
  8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie
  będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i
  informować o niej drogą elektroniczną.
  9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego –
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania.

  Załączniki

  • bnhlfgamcdfbefhb.png