Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Udzielenie informacji publicznej przez NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

  W załączeniu pismo znak SG.1431.3.20210 dotyczące udzielenia informacji
  publicznej na wniosek z dnia 28 września 20920 r.

  Roman Andzel

  Sekretarz Gminy Nowogród Bobrzański

  logotyp2

  Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

  ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrz.

  web: nowogrodbobrz.pl

  email: <mailto:sekretarz@nowogrodbobrz.pl> sekretarz@nowogrodbobrz.pl

  tel. 68 329 09 62-64

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ust 1 i 2
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ogólne rozporządzenie o ochronie danych
  (określane jako "RODO") (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz
  Nowogrodu Bobrzańskiego z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego
  11.

  2. Administrator danych osobowych czyli Burmistrz Nowogrodu
  Bobrzańskiego - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
  obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej
  zgody.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO
  w celu/celach:

  1) wykonania umów zawartych z kontrahentami Gminy Nowogród Bobrzański

  2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

  3) ochrony Pani/Pana żywotnych interesów;

  4) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
  sprawowania władzy publicznej powierzone Administratorowi (podanie danych
  osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
  danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.).

  5) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
  wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
  określonym w treści zgody.

  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt.
  3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
  działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
  które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem
  Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim przetwarzają dane osobowe, dla których
  Administratorem jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
  realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w
  zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  6. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia (z
  wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa):
  - prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych
  danych
  - prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych
  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
  zapomnianym)
  - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  - prawo do przenoszenia danych
  - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
  podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
  RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
  momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
  przetwarzaniu przez Administratora - Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego.
  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
  organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.

  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem
  prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, przy czym
  podanie danych jest:

  . obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  . dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma
  na celu zawarcie umowy.

  10. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w celu
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  11. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa
  trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  Kontakt z Administratorem:

  Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród
  Bobrzański, tel. 68/3290962, e-mail: <mailto:now.bobrz.um@post.pl>
  now.bobrz.um@post.pl

  Administrator - Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego wyznaczył inspektora
  ochrony danych pana Jarosława Saka, z którym może się Pani / Pan
  skontaktować poprzez email <mailto:iod@nowogrodbobrz.pl>
  iod@nowogrodbobrz.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z
  inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
  dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
  związanych z przetwarzaniem danych.

  __________ ESET Endpoint Antivirus __________

  Ta wiadomosc e-mail zostala przeskanowana. Nie znaleziono zagrozen.

  wiadomosc e-mail do: sprawa-29157@fedrowanie.siecobywatelska.pl z tematem
  Udzielenie informacji publicznej - nie zawiera zagrozen

  Wersja silnika detekcji: 22079 (20201001)

  https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

  Załączniki

  • image001_3y11B4p.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • SG_1431_3_2020.BES.pdf (nieskanowany) Skanuj