Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedz na wniosek o inf. publ. przez None

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek o informację publiczną.

  --

  „Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
  Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
  Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są
  poufne i podlegają prawnej ochronie. Niniejsza korespondencja jest
  przeznaczona wyłącznie dla Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej
  adresatem, informujemy, iż ujawnianie, dystrybuowanie lub inne
  wykorzystywanie tej korespondencji jest niedozwolone. Jeżeli nasza
  korespondencja została Państwu doręczona omyłkowo prosimy o usunięcie
  jej oraz o niezwłoczny kontakt .Każda osoba, której dane dotyczą może
  skorzystać z przysługujących jej praw wynikających z RODO. Zapraszamy do
  zapoznania się informacjami z zakresu ochrony danych osobowych na
  stronie internetowej bip.podkowalesna.pl w zakładce RODO oraz z Polityką
  Prywatności.

  Załączniki