Instytucja: 

RADZIEJOWICE

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez RADZIEJOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:43

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:54.

 • Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez RADZIEJOWICE

  Radziejowice, dnia 2020-04-28

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  OS.1431.3.2020EŚ

  W odpowiedzi na e-mail z dnia 27 kwietnia 2020 r. uprzejmie informuję, iż nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A informacje o wyborcach.

  Ustosunkowując się do drugiej części pytania pragnę poinformować, iż z orzecznictwa wynika, że informacja publiczna zawsze dotyczy sfery faktów. Jest nią więc treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.

  Informacją publiczną są zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i tych, których używa przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także tych, które tylko w części go dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego (wyrok WSA w Warszawie z 14 października 2009 r. II SAB/Wa 81/09).

  Wniosek żądający ustosunkowania się do danej kwestii czy przedstawienia swojego stanowiska na dany temat nie może więc zostać uwzględniony, ponieważ nie obejmuje w swej treści informacji publicznej. Nie jest także informacją publiczną wniosek, który obejmuje pytanie o zdarzenie przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły (wyrok WSA w Warszawie z 21 grudnia 2010 r., II SAB/Wa 219/10).

  Wójt

  Urszula Ciężka

  Administratorem danych jest Wójt Gminy Radziejowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Radziejowice przy ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: <mailto:{{ email }}> {{ email }} lub pisemnie na adres siedziby administratora. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO, w tym zasady i cele przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: <http://www.powozownia.radziejowice.pl/> bip.radziejowice.pl. Informacja zawarta w tym mailu jest poufna i objęta tajemnicą zawodową. Mail skierowany jest wyłącznie do osoby wymienionej powyżej. Jeżeli osoba, która otrzymała mail, nie jest jego adresatem lub przedstawicielem adresata, to niniejszym zostaje ona powiadomiona, że zapoznanie się z treścią, rozpowszechnianie lub kopiowanie tego maila albo zawartych w nim informacji jest zakazane. Jeżeli mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu. Jeśli niniejsza wiadomość stanowi lub zawiera jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pozostaje on pod ochroną jej przepisów i nie może zostać w jakikolwiek sposób wykorzystany.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.