Instytucja: 

UJAZD

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez UJAZD

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:44

  odczytano w dniu 2020-04-27 10:55.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez UJAZD

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-19 15:06

  odczytano w dniu 2020-05-20 07:55.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez UJAZD

  Witam,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, iż Gmina Ujazd do dnia 9 maja 2020 r. nie przekazała Poczcie Polskiej Spisu wyborców przygotowanego do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

  Danuta Ogaza

  Sekretarz Gminy

  Urząd Miejski w Ujeździe

  ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

  tel. 77 404 87 50, fax 77 404 87 63

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}, <http://www.ujazd.pl/> www.ujazd.pl

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Klauzula Informacyjna

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ujeździe z/s ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, jest Burmistrz Ujazdu, Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu – www.ujazd.pl w zakładce Urząd Miejski/Ochrona danych osobowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń i w każdym wydziale Urzędu.

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  _______
  Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.
  Please take care of the environment - think before you print!