Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez KUŹNIA RACIBORSKA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: poczta@kuzniaraciborska.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 27.04.2020 10:44

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację publiczną - gmina Kuźnia Raciborska przez KUŹNIA RACIBORSKA

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na Państwa wniosek, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
  informuje, że dane osobowe wyborców na moment udzielonej odpowiedzi nie
  zostały przekazane Poczcie Polskiej.

  W zakresie zamierzeń, Urząd pragnie wskazać, że zgodnie z orzecznictwem
  administracyjnym, zakres pojęciowy informacji publicznej dotyczy
  dokumentów lub faktów zaistniałych, a nie zamierzeń, które nie zostały
  utrwalone w jakiejkolwiek formie. Jak zauważył, NSA (Wyrok NSA , sygn. I
  OSK 142/17, orzeczenie z dnia 2018-11-30) - Informacja publiczna odnosi
  się do faktów. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25
  marca 2003 r., sygn. akt II SA 4059/02 (CBOSA), bliższa analiza art. 6
  u.d.i.p. wskazuje, że wnioskiem w świetle tej ustawy może być objęte
  jedynie pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień
  udzielenia odpowiedzi. Wniosek taki nie może być więc postulatem
  wszczęcia postępowania w jakiejś innej sprawie np. cywilnej czy karnej,
  ani też nie może dotyczyć przyszłych działań organu w sprawach
  indywidualnych. Informacje publiczne odnoszą się bowiem do pewnych
  danych, a nie są środkiem ich kwestionowania. Wychodząc również z tego
  założenia, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 września 2002 r.,
  sygn. akt II SAB 180/02 podkreślił, że nie mają charakteru informacji
  publicznej wnioski w sprawie indywidualnej, jak żądanie wyjaśnienia
  treści aktów, czy polemika z dokonanymi ustaleniami. Warto przy tym
  przywołać pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z
  14 września 2012 r., sygn. akt I OSK 1177/12 (CBOSA), zgodnie z którym
  dopóki określona informacja istnieje tylko w pamięci przedstawiciela
  władzy publicznej i nie została utrwalona w jakiejkolwiek formie, tak
  aby można było w sposób nie budzący wątpliwości odczytać jej treść,
  dopóty informacja taka nie ma waloru informacji publicznej.

  Z poważaniem,

  Dominik Klimanek

  Sekretarz, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną - gmina Kuźnia Raciborska przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24684@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez KUŹNIA RACIBORSKA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: poczta@kuzniaraciborska.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 13.05.2020 12:43

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KUŹNIA RACIBORSKA

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną informuję:

  Na polecenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w dniu 27.04.2020 r.
  przekazano dane ze spisu wyborców Gminy Kuźnia Raciborska Poczcie
  Polskiej na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o
  szczególnych instrumentach wsparcia, w związku z rozprzestrzenianiem się
  wirusa SARS-CoV--2 (Dz. U. z 2020r. poz. 695) w związku z decyzją
  Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. dotyczącą podjęcia
  przez Pocztę Polską czynności niezbędnych do przygotowania
  przeprowadzenia wyborów.

  W dniu 27 kwietnia 2020 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo
  Wojewody Śląskiego, który jednoznacznie wskazał, że „przekazanie Poczcie
  Polskiej żądanych danych jest obowiązkiem prawnym samorządów".

  Dodatkowo, Państwowa Komisja Wyborcza wskazała, że wniosek poczty będzie
  mógł być zrealizowany gdy będzie opatrzony podpisem elektronicznym oraz
  decyzją Prezesa Rady Ministrów ustanawiająca Pocztę Polską realizatorem
  działań wyborczych.

  Z poważaniem,

  Dominik Klimanek

  Sekretarz, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

  tel. 32 419 14 17

  że > wnioskiem w świetle tej ustawy > może być objęte jedynie pytanie o > określone fakty, o stan określonych zjawisk > na dzień udzielenia > odpowiedzi. Wniosek taki nie może być więc postulatem > wszczęcia > postępowania w jakiejś innej sprawie np. cywilnej czy karnej, ani > też > nie może dotyczyć przyszłych działań organu w sprawach > indywidualnych. > Informacje publiczne odnoszą się bowiem do > pewnych danych, a nie są środkiem > ich kwestionowania. Wychodząc > również z tego założenia, Naczelny Sąd > Administracyjny w wyroku > z 27 września 2002 r., sygn. akt II SAB 180/02 > podkreślił, że > nie mają charakteru informacji publicznej wnioski w sprawie > > indywidualnej, jak żądanie wyjaśnienia treści aktów, czy polemika z > dokonanymi > ustaleniami. Warto przy tym przywołać pogląd wyrażony > przez Naczelny Sąd > Administracyjny w wyroku z 14 września 2012 > r., sygn. akt I OSK 1177/12 > (CBOSA), zgodnie z którym dopóki >
  określona informacja istnieje tylko w pamięci > przedstawiciela > władzy publicznej i nie została utrwalona w jakiejkolwiek > formie, > tak aby można było w sposób nie budzący wątpliwości odczytać jej > treść, > dopóty informacja taka nie ma waloru informacji > publicznej. Z poważaniem, > Dominik Klimanek Sekretarz, > Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

  Załączniki