Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PAWŁOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@pawlowice.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:44

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:59.

 • Fwd: PIE.1431.00018.2020 - odpowiedź na informację publiczną przez PAWŁOWICE

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: Beata Cyganek <b.cyganek@pawlowice.pl>
  Date: pon., 11 maj 2020 o 12:39
  Subject: Fwd: PIE.1431.00018.2020 - odpowiedź na informację publiczną
  To: <biuro@siecobywatelska.pl>

  W związku z otrzymaną informacją o problemie z dostarczeniem informacji
  publicznej na adres wskazany we wniosku
  e-mail:sprawa-24717@fedrowanie.siecobywatelska.pl, przesyłam wnioskowaną
  informację na adres biura.

  Beata Cyganek

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: PIE.1431.00018.2020 - odpowiedź na informację publiczną
  Data: Wed, 6 May 2020 11:53:04 +0200
  Nadawca: Beata Cyganek <b.cyganek@pawlowice.pl> <b.cyganek@pawlowice.pl>
  Adresat: sprawa-24717@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  wnioskowane informacje znajdują się w załączniku.

  *Klauzula informacyjna *

  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1)
  informuję, że:

  1.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pawłowice
  jest *Wójt Gminy **Pawłowice **z siedzibą w * Urzędzie Gminy Pawłowice, ul.
  Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-300, adres e-mail:
  gmina@pawlowice.pl;
  2.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Zjednoczenia 60, 43-250
  Pawłowice, tel. 32 47- 56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl;
  3.

  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wniosku o udostępnienie
  informacji publicznej;
  4.

  Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 6
  ust. 1 lit c) RODO– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  5.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim,
  organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie
  przepisów prawa;
  6.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
  realizacji celu, wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w
  przepisach o archiwizacji;
  7.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji
  wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
  8.

  Na podstawie art. 15 – 19 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
  treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania;
  9.

  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania;
  10.

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  --
  -------------------------------------------------------
  Pozdrawiam,
  Beata Cyganek
  Referat Promocji i Integracji Europejskiej
  tel. 32/4756 356
  e-mail: b.cyganek@pawlowice.pl

  Gmina Pawłowice
  ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
  tel. 32/4756 300, fax. 32/4756 301
  www.pawlowice.pl

  Załączniki