Instytucja: 

CHĘCINY

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez CHĘCINY

  OR-I.1431.36.2020.AN

  {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, w odpowiedzi na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej w sprawie wyborów
  prezydenckich, złożony drogą elektroniczną  w dniu 27.04.2020 roku
  – napodstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2019.1429) –
  udzielając odpowiedzi w kwestii otrzymanego wniosku, przekazuje
  następujące informacje.

  Ad. 1 Nie udostępniono (wezwano do uzupełnienia wniosku)
  **

  Ad. 2  Nie dotyczy.

  --
  Z poważaniem

  Paweł Brola
  Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

  e-mail: {{ email }}
  tel: 41 3153 125, centrala 41 3151 006

  Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
  26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4
  http://www.checiny.pl

  Sporządziła: Anna Nowaczek

  *Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych*

  Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2
  RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Chęciny z siedzibą
  w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, kod pocztowy: 26-060, adres e-mail:
  {{ email }} <mailto:{{ email }}>, tel. 41 31 51 006.

  2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można
  kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, przyszłym
  Inspektorem Ochrony Danych: Jacek Nowak, adres e-mail: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>, tel. 41 31 53 117.

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do
  udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, na podstawie przepisu prawa,
  określonego w ustawie z 6 września 2001r. o informacji publicznej
  (tj.Dz.U. z 2016r. poz. 1764).

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią
  archiwalną.

  5. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści
  swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również
  prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych,
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
  w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich
  danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

  7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest to warunkiem
  udzielenia odpowiedzi na nadesłane pismo.

  9. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego, organizacji międzynarodowych ani innych odbiorców danych oraz
  że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  W dniu 2020-04-27 o 12:56, Gmina Chęciny pisze:
  <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
  Wolny od wirusów. www.avast.com
  <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>

  <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>