Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez CHOCZEWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@choczewo.com.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_tbDQ8V0.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24894@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez CHOCZEWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@choczewo.com.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_Gdw4oh2.txt (nieskanowany) Skanuj
 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHOCZEWO

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję, że
  spis wyborców nie został przekazany Poczcie Polskiej S.A.

  W załączeniu przesyłam treść pisma, które wystosowaliśmy do ww. podmiotu.

  Pozdrawiam

  Anna Kosno

  Zastępca Wójta

  tel. 58 572 39 40

  tel. 600 573 401

  a.kosno@choczewo.com.pl

  Klauzula informacyjna - zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego "RODO"

  Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd Gminy
  Choczewo z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17
  reprezentowany przez Wójta Gminy Choczewo. Kontakt z Administratorem jest
  możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
  <mailto:sekretariat@choczewo.com.pl> sekretariat@choczewo.com.pl lub pod
  numerem telefonu: (58) 572-39-40, 572-39-13, 572-39-07. Przestrzeganie zasad
  ochrony danych w Urzędzie Gminy Choczewo nadzoruje wyznaczony Inspektor
  Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z
  przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących
  użytkownikom poprzez e-mail: <mailto:IODO@choczewo.com.pl>
  IODO@choczewo.com.pl . Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
  udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą adresu e-mail na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj. prawnie uzasadnionego interesu -
  udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane osobowe są przechowywane przez
  okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym
  okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest
  dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu - odpowiedzi na wiadomość
  przesłaną za pomocą poczty elektronicznej. Odbiorcami danych osobowych są
  podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu, a także podmioty upoważnione
  do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

  Szczegółowe dane znajdują się w klauzulach informacyjnych na stronie Urzędu
  Gminy Choczewo: <https://www.choczewo.com.pl/>
  https://www.choczewo.com.pl/

  Załączniki