Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <um@aleksandrowkujawski.pl> o 2020-04-27 10:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-04-27 10:46

 • odpowiedź ws. przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

  Z poważaniem

  Anna Beata Kwiatkowska
  Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich

  Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Juliusza Słowackiego 8

  tel. 54 282 68 15; fax 54 282 21 01

  Treść tej wiadomości, w tym załączniki, przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści objęte tajemnicą handlową oraz inne treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym oraz chronione przed ujawnieniem i rozpowszechnianiem. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy, odesłanie jej z powrotem wraz z załącznikami i usuniecie tego materiału z komputera oraz innych nośników danych.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowany przez Burmistrza Miasta ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel.: 54 282 68 20, e-mail: um@aleksandrowkujawski.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iodo@aleksandrowkujawski. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
  10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

  Załączniki