Instytucja: 

MRĄGOWO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MRĄGOWO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:51

  odczytano w dniu 2020-04-27 11:18.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez MRĄGOWO

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  informuje.

  Informacje o wyborcach nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.

  Jednocześnie informuję, iż organ udostępniający niniejszą informację nie
  ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem jej wykorzystanie. Jeżeli
  wnioskodawca zamierza uzyskaną informacje wykorzystać w celu o jaki mowa w
  art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 353) o
  ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego należy wystąpić do
  organu o ustalenie warunków ponownego wykorzystania informacji sektora
  publicznego (zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu
  informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy
  rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w
  szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej
  lub audiowizualnej (…); przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć
  wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
  nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji
  sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż
  pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona).

  W dniu 27.04.2020 o 10:51, {{ email }} pisze:
  --
  Urząd Gminy Mrągowo
  89 741 29 24

  <b>KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)</b>
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
  Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
  dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych
  informacji.
  This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended
  recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your
  system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.