Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez RYMANÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina Rymanów
  informuje, że informacje o wyborcach nie zostały przekazane Poczcie
  Polskiej S.A. i Gmina Rymanów nie zamierza przekazać takich danych przed
  przyjęciem ustawy.

  --
  Z poważaniem:

  Gmina Rymanów
  www.rymanow.pl, email: gmina@rymanow.pl
  tel. 134355006, fax:134355765

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści
  z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Urząd Gminy w Rymanowie.

  W dniu 2020.04.27 o 10:51, sprawa-25682@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: