Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Paula

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-25727@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  z poważaniem,
  Paula Kłucińska

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • informacja publiczna przez WOJASZÓWKA

  /SG.1431.14.2020/

  //

  */Pani Paula Kłucińska/*

  //

  /Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) w związku z wnioskiem
  z dnia 19 maja2020 r. informuję, że Urząd Gminy w Wojaszówce nie
  przekazał spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. /
  /
  Z poważaniem
  Iwona Stefanik
  sekretarz Gminy

  //KLAUZULA INFORMACYJNA///

  /Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L Nr
  119/1), zwane dalej RODO informuję, iż://
  1)////administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
  Wojaszówka z siedzibą w Wojaszówce, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka,
  2)////inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Wojaszówcejest Pan
  Patryk Filip, dane kontaktowe: iod@wojaszowka.pl <mailto:iod@wojaszowka.pl>,
  3)////Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą //na podstawie art. 4
  ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)//,///

  /4)////Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym
  przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem
  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011
  nr 14 poz. 67) o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu
  przechowywania,///

  /5)////posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do
  danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
  danych osobowych.///

  /Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy: przesłać stosowne pismo
  na adres: Urząd Gminy w Wojaszówce, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka
  lub skorzystać z platformy e-PUAP,///

  /6)////ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy
  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  narusza przepisy RODO.///