Instytucja: 

ZBÓJNO

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informację publiczną - ODP. przez ZBÓJNO

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że gm. Zbójno nie
  przekazała spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw prawnych do takiego
  działania.
  --
  Jacek Foksiński
  Sekretarz Gminy Zbójno

  Urząd Gminy Zbójno
  Zbójno 35A, 87-645 Zbójno
  tel. 54 280 1921
  www.zbojno.pl
  e-mail: {{ email }}

  Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Zbójno (RODO)

  Informuję, że:
  1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY ZBÓJNO z
  siedzibą w Zbójnie, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno, zwany dalej
  Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana
  danych osobowych;
  2)Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
  kontaktować poprzez e-mail: {{ email }};
  3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z
  zakresu administracji publicznej przez Urząd Gminy Zbójno; odbiorcami
  danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa;
  4)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  pkt b i c RODO;
  5)podanie danych osobowych jest:
  a)w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1
  pkt b, dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której
  stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed
  zawarciem umowy; w przypadku nie podania danych osobowych nie będzie
  możliwe zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem
  umowy,
  b)w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1
  pkt c, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  Administratorze, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie
  wypełnienie obowiązku prawnego ciażącego na Administratorze;
  6)posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego
  przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie
  danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
  decyzji, w tym profilowaniu;
  8)Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w
  ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
  archiwach oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
  2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
  wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
  archiwów zakładowych.

  Administrator Danych Osobowych.

  dniu 2020-04-27 11:00, Urząd Gminy Zbójno napisał(a):
  --
  Jacek Foksiński
  Sekretarz Gminy Zbójno

  Urząd Gminy Zbójno
  Zbójno 35A, 87-645 Zbójno
  tel. 54 280 1921
  www.zbojno.pl
  e-mail: {{ email }}

  Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Zbójno (RODO)

  Informuję, że:
  1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY ZBÓJNO z
  siedzibą w Zbójnie, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno, zwany dalej
  Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana
  danych osobowych;
  2)Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
  kontaktować poprzez e-mail: {{ email }};
  3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z
  zakresu administracji publicznej przez Urząd Gminy Zbójno; odbiorcami
  danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa;
  4)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  pkt b i c RODO;
  5)podanie danych osobowych jest:
  a)w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1
  pkt b, dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której
  stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed
  zawarciem umowy; w przypadku nie podania danych osobowych nie będzie
  możliwe zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem
  umowy,
  b)w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1
  pkt c, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  Administratorze, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie
  wypełnienie obowiązku prawnego ciażącego na Administratorze;
  6)posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego
  przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie
  danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
  decyzji, w tym profilowaniu;
  8)Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w
  ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
  archiwach oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
  2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
  wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
  archiwów zakładowych.

  Administrator Danych Osobowych.

  --
  Jacek Foksiński
  Sekretarz Gminy Zbójno

  Urząd Gminy Zbójno
  Zbójno 35A, 87-645 Zbójno
  tel. 54 280 1921
  www.zbojno.pl
  e-mail: {{ email }}

  Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Zbójno (RODO)

  Informuję, że:
  1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY ZBÓJNO z
  siedzibą w Zbójnie, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno, zwany dalej
  Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana
  danych osobowych;
  2)Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
  kontaktować poprzez e-mail: {{ email }};
  3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z
  zakresu administracji publicznej przez Urząd Gminy Zbójno; odbiorcami
  danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa;
  4)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  pkt b i c RODO;
  5)podanie danych osobowych jest:
  a)w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1
  pkt b, dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której
  stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed
  zawarciem umowy; w przypadku nie podania danych osobowych nie będzie
  możliwe zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem
  umowy,
  b)w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1
  pkt c, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  Administratorze, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie
  wypełnienie obowiązku prawnego ciażącego na Administratorze;
  6)posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego
  przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie
  danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
  decyzji, w tym profilowaniu;
  8)Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  9)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w
  ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
  archiwach oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
  2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
  wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
  archiwów zakładowych.

  Administrator Danych Osobowych.