Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informację publiczną przez PARCZEW

  > Dzień dobry,
  > w odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej uprzejmie
  > informuję, że gmina Parczew w dniu 5 maja 2020 r. przekazała zaszyfrowane
  > pliki AES 256 zawierające dane ze spisu wyborców, które zabezpieczone zostały
  > bezpiecznym hasłem 15 znakowym. Wyjaśniam, że powyższe dane przekazane zostały
  > w oparciu o wniosek Poczty Polskiej podpisany podpisem elektronicznym przez
  > upoważnioną osobę, do którego dołączona została kopia rozstrzygnięcia organu
  > administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z
  > którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców. Informuję,
  > że Gmina Parczew na bieżąco śledzi proces legislacyjny dotyczący ustawy z dnia
  > 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  > powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. i
  > ewentualnie podejmie stosowną decyzję o przekazaniu hasła do w/w pliku lub
  > wygenerowaniu kolejnego spisu wyborców
  >
  >

  Paweł Kędracki

  Burmistrz Parczewa

  > Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  > do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
  > zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo,
  > dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie,
  > bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
  > osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  > korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
  > zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze
  > swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.
  >
  > Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie dostępna jest pod
  > adresem: https://umparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=299
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  > From: sprawa-23698@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > <sprawa-23698@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  > Sent: Monday, April 27, 2020 10:41 AM
  > To: sekretariat@parczew.com
  > Subject: Wniosek o informację publiczną
  >
  >
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie
  > do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie
  > Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o
  > szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
  > Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
  > http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328
  >
  > Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres
  > sprawa-23698@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  > Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  >
  > --
  >
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  > skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  > http://www.siecobywatelska.pl
  >
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  > Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez PARCZEW

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej
  uprzejmie informuję, że gmina Parczew w dniu 5 maja 2020 r. przekazała
  zaszyfrowane pliki AES 256 zawierające dane ze spisu wyborców, które
  zabezpieczone zostały bezpiecznym hasłem 15 znakowym. Wyjaśniam, że
  powyższe dane przekazane zostały w oparciu o wniosek Poczty Polskiej
  podpisany podpisem elektronicznym  przez upoważnioną osobę, do którego
  dołączona została kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o
  nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się
  konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców. Informuję, że Gmina
  Parczew na bieżąco śledzi proces legislacyjny dotyczący ustawy z dnia 6
  kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  r. i podejmie stosowną decyzję o przekazaniu hasła do w/w pliku lub
  wygenerowaniu kolejnego spisu wyborców.

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o
  charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść
  e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
  rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
  jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę
  lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
  zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
  ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

  Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie dostępna jest pod
  adresem: https://umparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=299
  **

  Paweł Kędracki

  Burmistrz Parczewa

  Informuję, że dopiero dzisiaj zauważylem błąd w skrzynce odbiorczej
  poczty @mail, przesyłam ponownie info, z dn. 11 maja br.