Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23720@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informację publiczną przez RYKI

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że stosownie do treści art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy o
  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
  sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z
  późn, zm.) bieg terminów w procedurze administracyjnej w okresie stanu
  zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID
  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
  *Zawieszenie biegu terminów dotyczy również postępowań prowadzonych na
  podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej *z dnia 6 września
  2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym
  odpowiedź na Państwa zapytanie z dnia 27 kwietnia 2020r. zostanie
  udzielona po odwieszeniu biegu terminów w terminie ustawowym.

  Jacek Wasilewski, Kierownik Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych
  Urzędu Miejskiego w Rykach

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez RYKI

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Jacek Wasilewski, Kierownik Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych
  Urzędu Miejskiego w Rykach

  Załączniki