Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez KROSNO ODRZAŃSKIE

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: boi_k@krosnoodrzanskie.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-27 10:41

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Wniosek o informację publiczną sprawa-23821 przez KROSNO ODRZAŃSKIE

  Dzień dobry

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 27 kwietnia 2020 roku informuję, że
  Burmistrz Krosna Odrzańskiego - Pan Marek Cebula,

  odmówił pisemnie przekazania danych Poczcie Polskiej S.A. i nie zamierza
  tego zrobić, przed przyjęciem właściwych regulacji ustawowych przez Sejm RP.

  Z wyrazami szacunku

  Mirosław Kossowski

  Naczelnik Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  ul. Parkowa 1,

  66-600 Krosno Odrzańskie
  tel. 68 4109 750
  fax. 68 383 5122
  <http://www.krosnoodrzanskie.pl/> www.krosnoodrzanskie.pl

  <http://www.facebook.com/krosnoodrzanskie>
  www.facebook.com/krosnoodrzanskie

  cid:image001.jpg@01D53AEF.FFBFEAE0

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krosna
  Odrzańskiego z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ul. Parkowej 1, 66 - 600
  Krosno Odrzańskie. Z administratorem można kontaktować się poprzez adres
  email <mailto:sekretariat@krosnoodrzanskie.pl>
  sekretariat@krosnoodrzanskie.pl lub pisemnie na adres siedziby
  administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
  może się Pani/Pan skontaktować poprzez email
  <mailto:iod@krosnoodrzanskie.pl> iod@krosnoodrzanskie.pl we wszystkich
  sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz
  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane osobowe
  przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa
  pytania, a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów
  wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
  archiwalnym i archiwach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych
  oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do
  ograniczenia przetwarzania danych (przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć
  możliwość skorzystania z tego prawa), prawo do usunięcia danych (nie dotyczy
  sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z
  obowiązku wynikającego z przepisu prawa). Szczegółowa klauzula informacyjna
  dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie
  Odrzańskim pod linkiem: www.bip.krosnoodrzanskie.pl

  Załączniki

  • image001_Z5VxvPk.jpg (nieskanowany) Skanuj