Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZABÓR

  Twoja wiadomość

  Do: ugzabor@gminazabor.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-04-27 10:41

  odczytano w dniu 2020-04-28 09:20.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23868@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez ZABÓR

  Twoja wiadomość

  Do: ugzabor@gminazabor.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-05-19 19:45

  odczytano w dniu 2020-05-20 09:25.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez ZABÓR

  Dzien dobry,

  Uprzejmie informujemy, że Gmina Zabór nie przekazała danych wyborców Poczcie Polskiej S.A..

 • Odpowiedź na wniosek o udostepnienie inf.publicznej przez ZABÓR

  Szanowni Państwo
  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję,że przed dniem 9 maja 2020r. Urząd Gminy Zabór nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.a.
  Z poważaniem
  Danuta Głuszak
  Sekretarz Gminy

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie inforacji publicznej przez ZABÓR

  Szanowni Państwo

  Odpowiadając na wniosek o udzielnie informacji publicznej uprzejmie
  informuje, że Urząd Gminy Zabór nie przekazał danych wyborców Poczcie
  Polskiej przed 9 maja 2020r.

  Z poważaniem

  Danuta Głuszak

  Sekretarz Gminy

  Tel. 683218303

  Administratorem danych jest Wójt Gminy Zabór. Podstawą przetwarzania danych
  są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel
  przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę
  prawną zawarto w treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane
  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie
  umowy, np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez
  okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach
  art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść
  sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania,
  ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na
  przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek
  podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest
  warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych
  informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w
  urzędzie, na stronie BIP lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
  Osobowych Krzysztofem Pukaczewskim: pukaczewski@hotmail.com.