Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23898@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHĄŚNO

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  Gminy Chąśno.

  Dorota Bogusz-Kurczak
  Sekretarz Gminy Chąśno
  Urząd Gminy Chąśno
  99-413 Chąśno 55
  Te. 46 8381423 wew. 17, fax. 46 8381364
  email: sekretarz@gminachasno.pl
  www.gminachasno.pl

  W związku z tym, iż od 25 maja 2018 roku stosujemy przepisy RODO (czyli
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych) Urząd Gminy Chąśno uprzejmie informuje, że przetwarza dane osobowe
  osób fizycznych w sposób określony powołanym rozporządzeniem oraz przepisami
  prawa krajowego.
  Bliższe informacje w tym przedmiocie, jak np. jakie uprawnienia przysługują
  podmiotom danych, jak długo dane będą przechowywane, komu udostępniane,
  można uzyskać na naszej stronie internetowej Urzędu lub kontaktując się z
  inspektorem ochrony danych - ido@gminachasno.pl
  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
  skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
  adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie (w szczególności poprzez
  rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację zawartych w niej
  informacji i załączników) jest zabronione.

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
  lub linkami):

  DOC200121-006

  Załączniki