'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez KIEŁCZYGŁÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kielczyglow.gm@hot.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_UctDLro.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Szanowni Państwo,
  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:
  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23930@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez KIEŁCZYGŁÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kielczyglow.gm@hot.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_QFLFjhg.txt (nieskanowany) Skanuj
 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez KIEŁCZYGŁÓW

  Witam

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z
  dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) Gmina
  Kiełczygłów poniżej przesyła odpowiedź na Wasz wniosek o udostępnieniu
  informacji publicznej.

  Przesłał dokument w postaci zakodowanego pliku zawierającego żądane dane
  wyborców znajdujących się w części A spisu wyborców, o którym mowa w
  przepisie art. 26 § 6 pkt 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks
  wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), do wykorzystania tylko
  i wyłącznie w celu wskazanym we wniosku. Jednocześnie Wójt Gminy
  Kiełczygłów na podstawie art. 5 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
  Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) zwrócił się do Zarządu
  spółki Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie o wskazanie na piśmie
  danych obejmujących: imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby upoważnionej
  z ramienia spółki Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, której po
  uprzedniej osobistej identyfikacji w siedzibie Urzędzie Gminy w
  Kiełczygłowie zostanie udostępniony klucz dostępu (hasło) do pliku
  zawierającego dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wraz ze
  wskazaniem podstawy prawnej takiego upoważnienia. Wójt Gminy Kiełczygłów
  zastrzega, że jakakolwiek próba ingerencji w przesłany plik, zwłaszcza
  zmierzająca do jego rozkodowania z pominięciem hasła dostępu, spowoduje
  przeniesienie w całości odpowiedzialności za bezpieczeństwo przesłanych
  danych na spółkę Poczta Polska Spółka Akcyjna w Warszawie.

  z poważaniem
  Marek Kula
  Gmina Kiełczygłów