Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna przez TUSZYN

  Informujemy, iż na dzień wpłynięcia wniosku dane o wyborcach Gminy Tuszyn nie
  zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.

  Gmina Tuszyn
  ul. Piotrkowska 2/4
  95-080 Tuszyn

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Tuszyn jest Burmistrz
  Miasta Tuszyna, z siedzibą ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, kontakt mailowy
  pod adresem: tuszyn@tuszyn.info.pl, kontakt telefoniczny 42 614-34-26

  2. kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail:
  iod@tuszyn.info.pl mailto:iod@tuszyn.info.pl ; kontakt listowny na adres: 95-080
  Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4; kontakt telefoniczny pod nr: 42 614 34 26 wew. 28;

  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  celu udzielenia lub odmowy udzielenia informacji publicznej na podstawie ustawy
  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ,

  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uczestniczące w
  realizacji zadania, z którymi Gmina Tuszyn podpisała umowę o współpracę oraz
  podmioty uprawnione przez przepisy prawa.

  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
  realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
  archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca
  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady
  Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
  zakresu działania archiwów zakładowych;

  6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani
  następujące uprawnienia:

  - dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

  - żądania ich sprostowania,

  - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź
  poszczególne prawa.

  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na
  adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na
  adresiod@tuszyn.info.pl mailto:iod@tuszyn.info.pl

  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - gdy uzna
  Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczące danych osobowych narusza przepisy RODO;

  8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym,
  minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może
  skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy;

  10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
  profilowane.

  11. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym
  niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane zostanie Pan/Pani o tym
  poinformowany/a;

 • Re: informacja publiczna przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie do 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24025@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_RPGhypN.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez TUSZYN

  Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dn. 18.05.2020r.

  Gmina Tuszyn informuje, iż na wniosek Poczty Polskiej w temacie wyborców została
  przekazana informacja w sprawie uzupełnienia wniosku i podanie właściwej
  podstawy prawnej wraz z podpisem osoby upoważnionej do odbioru takich danych do
  celów realizacji Wyborów w dniu 10 maja 2020 r.
  Dane wyborców nie zostały udostępnione, gdyż takowy prawidłowy wniosek nie
  wpłynął.

  z poważaniem

  Joanna Krawczyk
  42 614-34-26 wew. 28
  Gmina Tuszyn

  z poważaniem

  Kamil Gorzkiewicz
  Pomoc administracyjna
  Gmina Tuszyn
  ul. Piotrkowska 2/4
  95-080 Tuszyn
  tel. 42 614-34-26 wew.28

  Dziękuję za kontakt z Urzędem Miasta w Tuszynie.

  Jeżeli Pani/Pana e-mail zawiera dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z
  następującymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  1. W przypadku podania nam danych osobowych ich Administratorem będzie Gmina
  Tuszyn, którą reprezentuje Burmistrz Miasta Tuszyna, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080
  Tuszyn, dalej AD.
  2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwn. dalej „RODO”) AD
  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD), który w jego imieniu nadzoruje
  sferę przetwarzania danych osobowych.

  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
  danych osobowych w zakresie działania AD, a także przysługujących Pani/Panu
  uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z IOD:
  - pod adresem e-mail iod@tuszyn.info.pl,
  - listownie pod adresem Administratora - ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
  - telefonicznie pod nr telefonu 42 614-34-26 wew. 28.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z
  Panią/Panem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w
  następujących celach:
  1) odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na
  zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą, oraz w celu
  dalszej obsługi korespondencji z Panią/Panem prowadzonej,
  2) załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwracają,
  Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów statystycznych,
  archiwalnych oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda w zakresie danych
  kontaktowych (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz przepis, który stosują jednostki
  samorządu terytorialnego rozpatrując Państwa sprawę – (Art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  tj. ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 14
  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa z dnia 11
  lipca 2014 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Statut Gminy.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z
  Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany
  obowiązkami nałożonymi na AD przepisami prawa i/lub do upływu terminu
  przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi niżej celami
  przetwarzania danych osobowych, zaś ww zakresie adresu e-mail do czasu cofnięcia
  zgody.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków
  bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów
  prawa polskiego i unijnego.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie
  przepisów prawa oraz podpisanych umów (firmy świadczące usługi prawne lub
  zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych, pracownicy jednostek
  organizacyjnych Gminy właściwi do rozpatrzenia sprawy ).
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu,
  z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
  - dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  - żądania ich sprostowania,
  - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie AD, pisząc na jego adres lub
  drogą elektroniczną.
  8. Pani//Pana kontakt z nami, z podaniem przez Panią/Pana dobrowolnie danych
  kontaktowych tj. adres e-mail, nr telefonu, uprawnia do przetwarzania Pani/Pana
  danych do czasu cofnięcia zgody, którą Pani/Pan ma prawo cofnięć w dowolnym
  momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu email lub telefonu
  kontaktowego można cofnąć jeśli pozwalają na to przepisy wnioskując na adres
  e-mail AD: tuszyn@tuszyn.info.pl
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie
  Państwa danych osobowych przez AD.
  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
  profilowane.