Instytucja: 

Wojewoda Wielkopolski

 Monitoring: 

Działania wojewodów w związku z COVID-19

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o:

  1. udostępnienie skanów (czy też wersji elektronicznych) pism powiadamiających właściwych ministrów o poleceniach (złożonych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) wydanych przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  2. udostępnienie w wersji elektronicznej wszystkich poleceń (wydanych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedz na złożony wniosek z dnia 31 marca 2020 r. o informację publiczną przez Wojewoda Wielkopolski

  Szanowni Państwo,

  odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 31 marca 2020 r. [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftn1 | [1] ] , działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftn2 | [2] ] , przekazuję skany pism, w których Wojewoda Wielkopolski powiadamiał właściwych ministrów o Poleceniach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftn3 | [3] ] .

  Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w zakładce „Koronawirus”/akty prawne (adres strony: [ http://www.poznan.uw.gov.pl/koronawirus-akty-prawne | www.poznan.uw.gov.pl/koronawirus-akty-prawne ] ) zamieszczone są Polecenia Wojewody Wielkopolskiego wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftnref1 | [1] ] przesłany e-mail em ( wpływ do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 31 marca 2020 r.).

  [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftnref2 | [2] ] Dz. U. z 2019 r. poz. 1429.

  [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftnref3 | [3] ] Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.

  Z poważaniem

  Jolanta Oko-Brzezińska
  Zastępca Dyrektora
  Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru
  {{ email }}
  tel. 61 854 19 35
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  www.poznan.uw.gov.pl

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftn1 | [1] ] , dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: [ mailto:{{ email }} | {{ email }} ]

  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: [ mailto:{{ email }} | {{ email }} ]

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:

  1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

  6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:

  1/ dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,

  2/ do sprostowania danych,

  3/ do usunięcia danych,

  4/ do przenoszenia danych,

  5/ do ograniczenia przetwarzania danych,

  6/ do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

  [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftnref1 | [1] ] Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.

  Załączniki

  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_ZD_11.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_ZD_10.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_ZD_9.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_ZD_8.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_ZD_7.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_ZD_6.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_ZD_5.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_ZD_4.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_ZD_3.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_ZD_2.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_ZD_1.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_ZD.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_PS_7.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_PS_6.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_PS_5.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_PS_4.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_PS_3.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_PS_2.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_PS.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW_PS_-_1.pdf
  • Pismo_informujące_o_poleceniu_WW.pdf