Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o:

  1. udostępnienie skanów (czy też wersji elektronicznych) pism powiadamiających właściwych ministrów o poleceniach (złożonych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) wydanych przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  2. udostępnienie w wersji elektronicznej wszystkich poleceń (wydanych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Zachodniopomorski

  Twoja wiadomość

  Do: zuw@szczecin.uw.gov.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31.03.2020 13:40

  odczytano w dniu 31.03.2020 13:44.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Zachodniopomorski

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 31 marca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1429 ze zm.) informacja publiczna zostanie Panu udzielona zgodnie z ww. wnioskiem najpóźniej do dnia 31 maja 2020r.

  Zgodnie z wyżej cytowanym artykułem, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. (tj. 14 dni), podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Przyczyną przesunięcia terminu udzielenia Panu informacji jest przede wszystkim okoliczność, że w związku zaistniałą sytuacją związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, priorytetowym działaniem Wojewody jest podjęcie wszelkich działań mających na celu stworzenie i zapewnienie w naszym województwie niezbędnych warunków opieki lekarskiej, ośrodków kwarantanny itp. W Urzędzie Wojewódzkim funkcjonuje centrum zarządzania kryzysowego, w ramach działań którego muszą być podejmowane cały czas, na bieżąco i w trybie natychmiastowym działania, które służą ochronie zdrowia i życia mieszkańców Szczecina i całego województwa. Nadto, wielu pracowników ZUW w celu ograniczenia przemieszczania się wykonuje pracę w sposób zdalny, część z nich z powodu konieczności opieki nad dziećmi do lat 8 przebywa na zasiłkach opiekuńczych.

  Nadto wskazać należy, że część Państwa pytań odnosi się do procesów, które są w toku, ulegają zmianom w związku ze zmieniającą się sytuacją co do liczby zakażanych osób w Naszym województwie.

  W związku z powyższym przesunięcie terminu udzielenia informacji publicznej umożliwi podanie Państwu pełnej na dany moment i rzetelnej informacji.

  Władysław Drużga

  Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

  ZUW w Szczecinie.

  tel. 91 4303373

  e-mail. wdruzga@szczecin.uw.gov.pl <mailto:wdruzga@szczecin.uw.gov.pl>

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

  Administratorem danych jest Wojewoda Zachodniopomorski, 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4. Kontakt poprzez adres email <mailto:wojewoda@szczecin.uw.gov.pl> wojewoda@szczecin.uw.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email: <mailto:iod@szczecin.uw.gov.pl> iod@szczecin.uw.gov.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

  Załączniki

  • image003.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Klauzula_informacyjna_RODO.rtf (nieskanowany) Skanuj
 • dot. odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 31.03,2020 r. przez Wojewoda Zachodniopomorski

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 31 marca 2020 r.
  o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z
  dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz. U. z 2019r., poz. 1429 ze zm.)

  Z poważaniem

  Władysław Drużga

  Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
  Kryzysowego.

  ZUW w Szczecinie.

  tel. 91 4303373

  e-mail. <mailto:wdruzga@szczecin.uw.gov.pl> wdruzga@szczecin.uw.gov.pl

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
  skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
  adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
  rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
  zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

  Administratorem danych jest Wojewoda Zachodniopomorski, 70-502 Szczecin, ul.
  Wały Chrobrego 4. Kontakt poprzez adres email
  <mailto:wojewoda@szczecin.uw.gov.pl> wojewoda@szczecin.uw.gov.pl. Kontakt do
  inspektora ochrony danych email: <mailto:iod@szczecin.uw.gov.pl>
  iod@szczecin.uw.gov.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
  danych osobowych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Dane
  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji.
  Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
  Wykazem Akt. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz
  prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie
  wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu
  również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest
  warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

  Załączniki

  • Odpowiedź_na_wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej..pdf (nieskanowany) Skanuj