Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: biuro@gps-czerwonak.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Data: 2021-02-13 23:55

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację przez Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
  do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) w związku z
  Państwa wnioskiem z dnia 13 lutego br., przekazuję następujące
  informacje publiczne:

  Ad. 1. Spółka nie prowadzi własnego BIP. BIP spółki znajduje się na
  stronie Urzędu Gminy w Czerwonaku (www.czerwonak.pl). Ponadto informuję,
  że spółka powstała w listopadzie 2020 roku, a wpisana do KRS została w
  dniu 08.01.2021.

  Ad. 1.1. Nie dotyczy.

  Ad. 1.2. Nie dotyczy.

  Ad. 1.3. Spółka nie publikuje dokumentów z prac organów, w tym
  protokołów z posiedzeń rady nadzorczej czy posiedzeń zarządu. Wszelkie
  dokumenty znajdują się z biurze zarządu spółki.

  Ad. 1.4. Spółka nie publikuje wyników kontroli zewnętrznych
  realizowanych przez uprawnione podmioty. Żadna kontrola jak dotąd nie
  odbyła się.

  Ad. 1.5. Spółka nie publikuje wyników kontroli wewnętrznych prowadzonych
  przez organy spółki. Żadna kontrola jak dotąd nie odbyła się.

  Ad. 2. Spółka prowadzi rejestr umów.

  Ad. 2.1. Spółka nie publikuje rejestru umów. Wszystkie umowy znajdują
  się w biurze zarządu spółki.

  Ad. 3. Nie.

  Ad. 4. Nie.

  Ad. 5. Spółka nie publikuje informacji o przyznanych
  dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu.

  Ad. 6. W związku z faktem, że spółka powstała w listopadzie 2020 roku
  nie posiada i nie publikowała sprawozdania finansowego.

  Ad. 7 – 15. Nie dotyczy.

  Ad. 16. /GPSCzerwonak/domyslna

  Z poważaniem

  Jolanta Sypytkowska
  z upoważnienia Prezesa zarządu GPS Sp. z o.o.

  ---------------------------------------------

  --
  Pozdrawiam

  Jolanta Sypytkowska

  Biuro GPS

  ul. Leśna 8

  62-004 Czerwonak