Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • ODP: Wniosek o informację przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

  W odpowiedzi na zapytanie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej informuję:
  Ad 1 NIE
  Ad 1.1 -
  Ad 1.2 -
  Ad 1.3 - Nie
  Ad 1.4 - Nie
  Ad 1.5 - Nie
  Ad 2 - Tak
  Ad 3 - Tak
  Ad 4 - Nie
  Ad 5 - Nie
  Ad 6 - Nie
  Ad 7 - 1 905 998,34
  Ad 8 - -397 941,34
  Ad 9 - 90 000,00
  Ad 10 - 0,00
  Ad 11 - ok. 90%
  Ad 12 - Nie
  Ad 13 - Tak
  Ad 13.1 - 0,00
  Ad 14 - Nie
  Ad 15 - Nie
  Ad 16 - Brak

  Prezes Zarządu
  Andrzej Ogrodnik

  tel./fax 683 514 014, 68 320 17 25
  a.ogrodnik@zgktrzebiechow.pl
  www.zgktrzebiechow.pl
  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 3 Maja 2, 66-132 Trzebiechów,
  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000644989, Kapitał zakładowy 8 509 000,00 PLN, NIP 9271633928
  Biuro czynne:
  Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30
  GPS: 52.024175, 15.734388 zobacz na mapie

  Administratorem danych osobowych jest firma ZGK Sp. z o.o. z siedzibą ul. 3 Maja 2, 66-132 Trzebiechów posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 927-16-33-928, REGON 365772990. Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  -----Wiadomość oryginalna-----
  Od: sprawa-36086@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-36086@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Wysłano: 14 February 2021 00:03
  Do: biuro@zgktrzebiechow.pl
  Temat: Wniosek o informację

  ----------------- AUTOMATYCZNY raport antySPAMowy ---------------------- Oprogramowanie do wykrywania spamu, dzia³aj±ce na serwerze:
  *** "s40.cyber-folks.pl" ***,
  zidentyfikowa³o ten email jako prawdopodobny spam. Oryginalna wiadomo¶æ
  zosta³a do³±czona do tej, aby mo¿na by³o j± przejrzeæ, zweryfikowaæ lub
  zablokowaæ na przysz³o¶æ. Je¿eli masz jakie¶ w±tpliwo¶ci, to kieruj je pod adres the administrator of that system

  Przegl±d zawarto¶ci: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust.
  1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  [...]

  Szczegó³y analizy zawarto¶ci: (6.5 zaliczonych, 6.0 wymaganych)

  pkt nazwa regu³y krótki opis
  ---- ---------------------- -------------------------------------------
  3.0 URIBL_BLACK Contains an URL listed in the URIBL blacklist
  [URIs: emaillabs.co]
  3.0 BAYES_99 BODY: Bayesowskie prawdopodobieñstwo spamu wynosi 99 do 100%
  [score: 1.0000]
  0.2 HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS From and EnvelopeFrom 2nd level mail
  domains are different
  0.0 SPF_HELO_NONE SPF: HELO does not publish an SPF Record
  0.0 HTML_MESSAGE BODY: Wiadomo¶æ zawiera kod HTML
  0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid
  0.1 DKIM_INVALID DKIM or DK signature exists, but is not valid

  Oryginalna wiadomo¶æ nie by³a w ca³o¶ci tekstowa, w zwi±zku z tym otwarcie
  jej za pomoc± niektórych programów pocztowych mo¿e nie byæ ca³kowicie
  bezpieczne; w szczególno¶ci, przesy³ka mo¿e zawieraæ wirusa lub kod
  informuj±cy spamera, ¿e twój adres pocztowy jest prawid³owy i mo¿na na
  niego przysy³aæ wiêcej spamu. Je¿eli chcesz j± przejrzeæ, bezpieczniej
  bêdzie zapisaæ j± najpierw na dysk, a nastêpnie otworzyæ edytorem tekstu.