Instytucja: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

 Monitoring: 

Jawność w spółkach komunalnych

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 2021-02-15 07:42:18

  Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem tej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani w inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym skierowaniu wiadomości proszę niezwłocznie poinformować nadawcę, a wiadomość usunąć z Państwa systemu komputerowego. Spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (WMK S.A.) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszą korespondencją. Dane osobowe objęte korespondencją będą przetwarzane przez WMK S.A. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w zakresie i celu niezbędnym do podjęcia i realizacji działań związanych z przedmiotem korespondencji, oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także w celach archiwalnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem korespondencji, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oraz w celach archiwalnych przez okres przewidziany przepisami prawa. Państwa dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmioty działające na zlecenie WMK S.A., w szczególności podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, rachunkowe, usługi IT, usługi ochrony lub mienia, a także operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, podmioty świadczące usługi windykacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego (w tym organy Gminy Miejskiej Kraków), organy administracji publicznej w tym organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków lub inne podmioty, które mogą żądać udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa. W uzasadnionym przypadku mogą to być właściciel lub współwłaściciele nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych oraz uprawnieniach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych dostępnych jest na stronie internetowej WMK S.A. ( https://wodociagi.krakow.pl ) w zakładce RODO w WMK S.A. .
  W związku z obecną sytuacją epidemiczną, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, Zarząd Wodociągów Miasta Krakowa podjął decyzję o wstrzymaniu przyjmowania interesantów w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9 w Krakowie od dnia 14.10.2020 r.

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez e-BOK lub korespondencyjnego.

  Dokumenty i wnioski można złożyć w dedykowanym pojemniku znajdującym się przy wejściu do Centrum Obsługi Mieszkańców. Zapraszamy do kontaktu: formularz kontaktowy adres e-mail: {{ email }} Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) dostępne przez stronę główną Wodociągów Miasta Krakowa kontakt telefoniczny (numery telefonów dostępne na stronie https://wodociagi.krakow.pl/kontakt.html ) Zgłoszenie awarii: numer alarmowy 994, 12 42-42-303, 0-800-13-00-60
  Centrala: 12 42-42-300
  Recepcja - Dziennik Podawczy: 12 42-42-314, 12 42-42-318
  Dział Techniczny: 12 42-42-315
  Dział Dokumentacji i Odbiorów: 12 42-42-412, 12 42-42-446, 12 62-03-367
  Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków: 12 42-42- 435, 12 42-42-436, 12 42-42-372, 12 42-42 430, 12 42-42 481
  Informacja o należnościach: 12 62-03-370, 12 42-42-499
  Odczyt wodomierza: 12 42-42-437, 12 42-42-438, 12 42-42-487

 • odpowiedź na wniosek o informację przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

  Załączniki

 • Wniosek o informację - prośba o dosłanie procedur przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na wniosek o informację złożony 13.02.2021 r. prosimy o przesłanie procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu (pytanie nr 4 z wniosku) oraz procedury zamówień z wolnej ręki (pytanie 3 z wniosku), o których mowa w Państwa odpowiedzi.

  Procedury prosimy przesłać na ten sam adres, na który została przesłana odpowiedź na wniosek, tj.: {{EMAIL}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpis_VEXIKcV.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Wniosek o informację przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 2021-05-31 08:17:57

  Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem tej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani w inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym skierowaniu wiadomości proszę niezwłocznie poinformować nadawcę, a wiadomość usunąć z Państwa systemu komputerowego. Spółka Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (WMK S.A.) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszą korespondencją. Dane osobowe objęte korespondencją będą przetwarzane przez WMK S.A. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w zakresie i celu niezbędnym do podjęcia i realizacji działań związanych z przedmiotem korespondencji, oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także w celach archiwalnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem korespondencji, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oraz w celach archiwalnych przez okres przewidziany przepisami prawa. Państwa dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmioty działające na zlecenie WMK S.A., w szczególności podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, rachunkowe, usługi IT, usługi ochrony lub mienia, a także operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, podmioty świadczące usługi windykacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego (w tym organy Gminy Miejskiej Kraków), organy administracji publicznej w tym organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków lub inne podmioty, które mogą żądać udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa. W uzasadnionym przypadku mogą to być właściciel lub współwłaściciele nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych oraz uprawnieniach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych dostępnych jest na stronie internetowej WMK S.A. ( https://wodociagi.krakow.pl ) w zakładce RODO w WMK S.A. .

  W związku z obecną sytuacją epidemiczną, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, Zarząd Wodociągów Miasta Krakowa podjął decyzję o wstrzymaniu przyjmowania interesantów w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9 w Krakowie od dnia 14.10.2020 r.

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez e-BOK lub korespondencyjnego.

  Dokumenty i wnioski można złożyć w dedykowanym pojemniku znajdującym się przy wejściu do Centrum Obsługi Mieszkańców. Zapraszamy do kontaktu: formularz kontaktowy adres e-mail: {{ email }} Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) dostępne przez stronę główną Wodociągów Miasta Krakowa kontakt telefoniczny (numery telefonów dostępne na stronie https://wodociagi.krakow.pl/kontakt.html ) Zgłoszenie awarii: numer alarmowy 994, 12 42-42-303, 0-800-13-00-60
  Centrala: 12 42-42-300
  Recepcja - Dziennik Podawczy: 12 42-42-314, 12 42-42-318
  Dział Techniczny: 12 42-42-315
  Dział Dokumentacji i Odbiorów: 12 42-42-412, 12 42-42-446, 12 62-03-367
  Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków: 12 42-42- 435, 12 42-42-436, 12 42-42-372, 12 42-42 430, 12 42-42 481
  Informacja o należnościach: 12 62-03-370, 12 42-42-499
  Odczyt wodomierza: 12 42-42-437, 12 42-42-438, 12 42-42-487

 • Sprawa-36329 - Odpowiedź na wniosek o informację przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

  Załączniki