Treść

 • Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

  Pytania odnoszą się do konsultacji społecznych w procesie tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL) we wszystkich Nadleśnictwach w Regionalnej Dyrekcji. Wnioskujemy o przesłanie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno .

  Pytania dotyczą procesu tworzenia obecnie obowiązujących PUL (według stanu na październik 2020). Jeżeli w Regionalnej Dyrekcji znajdują się Nadleśnictwa, w których rozpoczął się proces tworzenia nowego PUL, wnioskujemy o przesłanie dodatkowo również informacji o toczącym się procesie tworzenia nowego PUL, jeżeli jest to już możliwe. W takim wypadku wnioskujemy o oddzielne odpowiedzi na każde pytanie dla każdego z procesów tworzenia PUL (obowiązującego i nowotworzonego).

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "mieć możliwość zgłaszania uwag i wniosków" oraz "kanały komunikacji" podano poniżej.

  Pytania:

  1. Na jakim etapie tworzenia PUL strona społeczna zgłosiła wnioski i uwagi dotyczące treści tworzonego planu? Prosimy o wybranie wszystkich właściwych odpowiedzi
  a) Przed rozpoczęciem prac nad PUL
  b) Podczas Komisji Założeń Planu (KZP)
  c) Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej (NTZ)
  d) Podczas Komisji Projektu Planu (KPP)
  e) W innym momencie tworzenia PUL (prosimy wyjaśnić) _______________________________________________________________
  f) Strona społeczna nie zgłosiła żadnych wniosków i uwag do tworzonego PUL

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  2. Na jakim etapie tworzenia PUL strona społeczna miała możliwości zgłaszania wniosków i uwag? Prosimy o wybranie wszystkich właściwych odpowiedzi:
  a) Podczas Komisji Założeń Planu (KZP)
  b) Podczas Narady Techniczno-Gospodarczej (NTZ)
  c) Podczas Komisji Projektu Planu (KPP)
  d) W innym momencie tworzenia PUL (prosimy wyjaśnić) _______________________________________________________________
  e) Strona społeczna nie miała możliwości składania wniosków i uwag

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  3. Jakimi kanałami komunikacji strona społeczna na terenie każdego Nadleśnictwa została poinformowana o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach w procesie tworzenia PUL?
  Prosimy o podanie konkretnego tytułu i daty publikacji w wypadku ogłoszeń prasowych oraz adresu internetowego w wypadku umieszczenia ogłoszenia na internecie (strona nadleśnictwa, BIP, periodyki online itp.)
  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  4. Czy kanały komunikacji różniły się w zależności od typu uczestnika reprezentującego stronę społeczną? Jeżeli tak, wnosimy o wyszczególnienie jakimi kanałami powiadamiani byli różni przedstawiciele strony społecznej. W szczególności wnioskujemy o wyszczególnienie, którzy przedstawiciele strony społecznej zostali zawiadomieni o procesie konsultacji bezpośrednio (telefon, email, poczta tradycyjna).

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  5. Z jakim wyprzedzeniem została stronie społecznej zakomunikowana możliwość wzięcia udziału w konsultacjach? Jeżeli odpowiedź różni się dla różnych przedstawicieli strony społecznej i różnych etapów sporządzania PUL, prosimy o wyszczególnienie.

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  6. Czy z komunikacji i ze spotkań konsultacyjnych ze stroną społeczną były sporządzane notatki/protokoły/podsumowania? Jeżeli tak wnioskujemy również o przesłanie treści tych dokumentów.

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  7. Jakie uwagi i wnioski dotyczące treści tworzonego PUL złożyli przedstawiciele strony społecznej?

  Dla każdego ze złożonych wniosków, pomysłów i zastrzeżeń wnioskujemy o przesłanie:
  a) dokumentacji z nimi związanej złożonej przez stronę społeczną
  b) informacji, czy w ostatecznym kształcie PUL wniosek, pomysł lub zastrzeżenie zostało (a) odrzucone, (b) uwzględnione w całości, (c) uwzględnione częściowo?
  c) dla wniosków, pomysłów i zastrzeżeń uwzględnionych w całości, bądź uwzględnionych częściowo, wnioskujemy o przesłanie informacji, w jaki sposób wniosek, pomysł lub zastrzeżenie zostało uwzględnione w ostatecznym kształcie PUL.
  d) dla wniosków, pomysłów i zastrzeżeń odrzuconych wnioskujemy o podanie powodu dla którego wnioski odrzucono.

  Jeżeli takie informacje znajdują się w raporcie z konsultacji, wystarczająca jest jego kopia, o ile nie została ona już uwzględniona w odpowiedzi na pytanie 6.

  Wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dla każdego Nadleśnictwa osobno.

  8. Czy w najbliższych dwóch latach Regionalna Dyrekcja planuje wprowadzenie zmian w procesach konsultacji społecznych podczas procesu tworzenia PUL oraz informowaniu o nich? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W celu zapewnienia precyzji w komunikacji załączamy definicje terminów użytych w pytaniach:

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje.

  "Mieć możliwość składania uwag i wniosków": sytuacja gdy strona społeczna: 1. jest poinformowana o możliwości, trybie i sposobie w jaki może zgłaszać wnioski i uwagi oraz 2. ma stworzone warunki by to zrobić.

  "Kanały komunikacji": sposób, w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną; Kanały komunikacji obejmują m.in.: BIP, strony internetowe, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Szczecinku

  Twoja wiadomość

  Do: Patrycja Iljaszuk (RDLP Szczecinek)
  Temat: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:51:40 (UTC+01:00) Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż

  została przeczytana: 5 listopada 2020 07:10:23 (UTC+01:00) Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż.

 • Przeczytane: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Szczecinku

  Twoja wiadomość

  Do: Anna Schmidt (RDLP Szczecinek)
  Temat: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
  Wysłano: 4 listopada 2020 20:51:40 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

  została przeczytana: 13 listopada 2020 14:08:12 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RDLP w Szczecinku przez None

  Dzień dobry,

  RDLP w Szczecinku przesyła odpowiedź dot. wniosku o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem

  Anita Skrzoska-Jarkowska

  spec. ds. socjalnych i szkoleniowych

  Wydział Organizacji i Kadr

  78-400 Szczecinek, ul. Mickiewicza 2

  tel.: +48 94 372 63 00, tel. IP: 11 71 139

  <http://www.lasy.gov.pl/> www.lasy.gov.pl

  Załączniki

 • Re: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

  Z wyrazami szacunku,

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
  Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Szczecinku

  Twoja wiadomość

  Do: Patrycja Iljaszuk (RDLP Szczecinek)
  Temat: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
  Wysłano: 26 listopada 2020 23:04:48 (UTC+01:00) Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż

  została przeczytana: 27 listopada 2020 07:39:19 (UTC+01:00) Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż.

 • Przeczytane: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Szczecinku

  Twoja wiadomość

  Do: Anna Schmidt (RDLP Szczecinek)
  Temat: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
  Wysłano: 26 listopada 2020 22:04:48 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

  została przeczytana: 30 listopada 2020 05:58:39 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RDLP w Szczecinku przez MarzenaBlaszczyk

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane we wniosku wysłanym dnia 4 listopada 2020 roku.
  Pytania zadane we wniosku obejmują informacje, które RDLP jest zobowiązana gromadzić zgodnie z prawem oraz wewnętrznymi procedurami Lasów Państwowych, co zostało potwierdzone przez RDLP, które odpowiedziały w pełni na nasz wniosek. Większości informacji, o które wnioskujemy znajdują się w tzw. "Podsumowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko" oraz w protokołach z NTG i KPP każdego z PUL.

  W związku z powyższym wnioskujemy o przesłanie dla każdego z 30 nadleśnictw:

  1. Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  2. Protokołów z NTG i KPP (o ile KPP miała miejsce), wraz z dokumentacją wniosków otrzymanych od strony społecznej.

  Podkreślić należy, że informacje o które wnioskujemy bezsprzecznie stanowią informację o środowisku (patrz np wyrok NSA z 20.3.2012 r., I OSK 2451/11, cbosa). Jednocześnie pragniemy wskazać, że w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie znajduje się rozwiązanie przyjęte w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 515-832-707

  Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk

  Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego