Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Włoszczowa

  Twoja wiadomość

  Do: Artur Ratusznik Nadleśnictwo Włoszczowa
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 07:32:21 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Włoszczowa

  Twoja wiadomość

  Do: Andrzej Kaczmarski Nadleśnictwo Włoszczowa
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 07:50:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Włoszczowa

  Twoja wiadomość

  Do: Andrzej Kaczmarski Nadleśnictwo Włoszczowa
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 07:51:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • dot. Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Włoszczowa

  Szanowni Państwo,

  Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania i wnioski zawarte w Państwa
  wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej, otrzymanym przez Nadleśnictwo
  Włoszczowa w dniu 04.11.2020r.

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech
  lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i
  uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa. Dla
  każdego przypadku wnioskujemy o podanie:

  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia
  gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?

  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi
  zgłaszane przez stronę społeczną.

  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną

  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę
  społeczną,
  a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej
  Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i
  jeżeli tak, to w jaki sposób.

  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  Zmuszeni jesteśmy prosić Państwa przede wszystkim o doprecyzowanie wniosku,
  gdyż
  w obecnej postaci uniemożliwia on nam poprawne udostępnienie rzeczowej
  informacji. Dla przykładu, wskazujecie Państwo, że pytania zawarte we
  wniosku dotyczą wszelkich przejawów "współuczestniczenia strony społecznej w
  decyzjach o gospodarce leśnej" w postaci "zgłaszania postulatów, wniosków i
  uwag", które definiujecie m.in. jako "przesłanie zapytania". Nie sposób
  przyjąć - jak wynika z Państwa wniosku - że każde zapytanie skierowane do
  nadleśnictwa (choćby o obowiązujące przepisy, różne aspekty pracy
  nadleśnictwa, zagadnienia przyrodnicze etc.) jest "formą wygłaszania opinii
  i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej". Jednocześnie
  nadleśnictwo nie ma często możliwości ocenić, jakie intencje i cele
  przyświecają pytającemu lub wnioskodawcy (zwłaszcza że nie muszą być przez
  niego ujawnione), a w związku z tym czy zapytanie było czy nie "formą
  wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce
  leśnej".

  Państwa wniosek obejmuje też w znacznej mierze informacje, które nie są albo
  nie mogą być przez nadleśnictwo gromadzone lub nie są już w jego posiadaniu,
  gdyż nie wymagają tego obowiązujące przepisy i procedury wewnętrzne.
  Nadleśnictwo nie gromadzi choćby informacji o przypadkach "wyrażania
  zaniepokojenia w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę
  społeczną". Tak samo nie rejestruje każdego "udziału
  w spotkaniu na temat gospodarki leśnej" każdej osoby z zewnątrz w sytuacji,
  gdy szereg tego rodzaju spotkań ma charakter otwarty. Nie gromadzimy i nie
  archiwizujemy, czy to w formie papierowej, czy cyfrowej, korespondencji o
  nieokreślonym statusie, niezawierającej konkretnych pytań, uwag, żądań,
  postulatów czy oczekiwań jakiejkolwiek reakcji ze strony nadleśnictwa, lecz
  bliżej niesprecyzowane opinie, pomysły lub inne treści (w tym w ogóle
  niewłaściwie adresowane do nadleśnictwa). Gromadzimy i dysponujemy
  informacjami
  o wnioskach, postulatach i uwagach odnośnie prowadzenia gospodarki leśnej
  w nadleśnictwie, które były oficjalnie do nas kierowane w postaci petycji
  lub pism składanych lub przychodzących do sekretariatu pocztą tradycyjną,
  elektroniczną, ewentualnie również pytań lub komentarzy na profilu
  nadleśnictwa w serwisie społecznościowym oraz odpowiedzi na nie. Nawet w
  takich przypadkach jednak nie jesteśmy w stanie wytworzyć informacji
  w pełni odpowiadającej warunkom określonym w Państwa wniosku. Przykładowo,
  w odniesieniu do nawet spełniających warunek konkretności i rzeczowości
  postulatów czy żądań formułowanych przez internautów w serwisach
  społecznościowych pod adresem nadleśnictwa, nie jesteśmy zobowiązani ani
  często nie jesteśmy w stanie ustalić, kim są ich autorzy i czy mieszczą się
  w Państwa definicji "strony społecznej" (tym bardziej, że mogą posługiwać
  się anonimowymi profilami).

  Wreszcie nawet udostępnienie informacji, co do których jest to możliwe i
  zgodne
  z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w
  sposób i w zakresie przez Państwa wnioskowanym, wymaga od nadleśnictwa ich
  przetworzenia i przekształcenia, wiążącego się z dodatkowymi kosztami i
  nakładem pracy (vide: wyrok NSA z 7 grudnia 2011 r., I OSK 1737/11). Dlatego
  w związku z:

  § ogromnym zakresem czasowym i przedmiotowym Państwa wniosku;

  § brakiem możliwości oddelegowania przez nadleśnictwo pracownika lub
  pracowników wyłącznie do przetwarzania wnioskowanych informacji bez szkody
  dla realizacji podstawowych zadań nadleśnictwa i obowiązków jego
  pracowników, a częściowo brakiem fizycznej możliwości realizacji tego zdania
  (np. konieczność przeglądania papierowych archiwów w sytuacji, gdy
  zatrudnieni w nadleśnictwie pracują z powodu pandemii COVID-19 w systemie
  zdalnym lub hybrydowym);

  § koniecznością dodatkowej pracy związanej z anonimizacją danych osób
  fizycznych
  w przypadku udostępniania informacji odnośnie ich uwag, wniosków i
  postulatów, w tym dokumentacji korespondencji;

  § możliwą koniecznością zatrudnienia przez nadleśnictwo dodatkowej osoby
  lub udzielenia zamówienia publicznego na zewnątrz w celu przetworzenia
  ogromnej ilości danych zgodnie z Państwa wnioskiem w rozsądnym czasie
  (wystarczy wspomnieć ewentualną konieczność przejrzenia i analizy prywatnych
  wiadomości oraz komentarzy internautów na profilu nadleśnictwa w serwisie
  społecznościowych za trzy lata wstecz albo konieczność zawarcia na żądanej
  liście przypadków uwag, postulatów czy wniosków zgłaszanych
  w postaci publikacji w mediach "zainicjowanych przez stronę społeczną" w
  sytuacji, gdy nadleśnictwo w ogóle nie ma obowiązku gromadzenia takich
  informacji i prowadzenia za kogoś kwerendy materiałów ukazujących się w
  ogólnodostępnych mediach);

  informuję, że informacja publiczna objęta Państwa wnioskiem nie może być
  przez nadleśnictwo udostępniona w terminie przewidzianym w art. 13 ust. 1
  ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Co
  więcej, przekształcenie
  i przetworzenie wnioskowanych informacji będzie wymagało, z uwagi na
  okoliczności wskazane wyżej, poniesienia przez nadleśnictwo ogromnych
  dodatkowych nakładów organizacyjnych i finansowych. W związku z tym, na
  podstawie art. 15 ust. 1 wspomnianej ustawy, nadleśnictwo obliczy i
  przedstawi te koszty i pobierze od Państwa jako wnioskodawców opłatę w
  wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  W związku z powyższym, w celu umożliwienia nam prawidłowej odpowiedzi,
  wzywam Państwa do:

  § uzupełnienia wniosku poprzez m.in. dokładniejsze niż "przestrzeń
  ostatnich trzech lat" wskazanie zakresu dat, którego miałaby dotyczyć
  odpowiedź, a także doprecyzowanie pytań zawartych we wniosku poprzez
  skonkretyzowanie przedmiotowego zakresu żądanych informacji i możliwe ich
  ograniczenie do danych, które nadleśnictwo rzeczywiście może gromadzić i
  posiadać (czy w ogóle mieć prawną oraz fizyczną możliwość, by to robić);

  § wykazania, zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 6 września 2001
  r. o dostępie do informacji publicznej, dlaczego i w jaki sposób uzyskanie
  tych informacji, w tym przetworzonych, jest szczególnie istotne dla interesu
  publicznego.

  Dopiero wtedy będziemy w stanie poinformować w jakim wydłużonym terminie
  nadleśnictwo zdoła zgromadzić i przetworzyć żądane informacje, by udzielić
  Państwu odpowiedzi, a także wyliczyć, ile będzie kosztowało przetworzenie
  tych danych i poinformować Państwa o opłacie.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie
  zmian
  w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz
  prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie
  zmiany są planowane?

  W przypadku konsultacji społecznych przy tworzeniu planu urządzania lasu lub
  prognozy oddziaływania na środowisko, proces ten jest opisany i wynika z
  przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, rozporządzenia
  ministra środowiska z dnia 12 listopada 2012r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu,
  uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, a także
  obowiązującej
  w Lasach Państwowych Instrukcji Urządzania Lasu i wytycznych dyrektora
  generalnego Lasów Państwowych (zarządzenie nr 12/2009). Rolą nadleśnictwa
  jest stosowanie wyżej wskazanych regulacji, a nie planowanie w nich zmian.
  Natomiast w przypadku wszelkich innych "procesów rozpatrywania postulatów,
  wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat
  gospodarki leśnej" sposób ich rozpatrywania lub prowadzenia jest
  zindywidualizowany i każdorazowo uzależniony jest od tego, jaki postulat lub
  wniosek konkretnie zgłasza dana osoba lub organizacja, w jakiej formie i
  jaką drogą to czyni, jakiego sposób i formy odpowiedzi lub innej reakcji
  oczekuje lub preferuje etc. Nie sposób mówić zatem o planowaniu przez
  nadleśnictwo zmian w "procesach", jeśli te ostatnie wynikają
  i uzależnione są od każdorazowego działania i oczekiwań danego wnioskodawcy.
  Dlatego ten Państwa wniosek nie może zostać przez nas uwzględniony, gdyż
  pytanie o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły, nie
  jest pytaniem o informację publiczną podlegającą udostępnieniu (vide: wyrok
  WSA w Warszawie z 21 grudnia 2010 r., II SAB/Wa 219/10).

  Z polecenia Zastępcy Nadleśniczego

  Małgorzata Krawczyk

  Starszy specjalista w dziale gospodarki leśnej

  tel. kom.: +48 513 406 733

  RDLP w Radomiu Nadleśnictwo Włoszczowa

  29-100 Włoszczowa, ul. Kolejowa 23

  tel.: +48 41 394 27 19 wew. 39, tel. sekr.: + 48 41 394 27 19

  <http://www.wloszczowa.radom.lasy.gov.pl/> www.wloszczowa.radom.lasy.gov.pl

  Załączniki

 • Re: dot. Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie. Wskazujemy, że w tej ustawie nie znajduje się rozwiązanie nawiązujące do informacji publicznej przetworzonej określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też wezwanie do wykazania dlaczego udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego jest bezpodstawne.

  Równocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że:
  1. Wnioskując o przesłanie informacji dotyczących ostatnich trzech lat, mamy na myśli okres od 1 listopada 2017 do 3 listopada 2020.

  2. Definicję podaną we wniosku:

  „Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  należy interpretować jako zawierającą pojęcie dostępu do informacji o środowisku, (tak jak zinterpretowały właściwie niektóre Nadleśnictwa do których zwróciliśmy się z tym wnioskiem). Poniżej podajemy interpretację tej definicji, która w pełni tłumaczy naszą intencję i, mamy nadzieję, będzie pomocna.

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form występowania z wnioskiem o dostęp do informacji, wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.
  Alternatywnie, możecie również Państwo definiować wyrażenie „zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag” jako punkty 1- 6 wymienione w definicji. Może to nieco zawęzić zakres odpowiedzi, ale zapewne ułatwi sprawne ich zebranie.

  3. W przypadku artykułów i doniesień medialnych wnioskujemy o przesłanie informacji o doniesieniach, których istnienie odnotowało Nadleśnictwo, a w szczególności doniesień, w procesie powstawania których, przedstawiciele Nadleśnictwa zostali poproszeni o wyrażenie opinii.

  4. W przypadku, gdy Nadleśnictwo nie posiada wiedzy kim dokładnie są osoby, które chcą pozyskać informację i wiedzę o gospodarce leśnej, wyrazić opinię bądź współuczestniczyć w decyzjach wnioskujemy o ogólne opisanie takiej osoby bądź osób. Na przykład, w wypadku, gdy o informację występują bądź opinie zgłaszają internauci na mediach społecznościowych Nadleśnictwa wystarczający będzie opis: internauta/gość strony Nadleśnictwa w serwisie Facebook. W wypadku, gdy Nadleśnictwo organizowało, bądź uczestniczyło w zebraniu lokalnej społeczności na którym omawiane były kwestie związane z gospodarką leśną, wystarczający będzie prosty opis uczestników, taki jak na przykład: członkowie społeczność X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), bądź członkowie klubu seniora w miejscowości X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), etc.

  Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk
  Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Włoszczowa

  Twoja wiadomość

  Do: Artur Ratusznik Nadleśnictwo Włoszczowa
  Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 12 grudnia 2020 23:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 14 grudnia 2020 07:29:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Włoszczowa

  Twoja wiadomość

  Do: Andrzej Kaczmarski Nadleśnictwo Włoszczowa
  Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 12 grudnia 2020 23:19:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 14 grudnia 2020 08:03:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.