'

Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Szczebra

  Twoja wiadomość

  Do: Wojciech Stankiewicz
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 07:46:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • RE: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Szczebra

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję na pytania i wnioski zawarte w Państwa wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej, otrzymanym przez Nadleśnictwo Szczebra w dniu 4 listopada 2020 roku

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa. Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:

  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?

  Zapytania zgłosiła osoba prywatna, więc nie mogę udzielić informacji kto ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych.

  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.

  Był to wniosek o udzielenie informacji o środowisku z dnia 23.01.2019 roku , zapytanie dotyczyło wykazu wydzieleń , w których znajdują się lasy HCVF oraz rodzaju prac gospodarczych przewidzianych do zrealizowania w 2019 roku. Wniosek złożyła osoba prywatna za pomocą poczty elektronicznej. Drugi wniosek także zgłosiła osoba fizyczna o zmianę przebiegu granic rębni zupełnej w 2018 roku.

  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną

  Każdy osoba fizyczna czy organizacja może zgłosić wniosek lub zapytanie na drodze pisemnej lub elektronicznej – adresy można znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa Szczebra , tak jak stosowny kanał i adres znaleźliście Państwo.

  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną,
  a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.

  Nadleśnictwo Szczebra nie zmodyfikowało zasad prowadzonej gospodarki na podstawie składanych wniosków , ponieważ wnioski te nie zawierały żadnych zasadniczych postulatów w tym zakresie. Jedynie, biorąc pod uwagę wspomniany wniosek osoby fizycznej, zmieniło przebieg granic zrębu zupełnego. Zmiana przez wnioskodawcę została pozytywnie zaakceptowana.

  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.
  Nadleśnictwo posiada dowody potwierdzające udzielenie tych informacji.

  Niniejszej odpowiedzi udzielono na podstawie obecnie posiadanej wiedzy i w oparciu o zadane pytania . Ze względu na nieprecyzyjność pytań i ich szeroki zakres , w przypadku konieczności uściślenia lub uzupełnienia informacji prosimy o stosowną sygnalizację

  Z poważaniem

  Wojciech Stankiewicz
  Nadleśniczy
  tel.: 605 367 606
  tel.: 87 641 96 65 wew. 302

  [cid:image003.jpg@01D5C7BC.BEB0BB10]
  16-304 Nowinka, Szczebra 58
  tel. +48 87 641 96 65, fax. +48 87 641 95 42

  www.szczebra.bialystok.lasy.gov.pl<http://www.szczebra.bialystok.lasy.gov.pl/>

  Załączniki

  • image001_k56SbVN.jpg (nieskanowany) Skanuj
 • Re: RE: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez MarzenaBlaszczyk

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji dziękujemy za przesłanie informacji. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi.

  Prosimy o przesłanie dokumentacji obu wspomnianych przez Państwa przypadków wniosków strony społecznej do nadleśnictwa. Tak jak wspominaliśmy we wniosku: Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk
  Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: [AntySPAM DGLP True ; 4.6 MX1] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Szczebra

  Załączniki