'

Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Nieprzeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Szubin

  Twoja wiadomość

  Do: 1218 N.Szubin Regina Makowiecka
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została usunięta nieprzeczytana: 5 listopada 2020 16:18:00 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • dot. konsultacji społecznych w Nadleśnictwie Rozwadów przez Nadleśnictwo Szubin

  Dzień dobry.

  W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia
  04.11.2020r. , Nadleśnictwo Rozwadów przesyła w załączeniu odpowiedź w
  sprawie.

  wszelką korespondencję w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na główny
  adres e-mailowy Nadleśnictwa Rozwadów:

  <mailto:rozwadow@lublin.lasy.gov.pl> rozwadow@lublin.lasy.gov.pl

  z up. Nadleśniczego Nadleśnictwa Rozwadów

  Barbara Kumięga

  Nadleśnictwo Rozwadów

  15 842 17 55

  Załączniki

 • Odpowiedź Nadleśnictwa Gołąbki ... przez Nadleśnictwo Szubin

  Sz. Państwo,
  Nadleśnictwo Gołąbki przesyła odpowiedź w spr. konsultacji społecznych.

  Z leśnymi pozdrowieniami

  Józef Popiel

  Starszy specjalista ds. ochrony lasu, przyrody, edukacji i turystyki
  Rzecznik prasowy
  kom.: + 48 535 231 626
  tel. IP 1208332

  [cid:image002.png@01D6BC28.08C043A0]

  Nadleśnictwo Gołąbki

  88-420 Rogowo, Gołąbki 5
  tel. sekr.: +48 52 302 49 05
  tel. IP 1208100
  www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

  Załączniki

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Szubin

  Szanowni Państwo,

  Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania i wnioski zawarte w Państwa wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej, otrzymanym przez Nadleśnictwo Szubin w dniu 04.11.2020r.

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa. Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:

  1. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  2. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  3. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  4. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną,
  a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  5. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  Zmuszeni jesteśmy prosić Państwa przede wszystkim o doprecyzowanie wniosku, gdyż
  w obecnej postaci uniemożliwia on nam poprawne udostępnienie rzeczowej informacji. Dla przykładu, wskazujecie Państwo, że pytania zawarte we wniosku dotyczą wszelkich przejawów "współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej" w postaci "zgłaszania postulatów, wniosków i uwag", które definiujecie m.in. jako "przesłanie zapytania". Nie sposób przyjąć - jak wynika z Państwa wniosku - że każde zapytanie skierowane do nadleśnictwa (choćby o obowiązujące przepisy, różne aspekty pracy nadleśnictwa, zagadnienia przyrodnicze etc.) jest "formą wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej". Jednocześnie nadleśnictwo nie ma często możliwości ocenić, jakie intencje i cele przyświecają pytającemu lub wnioskodawcy (zwłaszcza że nie muszą być przez niego ujawnione), a w związku z tym czy zapytanie było czy nie "formą wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej".

  Państwa wniosek obejmuje też w znacznej mierze informacje, które nie są albo nie mogą być przez nadleśnictwo gromadzone lub nie są już w jego posiadaniu, gdyż nie wymagają tego obowiązujące przepisy i procedury wewnętrzne. Nadleśnictwo nie gromadzi choćby informacji o przypadkach "wyrażania zaniepokojenia w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną". Tak samo nie rejestruje każdego "udziału
  w spotkaniu na temat gospodarki leśnej" każdej osoby z zewnątrz w sytuacji, gdy szereg tego rodzaju spotkań ma charakter otwarty. Nie gromadzimy i nie archiwizujemy, czy to w formie papierowej, czy cyfrowej, korespondencji o nieokreślonym statusie, niezawierającej konkretnych pytań, uwag, żądań, postulatów czy oczekiwań jakiejkolwiek reakcji ze strony nadleśnictwa, lecz bliżej niesprecyzowane opinie, pomysły lub inne treści (w tym w ogóle niewłaściwie adresowane do nadleśnictwa). Gromadzimy i dysponujemy informacjami
  o wnioskach, postulatach i uwagach odnośnie prowadzenia gospodarki leśnej
  w nadleśnictwie, które były oficjalnie do nas kierowane w postaci petycji lub pism składanych lub przychodzących do sekretariatu pocztą tradycyjną, elektroniczną, ewentualnie również pytań lub komentarzy na profilu nadleśnictwa w serwisie społecznościowym oraz odpowiedzi na nie. Nawet w takich przypadkach jednak nie jesteśmy w stanie wytworzyć informacji
  w pełni odpowiadającej warunkom określonym w Państwa wniosku. Przykładowo,
  w odniesieniu do nawet spełniających warunek konkretności i rzeczowości postulatów czy żądań formułowanych przez internautów w serwisach społecznościowych pod adresem nadleśnictwa, nie jesteśmy zobowiązani ani często nie jesteśmy w stanie ustalić, kim są ich autorzy i czy mieszczą się w Państwa definicji "strony społecznej" (tym bardziej, że mogą posługiwać się anonimowymi profilami).

  Wreszcie nawet udostępnienie informacji, co do których jest to możliwe i zgodne
  z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w sposób i w zakresie przez Państwa wnioskowanym, wymaga od nadleśnictwa ich przetworzenia i przekształcenia, wiążącego się z dodatkowymi kosztami i nakładem pracy (vide: wyrok NSA z 7 grudnia 2011 r., I OSK 1737/11). Dlatego w związku z:
  § ogromnym zakresem czasowym i przedmiotowym Państwa wniosku;
  § brakiem możliwości oddelegowania przez nadleśnictwo pracownika lub pracowników wyłącznie do przetwarzania wnioskowanych informacji bez szkody dla realizacji podstawowych zadań nadleśnictwa i obowiązków jego pracowników, a częściowo brakiem fizycznej możliwości realizacji tego zdania (np. konieczność przeglądania papierowych archiwów w sytuacji, gdy zatrudnieni w nadleśnictwie pracują z powodu pandemii COVID-19 w systemie zdalnym lub hybrydowym);
  § koniecznością dodatkowej pracy związanej z anonimizacją danych osób fizycznych
  w przypadku udostępniania informacji odnośnie ich uwag, wniosków i postulatów, w tym dokumentacji korespondencji;
  § możliwą koniecznością zatrudnienia przez nadleśnictwo dodatkowej osoby lub udzielenia zamówienia publicznego na zewnątrz w celu przetworzenia ogromnej ilości danych zgodnie z Państwa wnioskiem w rozsądnym czasie (wystarczy wspomnieć ewentualną konieczność przejrzenia i analizy prywatnych wiadomości oraz komentarzy internautów na profilu nadleśnictwa w serwisie społecznościowych za trzy lata wstecz albo konieczność zawarcia na żądanej liście przypadków uwag, postulatów czy wniosków zgłaszanych
  w postaci publikacji w mediach "zainicjowanych przez stronę społeczną" w sytuacji, gdy nadleśnictwo w ogóle nie ma obowiązku gromadzenia takich informacji i prowadzenia za kogoś kwerendy materiałów ukazujących się w ogólnodostępnych mediach);
  informuję, że informacja publiczna objęta Państwa wnioskiem nie może być przez nadleśnictwo udostępniona w terminie przewidzianym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Co więcej, przekształcenie
  i przetworzenie wnioskowanych informacji będzie wymagało, z uwagi na okoliczności wskazane wyżej, poniesienia przez nadleśnictwo ogromnych dodatkowych nakładów organizacyjnych i finansowych. W związku z tym, na podstawie art. 15 ust. 1 wspomnianej ustawy, nadleśnictwo obliczy i przedstawi te koszty i pobierze od Państwa jako wnioskodawców opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  W związku z powyższym, w celu umożliwienia nam prawidłowej odpowiedzi, wzywam Państwa do:
  § uzupełnienia wniosku poprzez m.in. dokładniejsze niż "przestrzeń ostatnich trzech lat" wskazanie zakresu dat, którego miałaby dotyczyć odpowiedź, a także doprecyzowanie pytań zawartych we wniosku poprzez skonkretyzowanie przedmiotowego zakresu żądanych informacji i możliwe ich ograniczenie do danych, które nadleśnictwo rzeczywiście może gromadzić i posiadać (czy w ogóle mieć prawną oraz fizyczną możliwość, by to robić);
  § wykazania, zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dlaczego i w jaki sposób uzyskanie tych informacji, w tym przetworzonych, jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
  Dopiero wtedy będziemy w stanie poinformować w jakim wydłużonym terminie nadleśnictwo zdoła zgromadzić i przetworzyć żądane informacje, by udzielić Państwu odpowiedzi, a także wyliczyć, ile będzie kosztowało przetworzenie tych danych i poinformować Państwa o opłacie.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian
  w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W przypadku konsultacji społecznych przy tworzeniu planu urządzania lasu lub prognozy oddziaływania na środowisko, proces ten jest opisany i wynika z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, rozporządzenia ministra środowiska z dnia 12 listopada 2012r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, a także obowiązującej
  w Lasach Państwowych Instrukcji Urządzania Lasu i wytycznych dyrektora generalnego Lasów Państwowych (zarządzenie nr 12/2009). Rolą nadleśnictwa jest stosowanie wyżej wskazanych regulacji, a nie planowanie w nich zmian. Natomiast w przypadku wszelkich innych "procesów rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej" sposób ich rozpatrywania lub prowadzenia jest zindywidualizowany i każdorazowo uzależniony jest od tego, jaki postulat lub wniosek konkretnie zgłasza dana osoba lub organizacja, w jakiej formie i jaką drogą to czyni, jakiego sposób i formy odpowiedzi lub innej reakcji oczekuje lub preferuje etc. Nie sposób mówić zatem o planowaniu przez nadleśnictwo zmian w "procesach", jeśli te ostatnie wynikają
  i uzależnione są od każdorazowego działania i oczekiwań danego wnioskodawcy. Dlatego ten Państwa wniosek nie może zostać przez nas uwzględniony, gdyż pytanie o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły, nie jest pytaniem o informację publiczną podlegającą udostępnieniu (vide: wyrok WSA w Warszawie z 21 grudnia 2010 r., II SAB/Wa 219/10).

  Z poważaniem

  Jakub Sokołowski
  Specjalista SL
  tel. kom.: 792 548 888

  [Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: cid:image001.jpg@01D6875C.58481BB0]

  89-200 Szubin, Szubin Wieś 52
  tel.: +48 52 391 03 10, fax.: +48 52 391 03 37

  www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl>

  Załączniki

  • image001_dyy6Oud.jpg (nieskanowany) Skanuj
 • Nadleśnictwo Radzyń Podlaski przez Nadleśnictwo Szubin

  Dzień dobry,

  W załączeniu pismo w sprawie wniosku o udzielenie informacji dot.
  konsultacji społecznych. Pismo zostało podpisane kwalifikowanym podpisem
  elektronicznym przez p.o. Nadleśniczego Roberta Staronia.

  Z poważaniem

  Tomasz Mirosław

  Starszy Specjalista Służby Leśnej
  tel. +48 83 352 01 89

  mobile +48 601 482 618

  e-mail: <mailto:tomasz.miroslaw@lublin.lasy.gov.pl>
  tomasz.miroslaw@lublin.lasy.gov.pl

  ul. Kocka 1, 21-300 Radzyń Podlaski

  tel. +48 83 352 08 40, fax: +48 352 13 00, e-mail:
  <mailto:radzyn@lublin.lasy.gov.pl> radzyn@lublin.lasy.gov.pl

  <http://www.radzynpodlaski.lublin.lasy.gov.pl/>
  http://www.radzynpodlaski.lublin.lasy.gov.pl/

  <http://www.lasy.gov.pl/> www.lasy.gov.pl

  Załączniki

 • WDE. dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Szubin

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba z dnia 20
  listopada 2020 roku, znak: ZG.0172.11.2020, dotyczące udzielenia informacji
  publicznej.

  Z upoważnienia Nadleśniczego

  Nadleśnictwa Nowa Dęba

  =========================

  Z poważaniem

  Sławomir Grzesik

  Specjalista Służby Leśnej

  Nadleśnictwo Nowa Dęba

  ul. Wł. Sikorskiego 2

  39-460 Nowa Dęba

  e-mail: <mailto:slawomir.grzesik@lublin.lasy.gov.pl>
  slawomir.grzesik@lublin.lasy.gov.pl

  tel.: 15 846 74 52 wew. 210

  tel. kom.: 538 895 814

  Załączniki