Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Woziwoda

  Twoja wiadomość

  Do: 1225 N.Woziwoda Magdalena Jankowska
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 07:03:31 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Konsultacje społeczne przez Nadleśnictwo Woziwoda

  Dzień dobry,

  Nadleśnictwo Woziwoda przesyła w załączeniu odpowiedź w sprawie konsultacji społecznych. Pismo podpisano i wysłano wyłącznie pocztą elektroniczną.

  Z poważaniem

  Aleksandra Gussmann
  Podleśniczy p.o. specjalisty SL ds. zagospodarowania lasu

  [stopka poczta]

  Woziwoda 3, 89-504 Legbąd
  Tel.: +48 52 33 60 916,
  Tel. kom.: 606 678 342
  Tel. IP: 12 25 331

  www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

  Załączniki

 • Nieprzeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Woziwoda

  Twoja wiadomość

  Do: 1225 N.Woziwoda Arkadiusz Podlaszewski
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

  została usunięta nieprzeczytana: 25 listopada 2020 08:50:09 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

 • Re: Konsultacje społeczne przez MarzenaBlaszczyk

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji dziękujemy za przesłanie informacji.

  W naszym wniosku pytaliśmy o wnioski, uwagi i skargi dotyczące prowadzonej przez nadleśnictwo gospodarki leśnej, a nie wnioski o dostęp do informacji, o których mowa w Państwa odpowiedzi. Prosimy w związku z tym o doprecyzowanie odpowiedzi.

  Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk

  Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź przez Nadleśnictwo Woziwoda

  Załączniki