Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Zawadzkie

  Twoja wiadomość

  Do: Zuzanna Tokarz
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:14 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

  została przeczytana: 5 listopada 2020 07:25:01 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Zawadzkie

  Twoja wiadomość

  Do: Monika Wańczyk
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 20:49:14 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

  została przeczytana: 5 listopada 2020 06:25:52 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

 • Konsultacje społeczne przez Nadleśnictwo Zawadzkie

  Dzień dobry,
  Nadleśnictwo Zawadzkie w załączeniu przesyła pismo w sprawie Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Karolina Cwynar
  Specjalista Służby Leśnej
  tel. kom.795 503 191

  [cid:image001.jpg@01D6BC16.A01BFEE0]

  ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
  tel: 77 4049660 wew. 336,
  www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl<http://www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl/>
  Informuję, iż w celu załatwienia sprawy w Nadleśnictwie Zawadzkie Pana/Pani dane osobowe podlegają przetwarzaniu przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. L 119/1, 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2019r., poz. 1781). Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można zapoznać się na stronie www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl<http://www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl> lub bezpośrednio u pracownika Nadleśnictwa Zawadzkie

  Załączniki

 • Wniosek o udostępnienie informacji publiczej przez Nadleśnictwo Zawadzkie

  Dzień dobry,
  Nadleśnictwo Zawadzkie w załączeniu przesyła pismo w sprawie Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Karolina Cwynar
  Specjalista Służby Leśnej
  tel. kom.795 503 191

  [cid:image001.jpg@01D6BDAF.06DC36B0]

  ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
  tel: 77 4049660 wew. 336,
  www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl<http://www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl/>
  Informuję, iż w celu załatwienia sprawy w Nadleśnictwie Zawadzkie Pana/Pani dane osobowe podlegają przetwarzaniu przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. L 119/1, 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2019r., poz. 1781). Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można zapoznać się na stronie www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl<http://www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl> lub bezpośrednio u pracownika Nadleśnictwa Zawadzkie

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publiczej przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie. Wskazujemy, że w tej ustawie nie znajduje się rozwiązanie nawiązujące do informacji publicznej przetworzonej określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też wezwanie do wykazania dlaczego udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego jest bezpodstawne.

  Równocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że:
  1. Wnioskując o przesłanie informacji dotyczących ostatnich trzech lat, mamy na myśli okres od 1 listopada 2017 do 3 listopada 2020.

  2. Definicję podaną we wniosku:

  „Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  należy interpretować jako zawierającą pojęcie dostępu do informacji o środowisku, (tak jak zinterpretowały właściwie niektóre Nadleśnictwa do których zwróciliśmy się z tym wnioskiem). Poniżej podajemy interpretację tej definicji, która w pełni tłumaczy naszą intencję i, mamy nadzieję, będzie pomocna.

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form występowania z wnioskiem o dostęp do informacji, wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.
  Alternatywnie, możecie również Państwo definiować wyrażenie „zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag” jako punkty 1- 6 wymienione w definicji. Może to nieco zawęzić zakres odpowiedzi, ale zapewne ułatwi sprawne ich zebranie.

  3. W przypadku artykułów i doniesień medialnych wnioskujemy o przesłanie informacji o doniesieniach, których istnienie odnotowało Nadleśnictwo, a w szczególności doniesień, w procesie powstawania których, przedstawiciele Nadleśnictwa zostali poproszeni o wyrażenie opinii.

  4. W przypadku, gdy Nadleśnictwo nie posiada wiedzy kim dokładnie są osoby, które chcą pozyskać informację i wiedzę o gospodarce leśnej, wyrazić opinię bądź współuczestniczyć w decyzjach wnioskujemy o ogólne opisanie takiej osoby bądź osób. Na przykład, w wypadku, gdy o informację występują bądź opinie zgłaszają internauci na mediach społecznościowych Nadleśnictwa wystarczający będzie opis: internauta/gość strony Nadleśnictwa w serwisie Facebook. W wypadku, gdy Nadleśnictwo organizowało, bądź uczestniczyło w zebraniu lokalnej społeczności na którym omawiane były kwestie związane z gospodarką leśną, wystarczający będzie prosty opis uczestników, taki jak na przykład: członkowie społeczność X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), bądź członkowie klubu seniora w miejscowości X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), etc.

  Z wyrazami szacunku,

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
  Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Zawadzkie

  Twoja wiadomość

  Do: Monika Wańczyk
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 30 listopada 2020 20:59:06 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

  została przeczytana: 1 grudnia 2020 06:19:47 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Zawadzkie

  Twoja wiadomość

  Do: Zuzanna Tokarz
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 30 listopada 2020 21:59:06 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

  została przeczytana: 4 grudnia 2020 08:14:50 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

 • udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Zawadzkie

  Nadleśnictwo Zawadzkie w załączeniu przesyła odpowiedź w formie decyzji na temat udzielenia informacji dotyczących wszelkich procesów konsultacyjnych.

  Z poważaniem
  Zbigniew Brzeziński
  Zastępca Nadleśniczego

  Nadleśnictwo Zawadzkie
  ul. Strzelecka 6
  47-120 Zawadzkie
  tel: 77 4049660 wew. 311, fax 77 4049661
  [Bez tytułu.jpg]
  Informuję, iż w celu załatwienia sprawy w Nadleśnictwie Zawadzkie Pana/Pani dane osobowe podlegają przetwarzaniu przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. L 119/1, 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2019r., poz. 1781). Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można zapoznać się na stronie www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl<http://www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl> lub bezpośrednio u pracownika Nadleśnictwa Zawadzkie

  Załączniki