Instytucja: ZATORY

Monitoring: Kto zabiera głos na Facebooku?

Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  a) tak
  b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
  c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
  c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
  d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
  e) Inna, jaką?

  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub na stronie internetowej urzędu
  b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
  c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
  d) Inne, jakie?

  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  a) tak
  b) nie

  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
  a) tak
  b) nie

  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?

  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
  a) tak
  b) nie
  c) nie dotyczy
  d) Inna sytuacja (jaka?)

  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
  a) pracownicy urzędu
  b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

  PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

  8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
  a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
  b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
  c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, Statystyki
  d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
  e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
  f) Inna - jaka?

  8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

  8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
  a) tak
  b) nie

  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?

  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
  a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
  b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
  c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
  d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
  e) Inna sytuacja - jaka?

  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez ZATORY

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem
  --
  Jacek Jackiewicz
  Zastępca Wójta
  Urząd Gminy w Zatorach
  ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory
  tel. (29)7410394
  e-mail: j.jackiewicz@zatory.pl

  Klauzula informacyjna RODO

  1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA
  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
  z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych
  osobowych jest:
  Gmina Zatory, reprezentowana przez Wójta Gminy Zatory, ul. Jana Pawła II
  106, 07-217 Zatory, tel. 29 741-03-94, 741 03 87.
  2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator
  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Maksymiliana
  Michalskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych
  osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
  iod-mm@tbdsiedlce.pl.
  3. Gmina Zatory przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań
  publicznych wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w
  interesie publicznym.
  4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu
  ustaw i rozporządzeń, obowiązków i zadań ustawowo zleconych Gminie
  Zatory, zawartych umów oraz zgód wyrażonych przez osobę, której dane są
  przetwarzane.
  5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle
  określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o
  których mowa powyżej.
  6. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do
  pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów (rejestrów)
  administracji publicznej.
  7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć
  Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są
  przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości,
  administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych
  funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in.
  ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z
  podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych
  osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub
  podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
  8. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Zatory przechowywane będą
  przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane,
  zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
  rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
  działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie
  zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została
  zebrana lub do wycofania zgody.
  9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma
  możliwość:
  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich
  kopii,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  10. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej
  przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem.
  11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie
  Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora: Urząd
  Gminy Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory lub drogą
  elektroniczną pisząc na adres: iod-mm@tbdsiedlce.pl.
  12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych
  przez Gminę Zatory. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  13. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są
  Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie danych osobowych
  jest wymogiem ustawowym, niezbędne do realizacji umowy lub jest
  dobrowolne.
  14. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu
  podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  15. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
  międzynarodowych z wyjątkiem przypadków przekazywania danych na
  podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita
  Polska.
  16. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i
  ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych
  konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez
  merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie oraz
  przez inspektora ochrony danych.

  Załączniki

  • odpowiedź_ZW_1431_27_2021.pdf (nieskanowany) Skanuj