Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ZABÓR

  Twoja wiadomość

  Do: ugzabor@gminazabor.pl
  Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
  Wysłano: 2019-04-25 21:50

  odczytano w dniu 2019-04-26 10:01.

 • Udostępnienie informacji przez ZABÓR

  Witam,

  W załączniku przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 25 kwietnia 2019 r. w
  sprawie udostępnienia informacji. Bardzo proszę o potwierdzenie odbioru
  niniejszej wiadomości.

  Z poważaniem

  Iwona Adamiak
  Sekretariat
  Urząd Gminy Zabór

  Tel. 68 321 83 00

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zabór
  z siedzibą w Zaborze przy ul. Lipowej 15;

  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Zabór jest Pan
  Krzysztof Pukaczewski, e-mail:ugzabor@gminazabor.pl;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia
  obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Zabór oraz realizacji umów
  zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
  przez nie upoważnione;

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego;

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
  do realizacji celu do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami
  archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
  zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.
  zm.), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w
  sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych
  (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.) oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
  stanowią inaczej;

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani
  /Pana danych;

  8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
  podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
  RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
  momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
  Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
  osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

  Załączniki