Instytucja: 

LUBRZA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez LUBRZA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 09.02.2020 23:13

  odczytano w dniu 11.02.2020 07:09.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez LUBRZA

  *ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI ( z dnia 11 lutego 2020r.)
  *

  Na podst. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
  informacji publicznej ( Dz. U z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.) przesyłam
  odpowiedź na następujące pytania :

  Treść wniosku( pytania) :

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?

  *_Odpowiedź _*_:_*Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.*

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

  a)pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza),

  b)powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem,

  c)raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji,

  d)raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami,

  e)całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi,

  f)raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  *_Odpowiedź _*_:_***Raport napisała jedna osoba pracująca w gminie.*

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):

  *_Odpowiedź _*_:_*informacja umieszczona została na stronie Biuletynu
  Informacji Publicznej.*

  4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  *_Odpowiedź _*_:_*dwóch radnych*

  5) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?

  *_Odpowiedź _*_:_*do dnia poprzedzającego obrady sesji nie wpłynęły
  żadne zgłoszenia od mieszkańców gminy.*

  6) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?

  *_Odpowiedź :_**nie dotyczy*

  Z poważaniem

  ------------------------------------------------------
  Z szacunkiem / Kind Regards

  *Alina Woehl *
  Biuro Rady Urzędu Gminy Lubrza

  tel.: +48 77 4074650 | ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza | web:
  www.lubrza.opole.pl

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Lubrzy z
  siedzibą w Lubrzy przy ul. Wolności 73 (48-231), tel.: 774074650, adres
  e-mail: <www.lubrza.opole.pl>{{ email }} <mail to: >Kontakt z
  inspektorem ochrony danych: e-mail: {{ email }} <mail to:
  {{ email }}> lub pisemnie na adres naszej siedziby.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Lubrzy na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji zgłoszonej
  sprawy, w tym celu komunikowania się na podany adres korespondencyjny i
  mailowy.
  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Urząd Gminy w Lubrzy:
  podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oaz organom lub podmiotom
  publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym,
  gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowna podstawę prawną.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
  realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przetwarzane. Mogą być
  usunięte po upływie okresu dla danej kategorii dokumentacji okresu
  przechowywania, w zależności od kategorii archiwalnej danej
  sprawy.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy w Lubrzy Pani/Pana danych
  osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych,
  prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych
  (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
  oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, prawo do
  cofnięcia zgody w przypadku, gdy Urząd Gminy w Lubrzy będzie przetwarzał
  Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w
  dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia
  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w
  celu realizacji zgłoszonej sprawy. Informujemy, że nie korzystamy z
  systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane
  udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.