Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • OA.1431.7.2020 - informacja publiczna przez MIEJSCE PIASTOWE

  W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który
  wpłynął do Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w dniu 10.02.2020 r. w sprawie
  raportu o stanie gminy informuję, że :

  - Rada Gminy Miejsce Piastowe nie podejmowała uchwały w sprawie
  szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy,

  - raport o stanie gminy był przygotowywany przez poszczególnych
  pracowników urzędu, którzy składali informacje do koordynatora
  odpowiedzialnego za jego ostateczne opracowanie,

  - mieszkańcy byli informowani o tym kiedy i gdzie będzie można zabrać
  głos na temat treści raportu poprzez stronę internetową Biuletynu
  Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe oraz na tablicach
  ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,

  - informacje dotyczące przedstawienia raportu o stanie Gminy Miejsce
  Piastowe za 2018 rok oraz debacie nad raportem zostały udostępnione na
  stronach Biuletynu Informacji Publicznej w protokole Nr XII/2019 z XII
  sesji Rady Gminy Miejsce Piastowe odbytej w dniu 26 czerwca 2019 r.
  (bezpośredni
  link:http://bip.miejscepiastowe.pl/?c=mdPliki-cmPobierz-9395-cHJvdG9rb2wtWElJLTIwMTktMjYwNjIwMTkucGRm
  ). Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
  do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) jedynie informacja
  publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
  Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek,

  Informacja zgodnie z Państwa prośbą, zostanie przesłana jedynie w
  postaci elektronicznej (skan oryginału odpowiedzi w załączeniu) .__

  --
  Z poważaniem:

  Mariusz Dynowski
  Urząd Gminy Miejsce Piastowe
  38 - 430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14
  tel. 134353012 wew 139

  Załączniki

  • OA-1431-7-2020.pdf (nieskanowany) Skanuj