Instytucja: 

WOJASZÓWKA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez WOJASZÓWKA

  /SG.1431.3.2020/

  */Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa/*

  /Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) w związku z wnioskiem
  z dnia 10 lutego 2020 r., udzielaminformacji publicznej w przedmiocie
  następujących pytań:/

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym? */– nie;/*

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  */_a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  _/*b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu
  przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  */_b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej
  _/*c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy? */– 0;/*

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?*/– 0;/*

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?*/– 0;/*

  /
  Z poważaniem
  Iwona Stefanik
  sekretarz Gminy

  /

  ///KLAUZULA INFORMACYJNA///

  /Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L Nr
  119/1), zwane dalej RODO informuję, iż://
  1)////administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
  Wojaszówka z siedzibą w Wojaszówce, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka,
  2)////inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Wojaszówcejest Pan
  Patryk Filip, dane kontaktowe: {{ email }} <mailto:{{ email }}>,
  3)////Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą //na podstawie art. 4
  ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)//,///

  /4)////Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym
  przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem
  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011
  nr 14 poz. 67) o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu
  przechowywania,///

  /5)////posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do
  danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
  danych osobowych.///

  /Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy: przesłać stosowne pismo
  na adres: Urząd Gminy w Wojaszówce, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka
  lub skorzystać z platformy e-PUAP,///

  /6)////ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy
  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  narusza przepisy RODO.///