'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedz na wniosek Gmina Kolno przez KOLNO

  Załączniki

  • Informacja_publiczna_Raport.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • odpowiedź na pytania ws. informacji publicznej z 10.02.2020r. przez None

  Ad.1. Radni Rady Gminy Kolno nie podejmowali próby w sprawie
  szczegółowych wymogów dotyczących reportu o stanie gminy ani z
  początkiem 2019r. ani po przedłożeniu raportu w maju 2019r mimo
  skwitowania go że 'To żaden raport" i mimo zawarcia w nim
  kilkudziesięciu wniosków sugerujących podjęcie szeregu inicjatyw
  uchwałodawczych porządkujących zarówno dokumenty strategicznie przejęte
  wcześniej i nadal obowiązujące, jak również porządkujące radosną
  twórczość legislacyjną z przeszłości. Niestety bez echa ze strony Rady.
  Przykładowo statut Gminy Kolno od 2007 r. posiada 10 zmian ostatnia z
  maja 2018 i mimo kolejnych zmian w ustawie o samorządzie gminnym i dwóch
  kolejnych projektów jednolitych tekstów statutu Rada nie przystępuje do
  procedowania projektu uchwały w tej sprawie.

  Ad.2. a)

  Jednak założenia do raportu o stanie gminy były wynikiem kompromisu jaki
  zaczerpnięto z sugestii opracowania Związku Miast Polskich oraz jak i
  Fundacji Batorego. Tak naprawdę w związku z powyższym (Ad.1.) kolejne
  opracowanie nadal będzie miało charakter pionierskiego eksperymentu z
  uwagi na fakt, ze małe i niezamożne gminy nie stać na kosztowne
  opracowania w systemie zleconym przy których zaangażowanie szczupłych
  kadr jakimi gmina dysponuje byłoby i tak nie mniejsze.

  Ad.3. b), e) i g) oraz wielokrotnie na wcześniejszych sesjach przed
  przedstawieniem opracowania tego dokumentu na sesji majowej w 2019r.

  Ad.4-6.

  Oprócz kilku wypowiedzi radnych, w tym jednej podsumowującej że to
  "żaden raport", udział mieszkańców w debacie nad tym opracowaniem
  zerowy. Rada nie ustosunkowała się do żadnych sugestii i wniosków
  wynikających z podsumowania realizacji strategii i programów
  wieloletnich zawartych we wnioskach końcowych raportu.

  Reasumując:

  Trudno się domyślać intencji ustawodawcy wprowadzającego ten nowy bardzo
  absorbujący coroczny obowiązek z efektów którego, organ stanowiący gminy
  nawet nie raczy skorzystać, zaś ustawodawca nie przewidział dla tego
  organu mechanizmów dyscyplinujących, zobowiązujących do obligatoryjnego
  zajęcia konkretnego stanowiska w formie stosownej uchwały korygującej
  dotychczasowe zamierzenia strategiczne gminy w oparciu o zasugerowane
  wnioski końcowe. Jestem przekonany, że sens i skutek takiego obowiązku
  byłby większy gdyby opracowanie powstawało na koniec i na początek
  kadencji, stanowiąc sobą niejako bilans otwarcia dla nowych władz gminy.
  Szereg elementów przedstawianych w raporcie charakteryzuje się zbyt
  wielką niezmiennością w czasie szczególnie w małych i ubogich gminach i
  tworzenie kilkudziesięciostronicowych opracowań powtarzających co roku
  te same dane jest trwonieniem czasu pracowników  samorządowych na co
  dzień borykających się z bieżącymi obowiązkami.

  Sporządził:

  Krzysztof Nałęcz - Sekretarz Gminy Kolno

 • Odpowiedz na wniosek Gmina Kolno. przez KOLNO

  Załączniki